Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barns uppväxtvillkor och etiska möten i förskolan

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 5.

I kursen belyses och anläggs teoretiska perspektiv på barns uppväxtvillkor, där särskilt förskolans betydelse för barnet i samhället fokuseras. Här blir olika rumsliga, relationella och socioekonomiska sammanhang centrala. I kursen problematiseras olika barnsyner och idéer om barns rättigheter i relation till barns delaktighet, etiska möten mellan barn, föräldrar och pedagoger i förskolan. Även strukturella villkor och institutionella ramar som influerar förskolan som såväl samhällelig institution som etisk mötesplats belyses. Vidare behandlas förskolans och förskollärarprofessionens roll och ansvar för barns integritet, välbefinnande och utveckling, där yrkesetiska frågor analyseras.