Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola

Kursen behandlar olika ansatser för utvärdering i och av skolverksamhet, och verksamhetsutveckling i skolan.

Kursen bygger på följande teman:

 • perspektiv på utvärdering och utveckling i skolan med utgångspunkt i skolans uppdrag och ansvarsförhållanden,
 • metoder, modeller och teorier för utvecklings- och kvalitetsarbete i skolan,
 • internationella kunskapsundersökningar och nationella utvärderingar av skolverksamhet. 
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Grupparbete redovisas muntligt och skriftligt. Samtliga schemalagda aktiviteter är obligatoriska. I studiehandledningen anges hur eventuell frånvaro kompenseras.

  Examination

  Kursens examineras genom gruppredovisning och en individuell skriftlig examination. För detaljerad information se studiehandledning för kursen.

  Betygssättning på kursen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala: 
  Godkända betyg (i fallande ordning)
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt

  Underkända betyg
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Betyg på kursen baseras på skriftlig individuell examination.

  Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande. Principer för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  För godkänt betyg krävs lägst betygsgraden E samt deltagande och godkänt i all obligatorisk undervisning.

  Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. 

  Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.  

  Student som fått betyget Fx har en gång per termin möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, skall studenten omexamineras.

  För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.

  Studerande som fått betygen Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt av få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelse/prefekt.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Aktuell litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart och görs tillgänglig på kurssidan i utbildningskatalogen.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig

  Petter Sandgren
  E-post: petter.sandgren@edu.su.se

  Utbildningsadministration

  Ann Ottosson
  E-post: ann.ottosson@edu.su.se