Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskaplig teori och metod III

Kursen syftar till att studenterna ges övning i att formulera en egen forskningsfråga och problemställning och i relation till denna, söka och välja relevanta forskningspublikationer.

Vidare behandlar kursen vetenskapsteoretiska utgångspunkter, forskningsfrågor och forskningsdesign, kvalitetskriterier och forskningsetik. Särskild tonvikt läggs på övning av analysarbete inom olika typer av data. Kritisk jämförelse samt utveckling av självständigt förhållningssätt ges ett betydande utrymme i kursen.