Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskaplig teori och metod II

Kursen syftar till att vidareutveckla studenternas kunskaper i vetenskapsteori och metodologiska förhållningssätt med fokus på analys av empiriskt material.

Under kursen behandlas hur olika metodologiska begrepp och perspektiv kommer till uttryck i forskning. Ett centralt innehåll är att välja lämpliga tillvägagångssätt för att lösa en forskningsuppgift. Kursen ger träning i att konstruera och tillämpa datainsamlingstekniker och bearbeta och analysera ett insamlat empiriskt material.