Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom AUO i didaktik

Innehållet i kursen består av att göra ett självständigt arbete (examensarbete/uppsats) om 15 hp inom ämnesområdet didaktik.

Inom didaktik kan du studera frågor relaterade till:

- Bedömning för och av lärande – med fokus på formativ och summativ bedömning inom grundskola och gymnasium. Inom detta område kan du även studera frågor som berör betyg, betygssättning, nationella prov och de nya kunskapskraven

- Design för lärande a): studier av undervisningens uppläggning, genomförande och bedömning, gärna i relation till digitala teknologier

- Design för lärande b): studier av de resurser som används (t.ex.) läromedel eller av hur det digitala eller fysiska rummet används

- Design i lärande: med fokus på lärprocesser, hur elever bearbetar information och skapar nya representationer

- Learning studies (LS) – du som är intresserad av att arbeta med modeller för utveckling av undervisning kan genomföra ditt arbete i form av en lesson/learning study. Du kan antingen själv genomföra en LS eller handleda en grupp lärare när de genomför ett utvecklingsprojekt

- Undervisning kunskapsutveckling i ljuset av nya läroplaner – inom detta område kan du t.ex. studera hur lärare arbetar med att realisera kunskapsuppdraget i de nya kursplanerna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.