Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - kurs inom VAL-projektet

Studenter på föreläsning
Foto: Nikas Björling

Kursen behandlar skolans ansvar att möjliggöra alla elevers delaktighet och lärande, oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass, i enlighet med nationella och internationella styrdokument. Kursen ger fördjupade kunskaper i hur lärare i samverkan med andra kan identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolans undervisning. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen även historiska synsätt på specialpedagogiska insatser.

 • Kursupplägg

  Kursen bygger på aktivt samarbetslärande och förutsätter medverkan vid samtliga kursträffar. Kursen genomförs med fyra kursträffar, varav alla kommer att ske online via videoverktyget ZOOM. Lärplattformen Athena kommer att vara ett viktigt verktyg för kommunikation och arbete. Varje kurstillfälle förutsätter både förarbete och efterarbete både individuellt och i grupp. Ni kommer att arbeta i studentarbetslag mellan och på kursträffar där syftet är att bearbeta och diskutera texter samt begrepp. Under kursens gång genomförs en fältstudie - intervjustudie som planeras i studentarbetslaget, genomförs individuellt, bearbetas, analyseras samt presenteras muntligt i grupp, detta med en digital presentation. Ytterligare arbetsuppgifter sker individuellt där frågor besvaras.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar (via webb, direkt online samt inspelade), olika typer av seminarier, fältarbete/alt projektarbete och grupparbeten i studentarbetslag. Inför kursträffarna ingår individuella förberedelser då vi arbetar med ”flipped classroom”, omvänt klassrum. Undervisningen sker med hjälp av videoverktyget ZOOM och lärplattformen Athena.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  För en genomförd och godkänd kurs förväntas följande:

  • Inlämnad individuell examinationsuppgift som är betygsgrundande.

  Examinationsformer
  Kursen examineras genom ett individuellt arbete på sammanlagt 5 sidor. I den individuella skriftliga examinationsuppgiften ska studenten med hjälp av kurslitteraturen behandla de frågor som har diskuterats, analyserats och kritiskt granskats under kursens gång i relation till kursens förväntade studieresultat.
  En förutsättning för att få godkänt slutbetyg på kursen krävs deltagande i redovisningen av fältarbete samt lägst betygsgraden E på Individuell skriftlig uppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Annika Käck

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för VT21 kommer att vara öppen mellan 4-11 januari 2021. Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information.

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

  Studentguide till Zoom (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon: 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig: Annika Käck - annika.kack@specped.su.se
  Kursadministratör: Jovana Martic - lararprogram@specped.su.se