Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - kurs inom VAL-projektet

Studenter på föreläsning
Foto: Nikas Björling

Kursen behandlar skolans uppdrag att arbeta för alla elevers möjligheter till delaktighet och lärande. Under kursen lär du dig om olika funktionsnedsättningar, inklusive neuropsykiatriska svårigheter. Du får också kunskaper om hur du som lärare utifrån elevers behov och förutsättningar kan, tillgodose specialpedagogiska behov i undervisningen i samverkan med andra. Kursen berör även vikten av lärarens bemötande av elever och ansvar att stimulera till elevers utveckling och lärande, i enhetlighet med nationella och internationella styrdokument. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt etiska aspekter.

 • Kursupplägg

  Kursen bygger på aktivt samarbetslärande och förutsätter medverkan vid samtliga kursträffar. Kursen genomförs med fyra kursträffar, varav en av träffarna ges på campus, och tre digitalt via videoverktyget ZOOM. Lärplattformen Athena kommer att vara ett viktigt verktyg för kommunikation och arbete. Varje kurstillfälle förutsätter både förarbete och efterarbete både individuellt och i grupp. Ni kommer att arbeta i studentarbetslag mellan och på kursträffar där syftet är att bearbeta och diskutera texter samt begrepp. Under kursens gång genomförs en fältstudie - intervjustudie som planeras i studentarbetslaget, genomförs individuellt, bearbetas, analyseras samt presenteras muntligt i grupp, detta med en digital presentation. Ytterligare arbetsuppgifter sker individuellt där frågor besvaras.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar (via webb, direkt online samt inspelade), olika typer av seminarier, fältarbete/alt projektarbete och grupparbeten i studentarbetslag. Inför kursträffarna ingår individuella förberedelser då vi arbetar med ”flipped classroom”, omvänt klassrum. Undervisningen sker med hjälp av videoverktyget ZOOM och lärplattformen Athena.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  För en genomförd och godkänd kurs förväntas följande:

  • Inlämnad individuell examinationsuppgift som är betygsgrundande.

  Examinationsformer
  Kursen examineras genom ett individuellt arbete på sammanlagt 5 sidor. I den individuella skriftliga examinationsuppgiften ska studenten med hjälp av kurslitteraturen behandla de frågor som har diskuterats, analyserats och kritiskt granskats under kursens gång i relation till kursens förväntade studieresultat.
  En förutsättning för att få godkänt slutbetyg på kursen krävs deltagande i redovisningen av fältarbete samt lägst betygsgraden E på Individuell skriftlig uppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Annika Käck

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför HT20 och är fortfarande giltig för HT22. 

 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  På Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

  Webbregistrering

  Registrering för HT23 kommer vara öppen mellan 7-13 augusti 2023.
  Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  OBS! Eftersom kursen ingår i ett lärarprogram kan registreringsperioden avvika från informationen längst upp på sidan.

  Distansundervisning på fristående kurser vid Specialpedagogiska institutionen

  Kursen ges helt på distans. Det innebär att vi inte har några fysiska träffar och att du har en stor frihet vad gäller att själv bestämma varifrån du deltar i undervisningen. Undervisning på distans innebär också att du har ansvar för att ordna så att du har tillgång till en fungerande miljö vid undervisningstillfällena, lämplig utrustning och en bra uppkoppling.
  Mer information om att delta i undervisning på distans hittar du här. 

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Annika Käck - annika.kack@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Elsa Thomas - lararprogram@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Maria-Letizia Priscilli - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida