Under utbildningen

Under din utbildning kan du i bland behöva extra resurser. Det kan röra sig om allt från mallar och blanketter till någon att prata med för att få praktisk hjälp. Här har vi listat några av de stöd som finns för att du ska kunna klara dina studier och få en så bra tid hos oss som möjligt.

Under utbildning
Foto: Niklas Björling 
 

Studieinformation

Här kan du bland annat läsa om vilka stödresurser som finns vid institutionen och Stockholms universitet. Och få reda på vad som gäller om du vill ansöka om tillgodoräknande, göra studieavbrott eller få studieuppehåll.

 

Examination

Varje ordinarie examination följs av två omexaminationer. Om du behöver delta vid en omexaminationkrävs anmälan via Ladok, inför omexaminationstillfället.

Anmälningstillfällen är enbart synligt för registrerade studenter både på startsidan i Ladok och under ”examinationstillfällen”. Om du är registrerad men ändå inte ser anmälningsperiod i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för ditt program eller kurs: Kontakt

Om du behöver delta i ytterligare omexaminationer, för att uppnå godkänt resultat, eller om du inte haft möjlighet att delta i kursens schemalagda omexaminationer hänvisar vi dig till att läsa mer unde fliken "Anmälan till omexamination – för uppsamlingstillfälle".

Information om anmälan och sista-datum meddelas via lärplattformen Athena. Anmälningsperiod framgår även i Ladok efter att kursen har börjat, och stänger alltid fem dagar innan inlämningsmappen öppnar. Inlämningsmappen syns enbart för dig som är anmäld.

Om du har frågor kontakta utbildningsadministratören för din kurs. Här hittar du aktuella kontaktuppgifter. Här hittar du aktuella Kontaktuppgifter.

Har din kurs omexaminationstillfällen passerat  - eller behöver du ytterligare examinationstillfälle för att uppnå godkänt resultat på din kurs? 

Vi erbjuder två fasta omexaminationstillfällen per läsår där du som har oavslutade kurser hos oss har möjlighet att examineras färdigt på din kurs. För att delta krävs att du anmält dig till aktuellt omexaminationstillfälle.

Alla studenter som efter kursers ordinarie schemalagda examinationer hänvisas till omexamination för uppsamlingstillfälle. 

Vi erbjuder följande omexaminationstillfällen HT 23, VT 24 och HT 24:

1 november 2023
Anmälningsperiod: 1 september - 1 oktober 2023 

1 april 2024
Anmälningsperiod: 1 februari - 1 mars 2024

1 november 2024
Anmälningsperiod: 2 september - 1 oktober 2024

I din anmälan behöver följande framgå:

  • Ditt namn
  • Ditt personnummer
  • Kurskod på kursen du vill examineras på
  • Delkurs/namn på examinationen 

Skicka anmälan till studentexpedition@specped.su.se senast sista anmälningsdag för respektive examinationstillfälle. 

 

 

När du har skrivit din uppsats och blivit godkänd har du möjlighet att lägga upp en digital kopia i DiVA. Studenter som vill publicera sin uppsats i fulltext eller har frågor om registrering eller publicering i DiVA, ska alltid kontakta institutionen först.

Vad har andra studenter skrivit om?

I publikationsdatabasen DiVA, som Stockholms universitetsbibliotek ansvarar för, kan du hitta några uppsatser som våra tidigare studenter har skrivit.
Sök i DiVA

Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk och plagiering. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel – som fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon – eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination.

Läs mer om fusk, plagiering av text och om disciplinärenden

Betyg är ett myndighetsbeslut som inte går att överklaga. Vid uppenbara fel kan du som student ansöka om omprövning av resultat. Ompröving kan genomföras till exempel vid de fall då rättande lärare har missat att rätta ett svar eller räknat fel i sammanräkningen av tentamensresultatet.

Ansökan om omprövning gör du via blankett. Instruktioner för ansökan och blankett:  

Instruktioner för begäran om omprövning av betygsbeslut

Självständigt arbete

Programmens sista kurs är självständigt arbete-/examensarbete-kursen 15 hp. Läs mer om kursens upplägg, schema, litteratur, närvaro och examinationsformer:

Självständigt arbete

Examensarbete parvis

Inom speciallärar- och specialpedagogprogrammet skriver alla examensarbete två och två. Om du av speciella skäl behöver skriva enskilt behöver du ansöka om det först hos studierektor vid institutionen senast  1 november inför vårtermin och 1 maj inför hösttermin.

Blankett för anhållan om avsteg från att skriva självständigt arbete parvis (488 Kb)

Blankett skickas digitalt till: registrator@specped.su.se 

 

Lika vilkor

Institutionen  har en lokalt fastställd regel gällande närvaro av minderåriga barn i undervisningssituationer:

Varje undervisningssituation är avsedd och organiserad endast för de studenter som är antagna till och aktivt bedriver studier på kursen. Undervisningens krav på studenters fulla uppmärksamhet och medverkan gör att medföljande barn är olämpligt. Det råder alltså ingen rättighet för studenter att ta med barn till en undervisningssituation.

Kan jag studera med funktionsnedsättning?

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. 

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan om särskilt pedagogiskt stöd. Logga in i systemet Ansökan i NAIS (Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare) och fyll i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning.

https://www.nais.uhr.se/Ansökan i NAIS

 

Studieplanering

Tillgodoräknande

Du som är antagen som student vid Stockholms universitet kan ansöka om tillgodoräknande om du tidigare har läst en kurs eller delkurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till och inte vill läsa samma kursinnehåll igen. 

Du ansöker om tillgodoräknande digitalt via Ladok för studenter. Läs mer om Tillgodoräknande

Validering och reell kompetens

Med reell kompetens menas samlad faktisk kompetens som någon har oavsett hur, när eller var den har utvecklats. Kompetensen kan vara införskaffad genom till exempel yrkesverksamhet eller annan utbildning. Vid ansökan om tillgodoräknande av yrkesverksamhet och/eller annan utbildning genomförs en så kallad validering.

Valideringen är en process som innehåller kartläggning, dokumentation och bedömning av dina kunskaper och färdigheter för att bedöma om tillgodoräknande av en kurs är möjlig. Bedömningen görs i förhållande till förväntade studieresultat inom en kurs. De förväntade studieresultaten anger vad du ska kunna efter att du fullföljt kursen och finns beskrivet i kursplanen. Vid en valderingsansökan kan du behöva lämna in ytterligare kompletterande dokument och uppgifter. Det kan också bli aktuellt att du behöver genomföra någon form av teoretisk eller praktisk prövning. Den institution som ansvarar för kursen/kurserna som du vill tillgodoräkna kommer att bedöma din ansökan och beslutar om metod för prövning av dina kunskaper.

Validering är en omfattande process. Tänk därför på att din ansökan behöver lämnas in i god tid i relation till din studieplan, så att du kan planera dina fortsatta studier på bästa sätt. Tänk också på att tillgodoräknade poäng inte är studiemedelsgrundande.

Blankett:

Ansökan om validering speciallärarprogrammet (430 Kb)

Vid frågor om validering kontaktas studievägledare studievagledare@specped.su.se.

Validering inom Lärarlyftet

Beslut om validering inom lärarlyftet kan inte överklagas. Ansökan som gäller VT24 måste vara inkommen senast 15 februari 2024. Instruktioner för ansökan om validering finns angivet i blanketten nedan.

Ansökan om validering speciallärarprogrammet genom lärarlyftet (323 Kb)

Studieuppehåll kan göras först när du har påbörjat dina studier. Är du antagen och vet att du inte kan påbörja dina studier ska du ansöka om anstånd med studiestarten. Läs mer om anstånd på sidan:
Ny student.

Ansökan om studieuppehåll görs via blankett som du hittar nedan. Blanketten skickas till registrator via mejl och uppehållet verkställs från och med det datum som anges i ansökan. Slutdatum för studieuppehållet ska också anges. Normalt beviljas studieuppehåll endast ett år i taget men längre studieuppehåll kan göras till exempel på program som inte startar varje år. Förlängning av studieuppehåll görs genom ny ansökningsblankett. Meddela också gärna din ansvariga lärare om att du har sökt studieuppehåll. 

Universitetets regler om studieuppehåll och information om hur beslut överklagas hittar du på:
Avbryta studie och uppehåll.

Ansökan om studieuppehåll (495 Kb)

Du kan själv anmäla avbrott och återbud på program via:
Ladok för studenter.

Vid avbrott eller återbud läggs de in på pågående men ej avklarade kurser inom programmet.

För att göra avbrott eller återbud på program går du till "Min utbildning" och väljer program och "Jag vill inte läsa denna utbildning". 

Du får då upp en dialogruta som förklarar vad avbrottet eller återbudet innebär och kan sedan bekräfta eller avbryta åtgärden. 

Avbrott på kurs inom tre veckor från kursstart kallas tidigt avbrott och innebär att du kan söka kursen igen via: 
Antagning.se

Vid avbrott senare än tre veckor behöver du kontakta institutionen för att omregistrering på kursen, vilket endast kan göras i mån av plats.

Om du läser ett program, var noga med att det är själva programmet du ska lägga in avbrott på och inte kursen inom programmet. Behöver du hjälp, kontakta utbildningsadministratör: 
Kontakt

Om du ska lägga in avbrott på program, önskar slutföra en programkurs eller om resultat finns att rapportera, behöver du göra det innan avbrott dokumenteras.

 

Hur gör jag om jag vill byta från studier på helfart till halvfart, eller tvärtom?

Du söker om via Antagning.se senast gällande ansökningsperiod, till den studietakt du önskar. Det går inte att byta mitt i ett läsår. Observera att utbildningen kan förändras mellan olika terminer. Därför kan inga förhandsbesked ges vad gäller tillgodoräknande

För att beviljas studieuppehåll behöver du skicka in en ansökan:
Ansökan om studieavbrott

Studieuppehåll ges vanligen på ett år och studierna återupptas efter uppehållets slut. Om du vill återuppta hela eller delar av en kurs som du tidigare har varit registrerad på, behöver du kontakta:
Utbildningsadministration

Har du inte återupptagit dina studier planerad termin, fick avslag på studieuppehållansökan, gjort avbrott på dina studier eller haft uppehåll utan att registrera detta, kan du bli omregistrerad i mån av plats. 

När du kontaktar utbildningsadministrationen, ange:

  • Namn
  • Personnummer
  • Program för programstudenter, inriktning och studietakt
  • Kurskod och kursnamn, inklusive delkurs
  • Termin, – den termin som du vill återuppta dina studier

Ansökan för återupptagande av studier ska inkomma senast 15 juni för höstterminen och 1 december för vårterminen. 

Om du endast behöver examineras på enstaka moment, behöver du inte omregistreras. Då räcker det att du anmäler dig via Ladok till ordinarie omexaminationtillfälle. Om datum för kursens omexaminationstillfälle passerat, kan du anmäla dig till omexamination för uppsamlingstillfälle som ges en gång per termin:
Omexamination för uppsamlingstillfälle

För anmälan, kontakta:
Utbildningsadministration

 

Stödfunktioner

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Athena studentguide - från IT-avdelningen (3469 Kb)

På bibliotekets webbplats kan du ta del av guider och filmer som du har nytta av under dina studier. Läs mer om bibliotekets resurser

Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan erbjuder individuella samtal, grupper, workshoppar och andra aktiviteter som handlar om att ta hand om ditt mående medan du studerar. Det kan handla om exempelvis stressrelaterade problem, nedstämdhet, oro och/eller studiemässiga svårigheter, som uppskjutande, talängslan eller problem att hitta balans mellan studier och fritid. Alla besök och aktiviteter hos Studenthälsan är avgiftsfria. Du hittar till Studenthälsan på Studenthuset på Stockholms universitet.
Studenthälsan i Stockholm

Webbportal om studenthälsa

Studenthälsa.se är en nationellt gemensam webbplats för studenter på landets lärosäten som samlar fakta, råd och guider till självhjälp inom studenthälsa på ett och samma ställe. Här når du också inspelade föreläsningar, riktiga berättelser från studenter och övningar som kan hjälpa dig som student till ett bättre mående. 
Studenthälsa.se ska fungera som ett komplement till och en avlastning för studenthälsorna på lärosätena runt om i landet. 
Studenthälsa.se
 

Studentkåren kan hjälpa dig. Stockholms universitets studentkår, SUS, är den största av de tre kårerna och förespråkar alla studenter vid Stockholms universitet centralt. Kåren organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder deras intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i, eller arrangera, olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar samt student/doktorandråd. Om du har problem kopplat till din utbildning, ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som vid frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden. Du hittar mer information på:
Studentkårens ombud 
Vid trakasserier och diskriminering hänvisas du som student till Lika villkor på Stockholms universitet som nås per mejl:
likavillkor@su.se

Studieintyg skriver du enklast ut själv via Ladok för studenter genom att logga in med ditt universitetskonto. Klicka på kategorin ”Meny”, därefter på ”Intyg” och sedan ”Skapa intyg”, välj det intyg och den period du är i behov av: 
Ladok för studenter

Behöver du ett studieintyg med stämpel och underskrift, endast från Stockholms universitet, kan du beställa det genom att logga in på Serviceportalen. Klicka på "Beställning", "Infocenter/Studentservice" och välj typ av intyg:
Serviceportalen

Har du inte tillgång till ditt universitetskonto kan du beställa ett studieintyg genom att kontakta Infocenter. Vänligen specificera då om du vill ha ett resultat- och/eller registreringsintyg och om du vill få det skickat digitalt och/eller med vanlig post (specificera i så fall till vilken adress det ska skickas). Infocenter hittar du på entréplan i Studenthuset eller via e-post:
info@su.se
 

På Studie- och språkverkstaden har du möjlighet att förbättra din studieteknik och ditt skrivande. Läs mer om vad du kan få hjälp med på Studie- och språkverkstad.

Zoom är en e-mötestjänst för studenter och medarbetare på Stockholms universitet. Verktyget ger dig tillgång till chat, grupparbeten, handledning, seminarier och föreläsningar. Titta gärna på video om hur du arbetar i Zoom.

Gå in i din kontohantering och kontrollera att du har rätt e-postadress angiven! Det underlättar för lärare och administration i de fall vi behöver mejla ut exempelvis Zoom-länkar. För mer information, se nedanstående länkar. 

E-post för studenter

Aktivera e-postlåda i Office 365 för studenter

Vid problem, kontakta Helpdesk via Serviceportalen.

 

Verksamhetsförlagda fältstudier, VFF

Verksamhetsförlagda fältstudier, VFF, utförs som obligatorisk del inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen som är påbyggnadsutbildningar med 90 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå för redan examinerade lärare med minst tre års arbetslivserfarenhet.

Läs mer om Verksamhetsförlagda fältstudier - VFF.

 

Kontakt

Har du frågor som gäller din utbildning? Vänd dig till din lärare, kursadministratör eller studievägledare.

Utbildningsadministration
Studievägledare (vikarierande)
På denna sida