Organisation

På Specialpedagogiska institutionen arbetare cirka 100 medarbetare, många med utbildning och erfarenheter inom specialpedagogiskt relevanta yrken. Förutom speciallärare och specialpedagog finns arbetsterapeut, lärare, logoped, sjuksköterska, socionom och psykolog representerade.

Specialpedagogiska institutionen leds av en prefekt som väljs var tredje år. I ledningsgruppen ingår också en ställföreträdande prefekt, en administrativ chef och en administrativ studierektor tillsammans med studierektorer.

Prefekt

Jenny Wilder

Ställföreträdande prefekt

Hanna Ginner Hau

Biträdande prefekt

Mimmi Waermö

Administrativ chef

Isolina Kjellin

Administrativ studierektor

Jennie Graflund

Studierektorer

Joacim Ramberg
Specialpedagogprogrammet

Mina Sedem
Speciallärarprogrammet

Wieland Wermke
Fristående kurser och kurser för masterexamen i specialpedagogik

Annika Käck
Lärarprogramkurser

Iris-Corinna Schwarz
Forskarutbildning

Manal Musa Albaiaa
Biträdande studierektor
 

 

Våra forskningsområden

Inom forskning i specialpedagogik finns fem olika områden som fokuserar på olika aspekter av det specialpedagogiska uppdraget. Institutionens forskare kan ha tillhörighet i flera av de här områdena.

  • Delaktighet och lärande
  • Lärandemiljöer och didaktisk utveckling
  • Spädbarnsårets- och förskolans specialpedagogik
  • Etik, makt och profession
  • Migration och utbildning

Specialpedagogiska institutionens professorer, docenter, universitetslektorer och doktorander hittar du på Kontaktsidan.

 

Administration på Specialpedagogiska institutionen fungerar som verksamhetsstöd och arbetar med frågor som rör utbildning, forskning, ekonomi, personal, och kommunikation.

Se Kontakt för information om vem som jobbar med vad.

 

 

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen leds av ordförande, prefekten, och vice ordförande, ställföreträdande prefekten. Ledamöterna representerar institutionens olika personalkategorier; lärare, forskare och administrativ personal. Styrelsen består också av studeranderepresentant/er som utses genom Doktorandrådet/Studentkåren för en mandatperiod på ett år. Övriga ledamöter sitter på en mandatperiod av tre år.

Institutionsstyrelsens medlemmar för perioden 2024-01-01 --- 2026-12-31

Ordförande: Jenny Wilder
Vice orförande: Hanna Ginner Hau 

Ordinarie ledamöter

Nihad Bunar
Fredrik Ericsson
Ulrika Norburg
Heidi Selenius
Kari Trost
Simo Vehmas
Mimmi Waermö

Suppleanter

Mathias Brink
Joacim Ramberg
Iris-Corinna Schwarz

Institutionsstyrelsens sekreterare:

Renate Jacob

Se Kontakt för kontaktuppgifter.

 

Beredningsgrupper

På Specialpedagogiska institutionen finns tre beredningsgrupper: 

  • Arbetsmiljöberedningen
  • Forskningsberedningen 
  • Utbildningsberedningen

 

RALV hanterar frågor om arbetsmiljö och lika villkor. Utgångspunkten för specialpedagogiska institutionens arbete är Stockholms universitets Arbetsmiljö- och lika villkorspolicy och ”Mål för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet 2020 - 20222.

Arbetsmiljö- och lika villkorsarbete har ett förebyggande fokus för att skapa en trygg och inspirerande miljö att arbeta och studera i. En bra arbetsmiljö skapar vi tillsammans, där alla chefer, medarbetare och studenter tar ett personligt ansvar och bidrar till en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

RALV:s uppdrag är att initiera, bevaka och bereda arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor. Rådet består av:

Hanna Ginner Hau, ordförande
Maria Glad, doktorandrepresentant
Jennie Graflund, verksamhetsstöd, likavillkorsrepresentant
Helén Knutes Nyqvist, arbetsmiljöombud
Judit Simon, lärare-/forskarerepresentant
Elsa Thomas, verksamhetsstöd, arbetsmiljöombud
Kari Trost, lärare-/forskarerepresentant

Läs mer om Arbetsmiljö och lika villkor.

 

Forskningsberedningen är ett forum där institutionens forskande medarbetare och doktorandrepresentanter kan delta i diskussioner och beslut kring institutionens forskningsinfrastruktur och gemensamma satsningar inom institutionens forskningsverksamhet. Det kan gälla frågor kring institutionens forskningsområden, etikprövningar, forskarutbildningen, publikationsstrategier och ansökningar för forskningsmedel med mera.

Samordnare forskningsberedning:

Wieland Wermke, docent
 

Utbildningsberedningen har i uppdrag att arbeta med rutiner och principfrågor och att bereda styrdokument i relation till utbildning på grund och avancerad nivå. Beredningen arbetar bland annat med utformning av gemensamma underlag och material till studenter och förslag till implementering av förändringar i centrala regelverk kring utbildning och utbildningsadministration.

Utbildningsberedningen bevakar förändringar i lokala såväl som centrala och nationella regelverk och rutiner. Uppdraget består också av att bereda kursdokument för institutionsstyrelsen och andra instanser som lärarkollegiet, ledningen och fakulteten. Kursdokument och beslutsunderlag behöver vara korrekt utformade, både juridiskt och administrativt med beaktande av kursernas innehåll.

Vid arbete med principer och rutiner som innebär mindre förändringar i institutionens arbetssätt, bereder utbildningsberedningen ärendet för vidare beslut av studierektorsgruppen. Större förändringar bereds för vidare beslut av institutionsstyrelsen.

Utbildningsberedningen består av:
Jennie Graflund, ordförande, administrativ studierektor
Martin Carlfjord, studievägledare 
Andreas Heilborn, sekreterare, kursplaneadministratör
Joel Wiklund Abdelmoez Ahmed, utbildningshandläggare  

 

Här kan du läsa vad som gäller för institutionens krishantering

På denna sida