Samarbeten

Här hittar du information om olika utbildnings- och forskningssamarbeten mellan institutionen och andra aktörer. Hör gärna av dig!

Det ligger i specialpedagogikens natur att samverka med det omgivande samhället. Vår verksamhet har därför sedan institutionen grundades 2008 präglats av öppenhet och interaktion.

 

Samarbeten med andra universitet

Vi samarbetar med andra universitet genom bland annat student- och forkarutbyten och i forskningsprogram och projekt. 

Specialpedagogiska institutionen har tecknat utbytesavtal med flera utländska universitet runt om i världen. Dessa avtal sker inom två olika ramar: Erasmus+ och bilaterala avtal. 

Utbytesstudier innebär att vi har kommit överens med universitet utomlands om att "byta studenter" med varandra. Tack vare de här utbytesavtalen kan våra studenter läsa kurser utomlands utan att behöva betala eventuella terminsavgifter vid värduniversiteten.
 

Specialpedagogiska institutionen har löpande forskarutbyten, så kallade Visiting Fellows/Senior Visiting Fellows. Detta för att etablera ett varaktigt samarbete mellan externa forskare och institutionen, för att främja forskning av gemensamt intresse och internationell samverkan. 

Samarbeten kan ske i gemensamma forskningsprojekt eller genom att forskare bidrar med expertutlåtanden i olika utredningar. De kan också bestå av finansiering av forskning eller för att öka ett internationellt forskningssamarbete.

Läs mer om institutionens forskning 

Forskarskola i specialpedagogik

Forskarskolan i pedagogik och särskild begåvning för lärutbildare

Stockholms universitets forskarnärverk för skolutveckling, SUFS
 

 

Med samhälle och allmänheten

Specialpedagogiska institutionen samverkar med övriga samhället på flera olika vis.

Ofta riktar sig våra seminarier internt till inblandade aktörer, men institutionen anordnar även regelbundet öppna seminarier som alla är välkomna att lyssna till. Dessa annonseras i vårt kalendarium.

 

Specialpedagogens dag är ett årligt återkommande evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar.

Årets tema "Delaktighet och lärande under pandemin" handlade både om vilka utmaningar vi har haft och om vad vi kan lära oss för framtiden, utifrån lärare, föräldrar och elevers perspektiv.

Läs mer om Specialpedagogikens dag

 

Nätverket DH-Nytt är ett nationellt nätverk bestående av pedagoger och forskare inom områdena barn och ungdomar med hörselnedsättning. Nätverket har också medlemmar från Språkrådet och från logopedi- och neurologiverksamhet.

Pedagogerna i nätverket arbetar inom barnhabilitering, specialskolor eller där barn är ensamplacerade i olika skolverksamheter. Vissa av medlemmarna har många års erfarenhet av yrken som specialpedagog, hörselpedagog eller speciallärare medan andra medlemmar är nya med lite mindre erfarenhet av området.

Läs mer om Döv- och hörselsamverkan.

Specialpedagogiska institutionen lämnar ofta synpunkter på förslag och utredningar som skickas till oss på remiss. Dessa handläggs av Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet och av Humanvetenskapliga ämnesområdet.

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

Humanvetenskapliga fakultetskansliet

Våra forskare medverkar löpande i offentliga sammanhang med sin sakkunskap.

 

Samarbeta med oss

Vi tror att samverkan med det omgivande samhället är något som inte bara ni, våra studenter och våra forskare får glädje av  det bidrar också till samhället i stort.

Vill du och din verksamhet samarbeta med Specialpedagogiska institutionen? Vi utvecklar gärna vår forskning och undervisning genom framgångsrika nationella och internationella samarbeten. Välkommen att ta kontakt med oss!

För att möta den ökade efterfrågan på fort- och vidareutbildning inom specialpedagogiskt kunskapsområde erbjuder Specialpedagogiska institutionen uppdragsutbildning som vänder sig till olika yrkeskategorier. Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan av den ordinarie högskoleutbildningen och innebär att en arbetsgivare eller organisation beställer en utbildning av ett lärosäte.

Så kan en uppdragsutbildning se ut

Dagens samhälle och arbetsliv ställer krav på livslångt lärande. Specialpedagogiska institutionen kan erbjuda fortbildning och kompetensutveckling till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Förutom våra ordinarie kurser och öppna föreläsningar kan vi på uppdrag skräddarsy utbildningar för företag och organisationer. Vi kan ta fram kortare eller längre kurser som ger högskolepoäng alternativt intyg.

Uppdragsutbildningarna omfattar vanligvis 4, 7.5, 15 eller 30 högskolepoäng. Vi kan skräddarsy kurser utifrån beställarens egna behov. Kontakta oss för att höra vad som är möjligt!

Samordnare uppdragsutbildning är Isolina Kjellin.

 

 

Våra forskare samarbetar ofta med olika myndigheter i specifika projekt eller deltar som ledamöter, experter och sakkunniga i styrelser, råd, kommittéer och arbetsgrupper. Inte sällan blir de också tillfrågade om att ge expertutlåtanden i olika former av media.
För remissyttranden, kontakta:

Fakultetskansliet

Presskontakt

 

Extern finansiering är en viktig förutsättning för forskning och ofta initieras och genomförs projekt i samarbete med andra organisationer.

Är du eller din organisation intresserad av att initiera eller finansiera ett projekt vid institutionen? Kontakta oss!
 

Aktionsforskningsnätverket delar erfarenheter av och resonerar kring hur vi som arbetar med forskningsinriktningen aktionsforskning kan förhålla oss till forskning och våra studier.

Läs mer: 
Aktionsforskningsnätverket

 

 

Tidigare student

Är du intresserad av att ställa upp på intervju för att berätta vad dina studier har lett till och hur du upplevde din tid som student på institutionen? Kontakta oss gärna för alumnporträtt och inspirationstexter.

Alumnätverket är till för dig som har studerat på institutionen, för att du ska ha en plats för att möta andra inom det specialpedagogiska arbetetsfältet. Nätverket diskuterar frågor som rör specialpedagogiskt arbete i vid mening, tar del av vad som händer på området och knyter kontakter under trivsamma former.

Alumnnätverket Stockholms universitet

 

Kontakt

På denna sida