Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet och ges under utbildningens sjätte termin för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9 och har svenska som andraspråk som ditt andraämne.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

Kursen ger fördjupade kunskaper i ämnet svenska som andraspråk. Samtliga kurser inom ämnet svenska som andraspråk är vetenskapligt förankrade och innehåller didaktiska inslag. I delkurserna diskuteras kontinuerligt de forskningsteoretiska bidragens relevans för lärarprofessionen.

Kursen ges i samarbete mellan Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för ämnesdidaktik, som är kursansvarig institution.