Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk IV inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk. Kursen ges under utbildningens sista termin för dig som ska bli lärare på gymnasiet och har svenska som andraspråk som förstaämne.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

Kursen fördjupar studiet i ämnet svenska som andraspråk med didaktisk inriktning genom två delkurser. I dessa behandlas teoretiska och forskningsmetodologiska perspektiv på flerspråkighet med särskilt fokus på utveckling och användning av litteracitet på ett andraspråk hos unga och vuxna i utbildningssammanhang. I kursen ingår att problematisera och kritiskt förhålla sig till undervisningspraktiker i flerspråkiga kontexter. Kursen avser även att förbereda inför det efterföljande självständiga arbetet.