Miljöövervakning

Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havet. De är också en förutsättning för kostnadseffektiva åtgärder för ett friskare hav. Det är starka argument både för att värna befintliga tidsserier och för att utveckla miljöövervakningen inför framtidens utmaningar.

 

 

Vem gör vad?
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för all nationell miljöövervakning i vattenmiljön, utom den som rör miljögifter vilken drivs av Naturvårdsverket. Undersökningar bedrivs inom 10 olika programområden, varav Kust och hav är ett. Det finns flera olika utförare och datavärdar. 

Den nationella miljöövervakningen ska ge en bakgrundsbild av miljötillståndet i hela landet. Undersökningarna görs därför i så opåverkade områden som möjligt.

Den regionala miljöövervakningen sköts av Länsstyrelser och Kustvattenvårdsförbund. De gör olika undersökningar, och alla miljöstörande verksamheter är skyldiga att genomföra olika kontrollprogram.

En del gemensam övervakning sker över landsgränser. Konventioner och EU-lagstiftningar gäller hela havsområden och involverar därmed flera länder.


 

Vi bidrar till miljöövervakningen

Infrastruktur till förfogande

Östersjöcentrum stöder miljöövervakning på flera sätt; genom att tillhandahålla fältstation och fartyg och genom att delta i arbetet med att tillgängliggöra resultaten via rapporter och webbsidor.

Miljöövervakning
Miljöövervakning är återkommande undersökningar som dokumenterar miljöns tillstånd. Miljömål, direktiv och konventioner styr vad man ska övervaka. Syftet är att beskriva och följa upp förändringar i havsmiljön.

Östersjöcentrum stöder miljöövervakning på flera sätt; genom att tillhandahålla fältstation och fartyg och genom att delta i arbetet med att tillgängliggöra resultaten via rapporter och webbsidor.

Infrastruktur till förfogande

Östersjöcentrum tillhandahåller både fältstation och forskningsfartyg i norra Egentliga Östersjön för dessa ändamål.

Vid Askölaboratoriet ingår dessa projekt i miljöövervakningens Kust och hav-program:

Med våra fartyg bedrivs även övervakning inom Naturvårdsverkets delprogram Metaller och organiska miljögifter i marin miljö:

 

Vi utför miljöanalys åt kustvattenvårdsförbund, driver en webbplats och producerar en årlig rapport om miljötillståndet längs Svealandskusten.

Läs mer om vårt arbete med Svealands kustvattenvårdförbund

 

Under de senaste åren har de flesta länder i Europa samlat områden där det bedrivits ekosystemforskning och övervakning under lång tid i ett nätverk kallat LTER-Europe (Long-Term Ecosystem Research). Sverige är sedan 2010 medlem i LTER-Europe och Himmerfjärden – Askö – Landsortsdjupet ingår i sin tur i det svenska LTER-nätverket.

LTER Sverige, Information och kontakt

Kontakt vid Östersjöcentrum:
Carl Rolff
carl.rolff@su.se

Huvudkontakt LTER Sweden:
Ulf Grandin 
ulf.grandin@slu.se 

 

 

Oceanografisk mätboj utanför Askölaboratoriet

Oceanografisk mätboj på Askö

Strax söder om Askö finns sedan 2014 en mätboj som mäter oceanografiska grunddata i realtid. Den ingår i ett nätverk av liknande bojar runt kusten. Bojen sjösätts om våren, och tas i land innan isläget riskerar att bli svårt.

Bojen ligger vid den klassiska mätstationen Askö B1 i Yttre Hållsfjärden, där forskare tagit prover sedan 1960-talet. Koordinaterna är N58 ­ 48,118 grader, E17 ­ 37,507 grader.

Läs mer om mätbojen


 

Boka vår infrastruktur

Välkommen att fylla i ansökningar för att utföra miljöövervakning eller annan provtagning på våra fartyg eller fälstationen Askölaboratoriet. Läs mer om våra resurser, fältstation och fartyg.

Ansök om plats nu!

 

På denna sida