Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Arbetar du inom förskola, skola eller fritidshem och saknar examen? Genom Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) kan du komplettera för att nå en lärar- eller förskollärarexamen.

Kvinna syns bakifrån och undervisar
Foto: WAVEBREAKMEDIA, Mostphotos

VAL är utbildningsvägen för dig som vill bli behörig förskollärare eller behörig lärare i de ämnen och årskurser du redan undervisar och har akademiska meriter i. Behörighetskraven till VAL ser olika ut beroende på vilken examen du siktar mot. 


Utbildningen ges till stor del på halvfart, distans med ca 6-10 campusträffar per termin. När du blir antagen får du en studieplan som omfattar högst 120 högskolepoäng.

 

Ansökningsperiod för utbildningsstart till höstterminen 2022 kommer att stå öppen mellan den 15 mars och den 19 april 2022. 

Så ansöker du till VAL vid Stockholms universitet (477 Kb)

Du ansöker på lararutbildning.nu/val

Välkommen till behörighetsguiden för den kompletterande utbildningen VAL- vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen. Guiden hjälper dig att ta reda på om du kan vara behörig till VAL vid Stockholms universitet.

Starta VAL-guiden här

Observera att uppmaningen om att ansöka till VAL inte automatiskt betyder att du är behörig, men det kan vara värt att ansöka. Läs också behörighetsvillkoren för den målgrupp du tillhör. Alla meriter ska styrkas när du ansöker. Välkommen att kontakta presumtiv studievägledning om du har frågor eller funderingar.

Presumtiv studievägledning inom Fler vägar in i läraryrket

 

 

Du måste arbeta minst 50 procent som lärare eller förskollärare under hela studietiden. Om du blir arbetslös eller är föräldraledig under studietiden måste du göra ett uppehåll i dina VAL-studier.

Du som antas till VAL får en individuell studieplan. Den innehåller de kurser du behöver läsa för att med kortast möjliga komplettering få en behörighetsgivande examen för de ämnen och årskurser du undervisar i. Hur studieplanen ser ut beror på tidigare studier, lärarerfarenhet och vilken examen du läser mot, men omfattar som mest 120 högskolepoäng.

Det är samordningen för VAL vid Stockholms universitet som ansvarar för din studieplan och koordinerar utbildningen. Frågor om kursinnehåll, schema, webbregistrering m.m. ställs till respektive kursgivande institution.

Studieplanen innehåller oftast lärarförberedande kurser, dvs. pedagogik och didaktik. Kurser i pedagogik/didaktik inom VAL ges på halvfart distans med ca 4-6 obligatoriska campusträffar per 7,5 hp-kurs. När det gäller ämneskurser kan upplägget variera från helt webbaserad undervisning (både heltid/deltid förekommer) till ca 1-2 obligatoriska campusträffar per vecka, beroende på ämne och lärosäte där kursen läses.

 

Du kan söka till VAL vid Stockholms universitet om du vill bli:

 • Förskollärare
 • Lärare i fritidshem
 • Lärare i grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning
 • Modersmålslärare
 • Yrkeslärare

Beroende på vilken inriktning du vill ta examen i är kraven på meriter olika.

Gemensamma behörighetskrav för alla inriktningar:

 • Du behöver ha en pågående förskollärar- eller lärartjänst på minst 50 procent vid ansökan och under hela studietiden inom VAL. 
 • Du behöver kunna nå relevant examen genom att komplettera med högst 120 högskolepoäng (hp).
 • Du kan endast tillgodoräkna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) baserad på tjänstgöring som undervisande lärare eller förskollärare enligt den svenska skolans läroplan och styrdokument.
 • Timvikariat eller tjänstgöring som resurs/assistent kan inte tillgodoräknas som VFU.

Undervisningsämne

Inom VAL kan vi anta mot de flesta undervisningsämnena. Du hittar en komplett lista av undervisningsämnen på Skolverkets hemsida.

Undervisningsämnen i grundskolan

Undervisningsämnen i gymnasieskolan 

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan består av lärarförberedande kurser, dvs. kurser i pedagogik och didaktik. För att bli tillgodoräknad UVK-kurser inom VAL måste kurserna vara riktade mot skolan. De ska också motsvara de kurser som är obligatoriska inom VAL på Stockholms universitet. 

UVK-kurser som ges inom VAL vid Stockholms universitet

 

För att bli antagen till VAL-studier med inriktning mot Förskollärare behöver du ha uppfyllt följande kriterier:

 • Varit verksam i förskolan eller förskoleklass med en förskollärares arbetsuppgifter i minst åtta år, med en total omfattning av minst 75 procent, sex månader innan sista ansökningsdagen.
 • Tre av de åtta åren ska ha varit sammanhängande.
 • Varit verksam i förskolan eller förskoleklassen sex månader innan sista ansökningsdagen. 

För att bli antagen till utbildningen krävs också att du ska kunna uppnå förskollärarexamen inom programmets omfattning om 120 hp. Det innebär att du måste ha minst 30 poäng i från tidigare högskolestudier.

Om du inte uppfyller kravet på 30 hp kan du få möjlighet att göra en så kallad behörighetsvalidering. Detta bedöms när din ansökan med alla intyg har kommit in. I behörighetsvalideringen ska du visa vissa grundläggande kunskaper i relation till examensmålen för en förskollärarexamen.

Om det finns fler behöriga än kursplatser tillämpas meritvärdering. Den baseras på högskolepoäng upp till 225 hp avklarade per sista ansökningsdag.

Du som antas kommer att genomföra en validering av dina kunskaper som förskollärare.  Valideringen är omfattande och du kommer att arbeta med valideringen under 3–4 månader under din första termin i VAL-utbildningen. Programkurserna startar endast på höstterminen. 

 

För att bli antagen till VAL-studier med inriktning Lärare i fritidshem behöver du ha uppfyllt följande kriterier:

 • Arbetat som lärare på fritidshem i minst åtta år, med en total omfattning av minst 75 procent, sex månader innan sista ansökningsdagen. 
 • Tre av de åtta åren ska ha varit sammanhängande.
 • Varit verksam i fritidshem sex månader innan sista ansökningsdagen. 

 

 

 

För behörighet till VAL mot Grundskolans tidigare år F-6 finns två alternativ:

Alternativ 1: Båda kriterierna nedan krävs 

 • 60 hp i valfritt ämne, varav någon kurs ska ha betygsatts före 1 juli 2011.
 • Arbetat som klasslärare i minst två år på halvtid i årskurs F-6 varav högst 1 år i förskoleklassen.

Alternativ 2: Båda kriterierna nedan krävs 

 • Minst 90 hp kurser för grundlärare årskurs F-3 eller 4-6, fördelat mellan ämnena matematik, svenska, engelska, SO eller NO. Även kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) kan ingå.
 • Arbetat som klasslärare i årskurs F-3 eller 4-6 i minst två år på halvtid eller mer.
 

För behörighet till VAL med inriktning mot grundskolans senare år finns fyra alternativ:

Alternativ 1: Båda kriterierna nedan krävs

 • Arbetat i två år som ansvarig lärare på minst halvtid.
 • Läst minst 30 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Alternativ 2: Båda kriterierna nedan krävs

 • Arbetat i ett år som ansvarig lärare på minst halvtid.
 • Läst minst 45 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Alternativ 3: Båda kriterierna nedan krävs

 • Nyligen påbörjat en relevant lärartjänst på minst halvtid.
 • Läst minst 60 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Alternativ 4: Du kan bli antagen utan högskolepoäng i relevanta ämnen. Samtliga kriterier nedan krävs

 • Arbetat som lärare i minst 8,5 år, med en total omfattning av minst 75 procent, vid sista ansökningsdagen den 19 april 2022
 • Tre av de åtta åren ska ha varit sammanhängande
 • Du måste ha varit verksam som lärare den 19 oktober 2021
 

För behörighet till VAL med inriktning mot gymnasieskolan finns fyra alternativ:

Alternativ 1: Båda kriterierna nedan krävs

 • Arbetat i två år som ansvarig lärare på minst halvtid. 
 • Läst minst 60 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Alternativ 2: Båda kriterierna nedan krävs

 • Arbetat i ett år som ansvarig lärare på minst halvtid. 
 • Läst minst 75 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Alternativ 3: Båda kriterierna nedan krävs

 • Nyligen påbörjat en relevant lärartjänst på minst halvtid. 
 • Läst minst 90 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Alternativ 4: Kriterierna nedan krävs 

 • Arbetat som lärare i minst 8,5 år, med en total omfattning av minst 75 procent, vid sista ansökningsdagen den 19 april 2022
 • Tre av de åtta åren ska ha varit sammanhängande
 • Du måste ha varit verksam som lärare den 19 oktober 2021
 • Läst minst 30 hp i undervisningsämnet och/eller kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

 

 

För att bli antagen till VAL-studier med inriktning mot Modersmålslärare behöver du ha uppfyllt följande kriterier:

 • Minst två års halvtidstjänstgöring som modersmålslärare (där det även kan ingå studiehandledning).
 • Minst 90 hp akademiska studier, varav minst:
  • 30 hp i ditt modersmål (läst vid svenskt eller utländskt lärosäte).
  • 30 hp kurser lästa vid svenskt lärosäte i modersmålsdidaktik, matematikdidaktik, läs- och skrivinlärning eller kurser i pedagogik/didaktik, varav någon kurs betygsatt före 1 juli 2011.
  • 30 hp valfria kurser. 

Undantag: Om du har någon kurs före 1 juli 2005 räcker det med 60 hp akademiska studier, varav 30 hp i ditt modersmål.

 

För att bli antagen till VAL-studier med inriktning mot Yrkeslärare behöver du ha uppfyllt följande kriterier:

 • Du måste ha minst två års lärarerfarenhet på minst halvtid från undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan. 
 • Du måste uppfylla den särskilda behörigheten i form av yrkeskunskaper.

Förutom kravet på yrkeserfarenhet måste du som yrkeslärare uppfylla den särskilda behörigheten. Den särskilda behörigheten är dina yrkeskunskaper, som du ansöker om att få validerade i valideringsverktyget Valda.

Ansök om validering av dina yrkeskunskaper

Beskriv dina yrkeskunskaper utförligt när du besvarar frågorna i Valda. Utgå från ämnets behörighetskrav och reflektera kring vad, hur och varför när du beskriver ditt kunnande. 

Du ska också styrka ditt kunnande. Det gör du genom att ladda upp tjänstgöringsintyg där det framgår vilken yrkesroll och vilka arbetsuppgifter du har haft samt hur länge, och i vilken omfattning du arbetat på arbetsplatsen. 

Om du har svårt att få tag på tjänstgöringsintyg från arbetsplatsen som styrker dina kunskaper kan du använda dig av vår intygsmall. Andra dokument som kan styrka dina yrkeskunskaper kan vara intyg från utbildningar och kurser, gesäll- och mästarbrev, licenser, certifikat och andra yrkesbevis. Både beskrivningar och intyg ska utgå ifrån kraven för de ämnen du vill bli lärare i. Tänk på att det är din anställningstid och dina kunskaper från ditt originalyrke som ska beskrivas och styrkas, inte eventuella erfarenheter som lärare i yrkesämnet. 

Intyg om arbetsuppgifter: innehåll och nivå (722 Kb)

Din yrkeskunskap valideras och bedöms utifrån

 • Innehåll - Varje ämne har en beskrivning. Det är utifrån ämnesbeskrivningarna som du ska beskriva och styrka dina kunskaper.

Se ämnesbeskrivningarna på Universitets- och högskolerådets hemsida.

 • Nivå - Dina yrkeskunskaper ska motsvara minst nivå 5 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Det betyder att du ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter. Du ska också kunna lösa sammansatta problem samt kommunicera åtaganden och lösningar.

Se Sveriges referensram för kvalifikationer.

 • Aktualitet - Dina yrkeskunskaper ska vara aktuella i tid. Det betyder att din yrkeserfarenhet inte får vara för gammal.
 • Din yrkeserfarenhet ska vara erfarenhetsbaserad och återfinnas i något av gymnasieskolans yrkesprogram.

Lista med alla gymnasieskolans yrkesprogram.

Vi kan inte ge något förhandsbesked när det gäller behörighet till VAL eller svara på hur mycket du behöver komplettera för att nå examen. Det krävs en fullständig ansökan för att vi ska kunna göra vår bedömning, då det är en komplicerad process där vi bl.a. behöver ta hjälp av ämnesbedömare och väga samman flera faktorer.

Är du osäker på om VAL är rätt utbildning för dig eller har frågor om behörighetskraven är du välkommen att kontakta studievägledare.

Presumtiv studievägledning inom Fler vägar in i läraryrket

Du som inte har uppnått behörighetskraven har möjlighet att läsa till lärare genom att gå någon av de lärarutbildningar som Stockholms universitet erbjuder.

När du har läst de kurser som krävs för examen och som ingår i din studieplan ska du själv ansöka om examensbevis på Ladok för studenter.

Innan du ansöker om examen måste du dock mejla till val@su.se och skriva
att du vill ansöka om examen, så lägger VAL-samordningen in dina tillgodoräkningar i Ladok.

Här hittar du länkar till de vanligaste kurserna som läses inom VAL.

 

UVK1/AUO2

UVK2/AUO3

eller

Kurser som ingår i en lärarexamen för grundskolans tidigare år

Inom en lärarexamen ingår, förutom AUO-kurserna, minst 15 hp matematik för tidigare år samt minst 15 hp läs- och skrivinlärning.

Ämnesstudier

Kompletterande ämnesstudier kan också bli aktuellt. Det kan innebära studier på heltid och/eller campusförlagd utbildning, alternativt distansstudier vid ett annat lärosäte. För att gå VAL behöver du arbeta minst 50% i förskolan eller skolan. 

 

Kontakt

VAL-samordning vid Stockholms universitet 

Tfn: 08-1207 69 30 

Telefontid: måndag kl. 13-15 och torsdag kl. 10-12

Den 19 maj är telefontiden inställd

E-post: val@su.se

Postadress:

Stockholms universitet 

VAL

106 91 Stockholm 

På denna sida