Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vad är trakasserier?

Trakasserier kan vara att du känner dig utsatt för kränkande behandling som har samband med din etniska tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller ålder. 

Eller att du känner dig utsatt för kränkande behandling av sexuell natur, med andra ord sexuella trakasserier. 

Har du som anställd blivit kontaktad av en student angående trakasserier? Som anställd har du skyldighet att vidta åtgärder vid trakasserier från både studenter och andra anställda.

Om trakasserier har förekommit ska universitetet vidta åtgärder för att förhindra att trakasserierna fortsätter.


 

Om du blir utsatt för trakasserier

Om du upplever dig utsatt för trakasserier är det några saker som kan vara speciellt bra att tänka på.

1. Var tydlig med att visa att beteendet varit ovälkommet 

Säg ifrån och visa att beteendet inte är välkommet, till exempel genom att säga ”Sluta! Jag tycker inte om att du gör/säger så där.” Om du inte vill tala med personen som du upplever trakasserar dig kan du istället skriva brev eller e-post. (Spara kopior.) Du kan också be en annan person att tala med den som trakasserar. Det kan vara prefekten, en lärare eller någon annan som du känner förtroende för.

2. Berätta om trakasserierna

Du har som student rätt till en studiemiljö som är fri från nedvärderande och kränkande behandling. Berättar du om upplevda trakasserier ger du universitetet en möjlighet att stoppa och förhindra att trakasserierna upprepas.

Kontakta prefekten, studierektorn eller någon annan anställd vid institutionen som du känner förtroende för. Om du inte känner att du vill tala med någon vid institutionen kan du vända dig till universitetets jämlikhetssamordnare: jamlikhet@su.se

Om kränkningarna gäller funktionsnedsättning är du också välkommen att vända dig till: 

Samordnarna för studenter med funktionsnedsättning

3. För "dagbok" över trakasserierna och spara all korrespondens

Om du skriver ner alla händelser kan du ge en tydlig bild av hur du upplevt dig utsatt. Annars flyter händelserna kanske ihop och det är svårt att komma ihåg exakt när och var händelserna inträffade.

Dina anteckningar kan också vara ett underlag vid en utredning enligt likabehandlingslagen eller vid en polisanmälan. Detsamma gäller alla brev, e-postmeddelanden, sms och annan korrespondens med den du upplever dig utsatt för trakasserier av.

4. Vid trakasserier som innebär hot eller förföljelse

Om trakasserierna innebär att du blir förföljd eller på annat sätt upplever att din personliga säkerhet hotas bör du kontakta Sektionen för säkerhet vid universitetet. De kan göra en riskanalys, hjälpa dig med att göra en polisanmälan och ge dig visst skydd vid hot och andra utsatta situationer.

Sektionen för säkerhet nås också via telefon:
jour 08-16 22 16; akut 08-16 42 00 (vaktbolag).

5. Stöd hos Studenthälsan

Att bli utsatt för trakasserier innebär oftast en stor psykisk påfrestning. Studenthälsan i Stockholm erbjuder samtalsstöd som bokas under telefontid.

På su.se/studenthalsan hittar du aktuella telefontider och information

6. Studentkåren kan hjälpa dig

Studentkåren kan ge dig råd och stöd under en utredning. De kan också delta vid möten med mera. Studentkårens representanter kan även göra en anmälan till universitetet och påtala trakasserier eller missförhållanden vid en institution eller enhet.

Inom kåren finns också Jämlikhetsnätverket, RainbowS och andra föreningar.

Läs mer på Stockholms universitets studentkårs hemsida

Receptionen nås via telefon 08-674 62 00.

Om du studerar vid Institutionen för data- och systemvetenskap kan du vända dig till deras lokala studerandeskyddsombud om du känner dig illa behandlad
 
Läs mer på Studentkåren DISKs webbplats

7. Sexuella trakasserier vid Stockholms universitets campus

Campusrådet är en samverkansplats för kårerna och de större föreningarna på campus och en central del i det levande studentlivet vid Stockholms universitet. Där tolereras aldrig sexuella trakasserier, kränkningar och/eller övergrepp. Varje enskild förening har ett utredningsansvar. Här kan du läsa om hantering av sexuella trakasserier i det fall det äger rum vid Stockholms universitets campus:

Sexuella trakasserier vid Stockholms universitets campus

På denna sida