Stockholms universitet

Vad är trakasserier?

Trakasserier är en verbal eller icke-verbal behandling som är oönskad och kränker någons värdighet. Trakasserier kan vara att någon utsatts för kränkande behandling som har samband med etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller ålder.

Sexuella trakasserier är kränkande behandling av sexuell natur. Det är den som är utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier som avgör vad som är oönskat och vad som är kränkande. 

Enligt Diskrimineringslagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att du som blir eller har blivit trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet.

För vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner dig trakasserad. Om den som känner sig utsatt är osäker på om hen tillräckligt tydligt meddelat att beteendet är oönskat är det viktigt att ändå berätta om trakasserierna så att Stockholms universitet får kännedom om det inträffade. Här på DO:s hemsida finns mer information om trakasserier och sexuella trakasserier: 

Läs mer om sexuella trakasserier och trakasserier på DOs hemsida

 

Kontakta universitetet om du upplever trakasserier

Studenter har rätt till en studiemiljö som är fri från nedvärderande och kränkande behandling. Att berätta om upplevda trakasserier ger universitetet en möjlighet att stoppa pågående trakasserier och förhindra att trakasserierna upprepas.

Det går bra att kontakta prefekten, studierektorn eller någon annan anställd vid institutionen som du studerar vid. Vill du inte vända dig till institutionen går det även bra att mejla till adressen likavillkor@su.se som bevakas av handläggare av diskrimineringsärenden. Det kan vara bra att skriva ner händelseförloppet samt att spara brev, e-post, sms, skärmbilder av chattkonversationer och dylikt som styrker din berättelse.

En student sitter på en bänk i höstsolen på campus.
Foto: Ingmarie Andersson
 

Universitetet har skyldighet att utreda

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är universitetet skyldigt att genomföra en utredning när du som student berättar om upplevda trakasserier eller sexuella trakasserier för någon företrädare för universitetet, som en lärare, handledare, prefekt, studierektor eller universitetsförvaltningen.

Utredningsarbetet genomförs centralt av universitetsförvaltningen. Utredningsansvaret gäller både om du upplever dig kränkt av en anställd eller av en annan student. Vid Stockholms universitet utreder vi enligt samma rutiner då en student eller sökande upplever sig utsatt för annan diskrimineringsform än trakasserier.

Läs mer om hur en utredning går till

Om kränkningarna gäller funktionsnedsättning är du också välkommen att vända dig till samordnarna för studenter med funktionsnedsättning.

 

Vid trakasserier som innebär hot eller förföljelse

Om trakasserierna innebär att du blir förföljd eller på annat sätt upplever att din personliga säkerhet hotas bör du kontakta Sektionen för säkerhet vid universitetet. De kan göra en riskanalys, hjälpa dig med att göra en polisanmälan och ge dig visst skydd vid hot och andra utsatta situationer.

Sektionen för säkerhet

  • Säkerhet, väktare: 08-16 22 16
  • Väktare vid Albano: 08-16 22 17
  • Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00
  • Reservnummer väktare: 08-15 42 00

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

 

Stöd hos Studenthälsan

Att bli utsatt för trakasserier innebär oftast en stor psykisk påfrestning. Studenthälsan i Stockholm erbjuder samtalsstöd som bokas under telefontid. På su.se/studenthalsan hittar du aktuella telefontider och information.

 

Studentkåren kan hjälpa dig

Studentkåren kan ge dig råd och stöd under en utredning. Studentombuden företräder inte studenter men förser däremot studenter med information och rådgivning under utredning och inför möten. Studentkårens representanter kan även göra en anmälan till universitetet och påtala trakasserier eller missförhållanden vid en institution eller enhet.

Inom kåren finns också Jämlikhetsnätverket, Rainbows och andra föreningar.

Läs mer på Stockholms universitets studentkårs hemsida

Stockholms universitets studentkårs receptionen nås via telefon 08-15 41 00. 

Om du studerar vid Institutionen för data- och systemvetenskap kan du vända dig till Studentkåren DISKs lokala studerandeskyddsombud om du känner dig illa behandlad.

Läs mer på Studentkåren DISKs hemsida

Om du studerar vid Företagsekonomiska institutionen kan du vända dig till Föreningen Ekonomerna.

Läs mer på Föreningen Ekonomernas hemsida

Sexuella trakasserier vid Stockholms universitets campus

Campusrådet är en samverkansplats för kårerna och de större föreningarna på campus och en central del i det levande studentlivet vid Stockholms universitet. Där tolereras aldrig sexuella trakasserier, kränkningar och/eller övergrepp. Varje enskild förening har ett utredningsansvar. Här kan du läsa om hantering av sexuella trakasserier i det fall det äger rum vid Stockholms universitets campus:

Sexuella trakasserier vid Stockholms universitets campus (Campusrådet vid Stockholms universitet) (135 Kb)

På denna sida