Stockholms universitet

Utredning enligt diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är universitetet skyldigt att genomföra en utredning när du som student berättar om upplevda trakasserier eller sexuella trakasserier för någon företrädare för universitetet, som en lärare, handledare, prefekt, studierektor eller för universitetsförvaltningen.

Utredningsarbetet genomförs centralt av universitetsförvaltningen. Utredningsansvaret gäller både om du upplever dig kränkt av en anställd eller av en annan student. Vid Stockholms universitet utreder vi enligt samma rutiner då en student eller sökande upplever sig utsatt för annan diskrimineringsform än trakasserier.

 

Så här går en utredning till 

1. Anmälan

Det krävs ingen formell anmälan. Det räcker att du berättar om de trakasserier som omfattas av diskrimineringslagen och som du upplever har samband med dina studier här vid universitetet. Varje högskola ska utreda det som händer inom den egna utbildningen. För att din upplevelse av trakasserierna tydligt ska framkomma är det bra om du skriver ner vad som hänt och på vilket sätt kränkningen har samband med de trakasserier som omfattas av diskrimineringslagen.

2. Utredningsarbetet

Utredningen genomförs av universitetsförvaltningen, e-postkontakt: likavillkor@su.se. Utredningen ska vara saklig och objektiv och går ut på att ta in redogörelser från inblandande parterna. Relevanta åtgärder vidtas löpande beroende på vad som framkommer i ärendet med syfte att motverka diskriminering. 

Utredningen kan utmynna i ett beslut där universitetet tar ställning till om det som inträffat är trakasserier i lagens mening. Det är viktigt att komma ihåg att din upplevelse av att vara kränkt är något som universitetet ser allvarligt på, även om händelsen skulle falla utanför lagen.

Utredningsarbetet kan ta lång tid, till exempel om handläggaren behöver begära in yttranden från flera personer eller enheter. Eftersom trakasserier ofta innebär en personlig kränkning rekommenderas du att kontakta Studenthälsan för stöd under den tid som utredningen pågår och eventuellt en tid därefter. Du kan också fråga efter stöd från studentkåren eller institutionen under utredningstiden.

3. Avslutning och uppföljning

Om utredningen kommer fram till att det inte förekommit trakasserier i lagens mening ska du få ett skriftligt beslut om detta. Är du missnöjd med utredningsarbetet eller universitetets ställningstagande kan du kontakta Diskrimineringsombudsmannen, DO. DO är både tillsynsmyndighet för likabehandlingsarbetet och en instans som kan driva diskrimineringsärenden vidare till tingsrätten.

Om utredningen kommer fram till att trakasserier har förekommit/förekommer måste åtgärder vidtas för att trakasserierna ska upphöra. Det kan vara att universitetet vidtar disciplinära åtgärder som avstängning från studier vid universitetet, om det är en annan student som trakasserat. Detta hanteras då av Disciplinnämnden. Gäller det en anställd som har utsatt en student för trakasserier kan det bli fråga om andra arbetsrättsliga åtgärder.

Du kan också polisanmäla trakasserier. Hjälp med polisanmälan samt råd och visst skydd vid hot med mera kan du få via Sektionen för säkerhet, vid Fastighetsavdelningen, för mer information:

Om något händer – vanliga frågor

Om du blir utsatt för trakasserier

Institutionen ska följa upp att trakasserierna har upphört. Om trakasserierna fortsätter ska institutionen skyndsamt föra ärendet till disciplinnämnden för ytterligare avstängning av den student som upprepar trakasserierna, eller motsvarande Personalavdelning för anställda som upprepar trakasserierna. Det är därför mycket viktigt att du berättar om du upplever att trakasserierna fortsätter.
Repressalier, det vill säga att du utsätts för diskriminering eller trakasserier i samband med att du påtalar eller har påtalat trakasserier, är förbjudet och betraktas som mycket allvarligt om det inträffar. Kontakta omedelbart den person som håller i utredningen eller prefekten om du upplever att du utsatts för repressalier.

Om du blir utsatt för trakasserier

Se också Handläggningsordning avseende utredning vid trakasserier

På denna sida