Kursbeskrivning

Innehållet i kursen ansluter nära till kursplanerna för samhällsorienterande ämnen 1-3 och deras teman Att leva tillsammans, Att leva i närområdet, Att leva i världen och Att undersöka verkligheten. Ämnesteori och ämnesdidaktik vävs samman. Kursen syftar till att deltagarna utifrån praktiska exempel ska kunna reflektera över och argumentera för val av innehåll, arbetsformer och former för kunskapskontroll i förhållande till ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska begrepp och modeller.

Undervisningen utgår från de enskilda ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap samt har en ämnesövergripande inriktning.

Kursen inriktas mot lärprocesser i samhällsorienterande ämnen samt elevers lärande utifrån genus, skilda kulturella bakgrunder och elever i behov av särskilt stöd.
Se hela Kursbeskrivningen
 

Förkunskaper

Lärarexamen samt huvudmannens godkännande

Studietakt

halvfart och på distans med tre campusträffar

Studieform

Distansundervisningen består av seminarier, gruppövningar och egen reflektion via universitetets lärplattform, Mondo.

Start och-
slutdatum

För kursen som startar VT17: 2017-01-16 - 2017-06-02
För kursen som startar HT17: 2017-08-28 - 2018-01-14

Ansökan

För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.
Anmälan H17 och kursplan
Ansökningsperiod: 15 mars - 18 april 2017
Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet II_HT17 (120 Kb)

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Schema

Schema (för VT17)
Schema (för HT17)

Litteraturlista

Litteraturlista

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare för VT17: Anna Jonsson, anna.jonsson@hsd.su.se