Konferens oktober 2009
Konferensen Beyond identity politics: Intersecting disability, ethnicity and religious identities som organiseras av Stockholms universitet tillsammans med Norges Tekniska och Naturvetenskapliga universitet och the Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model äger rum på Stockholms universitet den 21-22 oktober 2009. Program. Anmälningsblankett. Observera att sista anmälningsdagen är framskjuten till den 1 oktober.

Seminarium
Onsdagen den 2 september, kl. 13.00 inbjuder SULCIS i samarbete med IZA i Bonn till seminariet "Enlargement, Economic Crisis and EU Labor Markets". Seminariet äger rum på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm. Program

SULCIS Scientific Advisory Board
Den 8-10 december 2008 besöker SULCIS vetenskapliga referensgrupp (Scientific Advisory Board) Stockholm. Referensgruppen består av professor Keith Banting, Department of Political Studies, Queens University, Kingston, Ontario, Canada, professor Barry Chiswick, Department of Economics, Illinois University at Chicago, professor Christian Dustmann, UCL, London University, professor Fiona Williams, School of Sociology and Social Policy, Leeds University och professor Min Zhou, Department of Sociology, UCLA. Program

Eskil Wadensjö fakultetsopponent på avhandling i ekonomisk historia
Eskil Wadensjö var opponent på en avhandling inom ekonomisk historia, Lunds universitet den 29 november 2008. Avhandlingen med titel "Från diversity management till mångfaldsplaner? Om mångfaldsidéns spridning i Sverige och Malmö stad" är skriven av Sofia Rönnqvist.

Charlotta Hedberg presenterar på konferens om globalisering
Charlotta Hedberg presenterar sin forskning om Global migration - utmaningar och möjligheter på Framtidsserien, Finland och Sverige i globaliseringens tidevarv, fredagen den 21 november, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, Esbo.

Christer Gerdes och Gisela Waisman på Stockholms universitets forskardagar
Christer Gerdes deltar i forskardagarna med en presentation om invandring och välfärdsstaten och Gisela Waisman med en presentation om atityder mot invandrare och integration.

Lena Nekby presenterar på Stockholms universitets öppna föreläsningsserie
Lena Nekby presenterar forskning om etnisk diskriminering på Stockholms universitets öppna föreläsning den 7 oktober, kl. 18:00.

SULCIS forskare beviljades programanslag från Handelsbankens stiftelser
Mahmood Arai beviljades programanslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse och Tore Browaldhs Stiftelsen för programmet "Discrimination Based on Names, Appearance or Language". Övriga deltagare i projektet är Magnus Rödin, Gülay Özcan och Lena Nekby.

Föredrag vid Riksdagens Arbetsmarknadsutskott
Lena Nekby höll ett föredrag om diskriminering på den svenska arbetsmarknaden för Riksdagens Arbetsmarknadsutskott den 19 februari 2008.

SULCIS forskare beviljades projektmedel från FAS
Två forskningsprojekt vid SULCIS beviljades forskningsmedel från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Christofer Edling beviljades medel för projektet "Socialt kapital och arbetsmarknadsintegration: En kohortstudie" och Lena Nekby för projektet "Äktenskapsmigration till Sverige:Orsaker och konsekvenser för dessa immigranters arbetsmarknadssituation"

Deltagande i konferenser under hösten 2007
Eskil Wadensjö deltog vid Prognosdagen den 11 december som arrangeras av SCB i samarbete med AMS. Årets prognosdag hade rubriken "Skilda världar? Arbete för integration". Eskil talade om "Invandrare och Integration i Sverige och Europa".

Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö deltog den 25 oktober i konferensen "Reassessing the Nordic Welfare Model" i Oslo. Konferensen arrangerades av the Nordic Centre of Excellence on Welfare Research.

Per Lundborg och Eskil Wadensjö deltog den 22-23 november i konferensen "Social Policy and Migration In Developing Countries" i Stockholm. Konferensen arrangerades av Institutet för framtidsstudier i samarbete med SAREC/SIDA.

SULCIS anordnar en magisterkurs
Under perioden 14/11 - 19/12 2007 anordnar SULCIS magisterkursen "Immigration and Integration in a Welfare State: Individual outcomes and social consequences" vid IGP, International Graduate Program, Stockholms universitet

Opposition på licentiatavhandling
Eskil Wadensjö var opponent på en licentiatavhandling i nationalekonomi vid Växjö universitet den 16 november 2007. Avhandlingen är skriven av Lina Andersson och har titeln "Essays on immigrant self-employment and labour supply". Mats Hammarstedt har varit handledare. Pernilla Andersson Joona satt i betygsnämnden tillsammans med Ali Ahmed och Lars Behrenz, båda vid Växjö universitet.

IZA Workshop
Den 7-8 september 2007 arrangerade IZA en workshop. Eskil Wadensjö deltog med uppsatsen "Migrants from Eastern Europe in the Swedish Labour Market".

Integrationsverket läggs ner
Integrationsverket läggs ner den 1 juli. Integrationsverket har bland sina uppgifter haft att genomföra analyser av integrationen av invandrare i Sverige och har för detta byggt upp flera olika databaser, fyra av dem är av speciellt intresse för forskare. I samband med nedläggningen övergår docent Lena Schröder som har varit forskningsledare vid Integrationsverkets analysavdelning till SULCIS. Hon kommer att ha sin arbetsplats vid SOFI. Två av databaserna som är speciellt utformade för att studera hur det går för ungdomar med invandrarbakgrund överförs till SULCIS, medan STATIV – en mer generell databas överförs till SCB och får ett årligt statligt anslag för att vidmakthållas och vidareutvecklas. Lena Schröder och Eskil Wadensjö kommer att ingå som forskarrepresentanter i en referensgrupp för STATIV. Placeringen av en fjärde databas som innehåller uppgifter om integrationspolitiken
är ännu oklar.

Fyra stipendier har tilldelats forskare inom SULCIS.
Lena Nekby har tilldelats Ingrid Hammars donationsstipendium på 50 000 kronor för 2007/2008.

Pernilla Andersson, disputerad vid Stockholms universitet, och Aycan Celikaksoy, disputerad vid Århus universitet, har fått vardera ett Wallanderstipendium för 3 år. Aycan Celikaksoy kommer att vara verksam vid SULCIS med arbetsplats vid SOFI från augusti 2007.

Charlotta Hedberg får stipendium av Nils-Eric Svenssons Fond för att forska utomlands. Stipendiet är på 100 000 kronor och det är Riksbankens jubileumsfond som delar ut det.