Det pedagogiska ambassadörsprojektet ALTAN (Alternativ till aktiv närvaro) vid Romanska och klassiska institutionen är tänkt att få lärarna att omvandla den traditionella examinationsformen ”aktiv närvaro” till tydligare och rättssäkrare examinationsformer inom kurser med s.k. examinerande undervisning. Genom detta hoppas vi höja den pedagogiska medvetenheten bland lärarna samtidigt som vi kanaliserar deras erfarenhet och kompetens i ett konkret projekt. I förlängningen kan detta också öppna för ämnesöverskridande verksamhet och en positiv verksamhetsfilosofi kring samarbete och förbättringsarbete.

Hans Färnlöf
Hans Färnlöf

På ett konkret plan ämnar vi skapa tydliga styrdokument kring närvaro, kurskrav, examinationsuppgifter, betygskriterier, examinationsformer och betygsättning. Särskild vikt kommer att läggas vid att få fram tydliga, tillämpbara och mätbara examinationsuppgifter. Med detta som grund kan vi revidera kursplaner i enlighet med universitets och fakultetens föreskrifter och i överensstämmelse med kursernas genomförande samt framställa korrekta kursbeskrivningar. Förhoppningen är att detta också kommer att reducera antal osäkerhetsmoment kring examination och närvaro, både för studenter och lärare.

För att driva processen kommer gängse övergripande former för problembaserat lärande att följas: uppmuntra till eget ansvar och problemlösande samt aktivt och interaktivt deltagande. Tanken är att motiverade lärare deltar, särskilt under hösten 2016, och att det därigenom skapas en inspirerande spetskompetens bland lärare som både kan driva sitt eget arbete framåt och inspirera andra.

Pedagogiska ambassadör/projektledare är Hans Färnlöf, universitetslektor vid Romanska och klassiska institutionen.