Internt

Information för institutionens anställda.

 

Intranätet Confluence

Engelska institutionen använder sig av verktyget Confluence för att dela information som rör institutionens anställda. Du loggar in på Confluence med ditt SU-konto via knappen nedan.

confluence.it.su.se

 

Generell information och regler som gäller alla universitetets anställda hittar du på SU:s centrala webbplats för medarbetare:

Medarbetarwebben


Mötesstider - HT23, Engelska institutionen

Institutionsstyrelsen

Andra institutionsmöten (UGA-utskottet, FUF-utskottet, ledningsgruppen, och RALV)

Personalmöten

 

I en nödsituation ska du i första hand ringa 112. När något allvarligt hänt ska du kontakta Sektionen för säkerhet på universitetet som ger stöd och kan bedöma behov av fortsatta insatser, kontorstid tfn 08-16 22 16. Väktare efter kontorstid tfn 08-16 42 00 (reservnummer tfn 08-15 42 00). Mer information om säkerhet och krishantering hittar du här:

Säkerhet och krishantering


Lokal krisplan - Engelska institutionen

Engelska institutionen har tagit fram en lokal krisplan. Syftet med krisplanen är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig central krisledning och att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga händelser.

Den lokala krisplanen utgår från Stockholms universitets krisplan som rektor fastställde den 18 december 2014 med diarienummer SU-FU-2.11.1-3666-14. Alla medarbetare och studenter vid Engelska institutionen omfattas av denna krisplan.

Alla medarbetare ska aktivt förebygga och minimera risker så att oönskade händelser inte sker. Det ska finnas kunskap om olycksrisker och sårbarheter i den egna verksamheten. Varje medarbetare ska förstå sin roll och sitt ansvar i säkerhetsarbetet. Det förebyggande arbetet ska bygga på kunskap och erfarenheter av vad som orsakar olyckor.

Krisplanen finns att ladda ner under styrdokument som hittas på sidan Organisation:

Organisation


Brand och larm

Brand är ett av Stockholms universitets allvarligaste hot. Varje institution ska ha en egen brandskyddsorganisation vars enklaste nivå består av en brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant och utrymningsledare.

Vid Engelska institutionen är prefekt brandskyddsansvarig. Institutionens personal- och ekonomihandläggare är brandskyddskontrollant och ansvarig utrymningsledare.

För att öka vår beredskap övar vi utrymning med jämna mellanrum. Läs gärna igenom "Att lära sig och göra innan övning" som du hittar via länk här:

Att lära sig och göra innan övning

 

 

Institutionen har en miljörepresentant som arbetar med miljöfrågor. Miljörepresentanten ansvarar för att samordna och leda det operativa miljöarbetet på institutionen och tar fram underlag för miljöhandlingsplaner. Prefekten har det yttersta ansvaret för miljöarbetet på institutionen och har miljörepresentanten som stöd i sitt arbete.

Institutionens senaste miljöhandlingsplan finns att ladda ner under styrdokument som hittas på sidan Organisation:

Organisation

Alla medarbetare ansvarar för att skaffa sig kunskap om hur arbetet påverkar miljön och för att följa gemensamma rutiner och anvisningar. Alla medarbetare ska känna till universitetets miljöpolicy som hittas på medarbetarwebben och via länk här nedan. För de som reser i tjänsten är det extra viktigt att även känna till universitetets policy för möten och resor. Den hittar du också via länk här nedan.

Universitetets miljöpolicy

Policy för möten och resor

 

 

University’s staff site / medarbetarwebben
https://www.su.se/medarbetare/

Email on the web
https://ebox.su.se

Time Edit (schedules)
https://cloud.timeedit.net/su/web/

Athena (course sites)
https://athena.itslearning.com/

Course pages on our website
https://www.su.se/engelska-institutionen/utbildning/våra-utbildningar

Primula (wage statements, vacation application, travel expenses, etc.)
https://hr.su.se

Ladok (grade reporting)
https://www.start.ladok.se

SISU (kursplaner)
https://sisu.it.su.se

SU password, eduroam password, etc.
http://kontohantering.su.se

Survey&Report tool (course evaluations, survey forms, etc.)
https://sunet.artologik.net/su/admin

eduSign (e-signatures)
eduSign Medarbetarwebben

SAMIR - universitetets inrapporteringssystem för tillbud/arbetsskada, miljöavvikelser samt polisanmälan.
Anmäla händelse/incident

 

 

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till övergripande funktioner och medarbetare vid Engelska institutionen:

Kontakt

På denna sida