Stockholm university logo, link to start page
Gå till denna sida på svenska webben

School Placement III, Programme in Early Childhood Education

Kursen ingår i Förskolärarprogrammet inom den engelska terminen, termin 3. Kursen ges för de förskollärarstudenter som läser den engelska terminen.

Kursen fokuserar på förskoledidaktik med ämnesinnehållslig koppling mot naturvetenskap och hållbar utveckling. I kursen ingår det att planera och leda aktiviteter/projekttillfällen där barn ges möjligheter till ett konkret utforskande och där även de estetiska uttrycken kopplas till det utforskande arbetssättet.

En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

Viktigt att notera:

 • Du som läser den engelska terminen kommer att göra din VFU andra datum än de som läser den ”ordinarie” terminen på svenska. Ni har därför ett eget schema och en egen VFU-portfölj.
 • Omfattningen på VFU-kursen är densamma som för den ordinarie terminen. Orsaken att det är andra datum för VFU är att utbytesstudenterna läser en kurs om svensk förskola när förskollärarstudenterna gör sin VFU.
 • Undervisningsspråket på kursen är svenska. Orsaken att vissa rubriker här på kurshemsidan är på engelska är att det i nuläget inte är möjligt att skapa en separat kurshemsida för VFU III inom engelska terminen. Vi har därför använt den engelska sidan och då blir rubrikerna på engelska.

 

 • Course structure

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT23: vecka 10-14 datum:  7/3 - 3/4

  HT23: vecka 42-45 datum: 16/10-10/11

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB34VY VFU_III_inom engelska terminen_VT23_230213 (388 Kb)

  Handledarbrev_UB34VY_engelska terminen_VT23._230207 (211 Kb)

   

  Kursbeskrivning HT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Handledarbrev HT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

   

  Se alla kurser inom programmet i:

  Studiegång för Förskollärarprogrammet

  Teaching format

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

   

   

   

  Assessment

  Examinationstillfälle VT23:

  1. VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation,
  2. dokumentation i digital VFU-portfölj,
  3. muntlig examination under seminarium

  Omexaminationstillfälle VT23:

  Uppgifter i VFU-portfölj:

  Senast XX lämnar du in kompletterande text/examination i VFU-portföljen.

  Reflektionsseminarium:

  Muntlig omexamination under seminarium: XX

  Anmälan till omexamination av muntligt reflektionsseminarium görs till kursadministratör malin.hakansson@buv.su.se

  Reglerna för omexamination och vad som gäller vid underkänt betyg framgår av kursplanen. Observera särskilt vad som gäller vid underkänd VFU.

   

   

  Examiner

  Vårterminen 2023:Emilie Moberg, e-post:emilie.moberg@buv.su.se

  Höstterminen 2023:

 • Schedule

  The schedule will be available no later than one month before the start of the course. We do not recommend print-outs as changes can occur. At the start of the course, your department will advise where you can find your schedule during the course.

  Schema VT23 (Preliminärt fram till en månad före kursstart)

  Schema HT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

   

 • Course literature

  Note that the course literature can be changed up to two months before the start of the course.

  Litteraturlista publiceras senast två månader före kursstart.

 • More information

  Särskild behörighet

  Antagen till Förskollärarprogrammet 210 hp (programkod: LFÖRY). För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg på samtliga kurser på termin 1. Därtill ska studenten ha slutbetyg på kursen VFU II (6 hp) från termin 2. Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor/skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

  Mer om VFU

  VFU-handboken

  "Från novis till professionell – en professionsutvecklingsmatris"

   

   

  Registerutdrag inför VFU

  Registerutdrag från polisen inför VFU

 • Contact

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare: Emilie Moberg, e-post:emilie.moberg@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post:malin.hakansson@buv.su.se