Organisation

På institutionen arbetar ett 60-tal anställda i olika roller. Ansvarig för verksamheten är institutionens prefekt, som till sin hjälp har en ledningsgrupp bestående av ställföreträdande prefekt, administrativ chef och studierektorer.

 

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen är institutionens beslutande organ. Styrelsen behandlar frågor som gäller t ex kursplaner, kurslitteratur, uppläggning av undervisningen, antagning av forskarstuderande, personalfrågor, budget samt önskemål från de studerande.
För kontakt med institutionsstyrelsen maila expeditionen eller prefekten.

Kontakt för studentärenden

Kontakta expeditionen.

Besöksadress
Filosofiska institutionen
Universitetsvägen 10 D,
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Filosofiska institutionen
SE - 106 91, Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
ref 102
Box 50741
202 70 Malmö

Sociala medier: @filosofiska

Expedition

E-post: info@philosophy.su.se
Telefon: 08-16 34 14
Rum: D 784
Telefon- och besökstider:
Måndag o onsdag 9.45-12.00 & 12.45-15.00

För studievägledning (för nuvarande eller blivande studenter) kontakta någon av våra studievägledare.

Praktisk filosofi: Åsa Burman (asa.burman@philosophy.su.se) Tjänsteledig

Praktisk filosofi: Lisa Furberg (vikarierande) lisa.furberg@philosophy.su.se

Teoretisk filosofi: Sama Agahi (sama.agahi@philosophy.su.se)

 

Prefekt

Professor Gunnar Björnsson
gunnar.bjornsson@philosophy.su.se

Ställföreträdande prefekt

FD, professor Mikael Janvid
mikael.janvid@philosophy.su.se

Studierektor praktisk filosofi

FD Åsa Burman, tel. 16 26 18 Tjänsteledig
asa.burman@philosophy.su.se 

Tjänsteförrättande Studierektor praktisk filosofi Lisa Furberg

lisa.furberg@philosophy.su.se

Studierektor lärarutbildning

Björn Brunnander, tel 16 34 14

bjorn.brunnander@philosophy.su.se

Studierektor teoretisk filosofi

Mattias Högström, tel. 16 33 58
mattias.hogstrom@philosophy.su.se

Studievägledare praktisk filosofi

Sama Agahi, tel. 08-674 79 85,
sama.agahi@philosophy.su.se

Studievägledare teoretisk filosofi

Sama Agahi, tel. 08-674 79 85,
sama.agahi@philosophy.su.se

Jämställdhetsansvarig

Åsa Wikforss, tel. 16 21 07
asa.wikforss@philosophy.su.se

Sukat-ansvarig

Kersti Bergqvist tel. 16 34 14

kersti.bergqvist@philosophy.su.se

Björn Brunnander tel 16 34 14

bjorn.brunnander@philosophy.su.se

Telekontaktansvarig

 

Ekonom

Susanne Forssell, tel. 16  40 61
susanne.forssell@philosophy.su.se

Massmedia

Universitetets centrala presstjänst

 

Institutionsstyrelsens ledamöter

Institutionens styrelse består av lärare, forskare och studenter på grund- och forskarnivå. Även den administrativa personalen finns representerad.

Lärare och administrativ personal

Mikael Janvid
Erik Angner
Katharina Berndt Rasmussen
Gunnar Björnsson
Krister Bykvist
Richard Dawid
Kathrin Glüer-Pagin
Sören Häggqvist
Henrik Lagerlund

Suppleanter

Sebastian Enqvist
Niklas Möller
Jonas Olson
Åsa Wikforss

TA

Åsa Burman
Marjan Bastansiar

Suppleanter

Mattias Högström (suppleant för Åsa Burman)
Susanne Forssell (suppleant för Marjan Bastansiar)

Studentrepresentanter

(väljs av studenterna i Studentrådet)

Studentrådet

Ordinarie, från teoretisk filosofi: Stefania Skevi
Ordinarie, från teoretisk filosofi: Dzhemma Garipova

Doktorandrepresentanter

(väljs av doktorandrådet)

Daniel Ramöller (ordinarie)
Lisa Hecht (ordinarie)
Amanda Thorell (suppleant)
Nils Säfström (suppleant)

 

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor. Rådet har löpande möten under året och tar bland annat fram förslag till arbetsmiljöplan varje år, och följer upp föregående års arbetsmiljöplan.

Rådet består av följande representanter.

Ordinarie ledamöter
Anandi Hattiangadi, professor
Marjan Bastansiar, administrativ chef & ordförande
Anton Axelsson, studentrepresentant
Mattias Högström, arbetsmiljöombud & administrativ studierektor i teoretisk filosofi
Mikael Janvid, studierektor för externa kurser i vetenskapsteori
Stina Björkholm, doktorand i praktisk filosofi
Åsa Burman, administrativ studierektor i praktisk filosofi

Suppleant
Gösta Grönroos

Medarbetare och studenter är välkomna att anmäla frågor/områden till det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor via funktionsadressen arbetsmiljo@philosophy.su.se.

Läs mer om arbetsmiljöarbete vid Stockholms universitet här

 

Målet för likabehandlingsarbetet vid Filosofiska institutionen är en jämställd miljö för alla som arbetar och studerar vid institutionen. I det ingår en arbets- och studiemiljö som ger alla anställda och studerande lika möjligheter att utvecklas inom ramen för institutionens verksamhet. Alla ska bemötas med respekt och erbjudas en filosofisk stimulerande arbets- och studiemiljö, fri från kränkningar.

Filosofiska institutionens likabehandlings-arbete görs på många sätt. Ett av dem är den jämställdhetsgrupp som bland annat arbetar med att ta fram en likabehandlingsplan och följa upp denna.

Jämställdhetsplan 2012-2014 (43 Kb)

 

Filosofiska institutionen ser allvarligt på trakasserier och diskriminering, oavsett vem som drabbas. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning , funktionsnedsättning eller ålder.

Handläggningsordning vid trakasserier (120 Kb)

 

Stockholms universitet är miljöcertifierat och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i universitets och institutionens vardagliga arbete.

Läs mer om vad certifieringen innebär eller se filmen där Stockholms universitets miljökoordinator berättar på   Miljöwebben.

Miljörepresentant
Om du har frågor om Filosofiska institutionens miljöarbete eller vill komma med synpunkter och förslag på miljöförbättrande åtgärder, vänligen kontakta institutionens miljörepresentant:

Marjan Bastansiar
Rum: 790 (Universitetsvägen 10 D)
E-post: marjan.bastansiar@philosophy.su.se
Telefon: 08-162814

Miljöplan 2021 (28 Kb)

På denna sida