Stockholms universitet

Forskningsprojekt Detta ingår inte i mitt arbete!

Många upplever att en alldeles för stor del av arbetstiden läggs på arbetsuppgifter som upplevs som antingen onödiga eller oskäliga.

Till exempel, data som behöver läggas in i icke-kompatibla datasystem (onödig) eller en sjuksköterska som behöver städa istället för att ta hand om patienter (oskälig). Än så länge finns begränsad forskning kring illegitima arbetsuppgifter och det är okänt vilka grupper som upplever många sådana arbetsuppgifter. Ett fåtal studier – främst tvärsnittsstudier – visar på samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress, utmattning och depression. Studiens syfte är därför att undersöka hur illegitima arbetsuppgifter påverkar hälsa och välbefinnande för olika grupper på arbetsmarknaden över tid.

Fullständig projekttitel: Detta ingår inte i mitt arbete! Långsiktiga hälsokonsekvenser av illegitima arbetsuppgifter inom kontaktyrken.

Projektbeskrivning

Illegitima arbetsuppgifter antas påverka anställdas hälsa och välbefinnande negativt eftersom de kan uppfattas som ett hot mot den anställdes identitet på jobbet. Det finns visserligen visst stöd för att illegitima uppgifter har negativa konsekvenser för individers hälsa, men de långsiktiga konsekvenserna är fortfarande okända. Även kunskapen om potentiella mekanismer som kan förklara sambandet mellan illegitima uppgifter och hälsorelaterade utfall också begränsad.

Syftet med studien är att undersöka hälsoeffekter av illegitima arbetsuppgifter och dess specifika deldimensioner (orimliga och onödiga arbetsuppgifter) över tid, med särskilt fokus på mänskliga serviceyrken.

Specifika forskningsfrågor är:

  • Vilken betydelse har illegitima arbetsuppgifter för hälsa och välbefinnande över tid?
  • Bidrar organisatorisk rättvisa, arbetstillfredsställelse eller bristande möjligheter att utföra arbete av god kvalitet till att förklara mekanismerna mellan illegitima uppgifter och hälsoresultat?
  • Hur påverkade covid-19-pandemin förekomsten av illegitima arbetsuppgifter för olika mänskliga tjänsteprofessioner (t.ex. vårdpersonal och lärare) jämfört med andra grupper på arbetsmarknaden?

Denna studie kommer att ge ny kunskap om förekomsten av illegitima uppgifter i utvalda mänskliga serviceyrken (d.v.s. hälsovårdspersonal, socialarbetare och lärare) och i den bredare arbetsbefolkningen. Det kommer att ge insikt i de bakomliggande mekanismerna (organisatorisk rättvisa, arbetstillfredsställelse, stress) som kopplar illegitima uppgifter till hälsa och undersöker vikten av möjliga modererande faktorer (t.ex. kön, ålder, organisatorisk rättvisa).

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Constanze Leineweber

Universitetslektor, forskare, docent

Psykologiska institutionen
 Constanze Leineweber

Medlemmar

Hanne Berthelsen

Docent

Malmö universitet

Johanna Stengård

Forskare

Psykologiska institutionen