Stockholms universitet

Forskningsprojekt Erfarenheter av undervisning under Covid 19-pandemin

Lärare och studenter vid Stockholms universitet var snabbt tvungna att anpassa sig till undervisning online som svar på Covid-19-pandemin. Syftet med projektet, som även innefattar jämförande, internationella studier från universitet i Australien och USA, är att förstå effekten pandemin på undervisning och lärande.

Illustration och bild på Covid 19 virus.
FOTO: TIRAWAT SAMATTAPHAN

Detta projekt består av flera delar, där två enkäter - en för lärare och en för studenter - delades ut till alla lärare och studenter i juni 2020 och 2021.

Resultaten tyder på att kurslärare och ledare har behövt ägna särskild uppmärksamhet åt frågor som rör studenters deltagande, både i kursens formella sammanhang och informellt i samband med kursen. Dessutom har universitetsledningen uppmuntrats att ta med tid för att utveckla undervisningen i planeringen för lärare, för att möjliggöra målmedveten och forskningsbaserad undervisning samt hindra stress och trötthet bland lärare.

Projektet innefattar även jämförande, internationella studier med deltagande från bland andra Sydney University i Australien och Stanford University i USA.

Projektbeskrivning

Projektet undersöker lärare och studenters erfarenheter av undervisningsverksamheten i övergången till onlineundervisning våren 2020, och därefter igen ett år senare. Projektet innehåller flera delprojekt. 

Det första delprojektet utgjordes av en fallstudie av hur övergången såg ut vid Stockholms universitet och Stanford University i USA. Detta finns publicerat som kapitel i boken 'Renewing Higher Education: Academic Leadership in Times of Transformation'. 

Det andra delprojektet innebar en jämförelse mellan resultatet från den enkät som skickades till lärare och studenter i juni 2020 respektive 2021. Enkätresultaten finns publicerade i tre rapporter som du kan hitta under fliken publikationer.

Ytterligare ett delprojekt som påbörjades 2021 är en internationell jämförande studie av hur utbildningskontext varierar med resultatet på den enkät som skickades ut, då samma frågor skickades ut vid tre olika lärosäten i tre världsdelar, i Sverige, USA och Australien. 

 

Under 2022 fortsätter analyserna särskilt med fokus på följande områden:

  • Examinationsformer - hur har de förändrats och vad innebar det? 
  • Återkopplingspraktiker - hur ser de ut och hur skiljer de sig mellan fakulteter?
  • Studenter med särskilda behovs upplevelser av undervisningen online.
  • Lärares arbetssätt genom kollegialitet och utveckling  + institutionskulturer.
  • Undervisning - hur upplevs den och vilka hinder upplever man online? 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Klara Bolander Laksov

Professor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Picture of Klara Bolander Laksov

Medlemmar

Cormac McGrath

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Cormac McGrath

Annika Käck

Universitetslektor

Specialpedagogiska institutionen
AK

Helena Reierstam

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Helena Reierstam, PhD student

Eva Edman Stålbrandt

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Eva Edman Stålbrandt

Eva Svärdemo Åberg

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Eva Svärdemo Åberg

Maria Öhrstedt

Universitetslektor/Studierektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Maria Öhrstedt

Cissy Ballen, Associate professor,

Auburn University, Texas, USA

Reed Curtis, universitetslektor

Högskolan i Borås

Khayala Ismayilova, post doc

KTH

Professor Pauline Ross

University of Sydney, Australia

Shima Salehi, Assistant Professor

Stanford University, California, USA

Dr Vicky Tzioumis

University of Sydney, Australia

Professor Carl Weiman

Standford University, California, USA

Publikationer