Stockholms universitet

Forskningsprojekt FUSS

Framtidens sociala arbete med substansbruk (FUSS): klienter, vårdvägar, organisation och samverkan i ett föränderligt vårdsystem.

Forskningsprogrammet FUSS pågår under sex år och finansieras av Forte inom ramen för utlysningen om tillämpad välfärdsforskning. Syftet är att öka kunskapen om klienternas behov och vägar genom vårdsystemet för att kunna skapa mer tillgängliga och sammanhållna insatser. 

Forskningsprogrammet FUSS är utvecklat och genomförs av forskare inom socialt arbete, folkhälsovetenskap, psykiatri, organisation, kriminologi och sociologi. Det sker i nära samarbete med Stockholms stad, Beroendecentrum Stockholm, och representanter från Socialstyrelsen, SiS, Kriminalvården, Storsthlm, SKR, Convictus, NSPH och Brukarföreningen Stockholm med ambitionen att skapa praktikrelevant kunskap som kan utveckla vårdsystemet. 

Projektbeskrivning

Det svenska vårdsystemet för substansbruk står inför förändring. En statlig utredning anger att ansvaret för psykosocial behandling bör flyttas från socialtjänst till hälso- och sjukvård. Trots konsensus bland professionella kring behovet av effektiva insatser och ökad tillgänglighet, saknas idag grundläggande och aktuell kunskap om socialtjänstens och andra aktörers arbete med personer som söker hjälp inom detta område. Det svenska vårdsystemet för substansbruksproblem framstår som en svart låda. Forskningsprogrammets frågor är: Vilka är klienterna i det svenska vårdsystemet, vilka insatser får de, hur fungerar dessa, vad händer över tid och hur samarbetar olika aktörer? Svaren på dessa frågor ger central och användbar kunskap om ett praktikfält i omvandling.

Forskningen är tvärvetenskaplig och genomförs med Stockholm som case. Kvantitativa data samlas in kring 1000 klienter under en fyraårsperiod, och vi genomför kvalitativa intervjuer med klienter, professionella och andra centrala aktörer. Mixade forskningsmetoder används för att identifiera kännetecken hos klienterna och insatserna, möjliggöra förståelse av vårdsystemets särdrag samt skapa praktikrelevanta utvecklingsprojekt.

För att förbättra praktiken behövs kunskap om klienternas behov och vägar genom vårdsystemet, insatsernas form och innehåll, och samverkan mellan olika aktörer (socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, tvångsvård, civilsamhälle etc.). Programmet berör flera centrala aspekter på området, som brukarinflytande, sammanhållna insatskedjor, förbättringsarbete, klienter med komplexa behov, tillgänglighet, lågtröskelverksamheter, samt lokal systematisk uppföljning. Via kontinuerlig samproduktion med praktiken bidrar programmet till utvecklingsarbete.

Programmet har planerats i nära samarbete mellan forskare, socialtjänst, hälso- och sjukvård, myndigheter, organisationer samt representanter för brukare i syfte att skapa praktikrelevant forskning som kan utveckla vårdsystemet. En referensgrupp har utsetts med representanter därifrån som ska följa programmets genomförande. Sökta medel täcker kostnader för löner, datainsamling, samverkan, konferenser och spridning. Det utförs genom forskargruppens arbete med att leda undersökningarna, samt genom återkommande strategiska workshops där nya forskningsproblem utmejslas och resultat tolkas och sprids tillsammans med representanter från det sociala arbetets praktik. 

Läs mer om projektet

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Mats Ekendahl

Professor

Institutionen för socialt arbete
Mats Ekendahl

Medlemmar

Patrik Karlsson

Professor

Institutionen för socialt arbete
Patrik Karlsson. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Eva Samuelsson

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Eva Samuelsson

Alexander Björk

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Alexander Björk. Foto: Niklas Björling

Karin Heimdahl Vepsä

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Karin Heimdahl Vepsä Foto:Rickard Kilström Stockholms universitet

Ninive von Greiff

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Ninive von Greiff. Foto: Rickard Kihlström, Stockholms universitet

Lisa Skogens

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Lisa Skogens profilfoto

Josefin Månsson

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Josefin Månsson. Foto: Rickard Kihlström

Maria Grafström

Docent

Socialantropologiska institutionen
Maria Grafström

Jessica Storbjörk

Universitetsektor/Föreståndare SoRAD

Institutionen för folkhälsovetenskap
 Jessica Storbjörk

Julia Kristin Sandahl

Forskare

Kriminologiska institutionen
Julia Sandahl

Philip Lindner

Professor

Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet