Stockholms universitet

Forskningsprojekt Hur kan vi förstå substansbruk bland ungdomar?

En empirisk analys av olika förklaringsmodellers relevans för Sverige

Varför använder ungdomar psykoaktiva substanser? Har substansbruket blivit normaliserat eller är det fortfarande avvikande? Kunskap om detta behövs för att samhället ska kunna förstå och hantera förändringar av konsumtion och attityder som under senare år har observerats på aggregerad nivå.

Projektbeskrivning

Ett par exempel är att e-cigarettanvändning har ökat samtidigt som tobaksrökning minskat, samt att drickandet i yngre tonår har minskat samtidigt som ungdomar ser mindre risker med cannabis. I projektet har vi tillgång till ett unikt kohortmaterial med ungdomar födda 2001 (Futura01, finansierat av FORTE), och vi avser att testa vilken relevans olika teoretiska förklaringsmodeller har för ungdomars substansbruk och attityder till detta. Såväl alkohol, narkotika och tobak innefattas.

Syftet med projektet är att fördjupa förståelsen av hur ungdomars substansbruk kan karaktäriseras i dagens svenska samhälle, vilket i förlängningen medverkar till att preventionsarbete kan utformas på ett adekvat sätt. Vi analyserar kvantitativa baslinje- (årskurs 9) och uppföljningsdata (årskurs 2 gymnasiet) samt intervjuar ett urval deltagare i Futura01 om kulturella inflytanden, livsstil, umgänge och attityder till olika substanser.

De teoretiska modeller som ska testas är normaliseringsteori, samt teorier om risk-/skyddsfaktorer och problembeteende. Studien är den första i sitt slag i Sverige. Den kommer analytiskt att kretsa kring olika teoriers relevans för att förklara substansbruk, samt hur ungdomarna själva ser på detta fenomen. Projektet ger kunskap om ungdomars förhållningssätt till substansbruk vilket i förlängningen behövs för insatser som främjar hälsa, utveckling och jämlikhet. Det innebär ett viktigt bidrag till nationell och internationell forskning och teoribildning. Projektgruppens nära koppling till och samarbete med forskningsmiljön i Futura01 (KI samt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning) borgar för att forskningsfrågorna kan belysas på ett multidisciplinärt sätt.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Mats Ekendahl

Professor

Institutionen för socialt arbete
Mats Ekendahl

Medlemmar

Patrik Karlsson

Professor

Institutionen för socialt arbete
Patrik Karlsson. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Nicklas Dennermalm

Doktorand

Institutionen för socialt arbete
Nicklas Dennermalm

Publikationer