Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Integrerad och drogfri, i behandling eller död?

Integrerad och drogfri, i behandling eller död? En 20-års uppföljning av kvinnor och män i svensk missbruks- och Beroendevård.

Studien ger kunskap om vilka faktorer som bidrar till ett integrerat liv och vilka som hindrar detta, i ett långtidsperspektiv. Upplägget ger också möjlighet att studera dödlighet (inklusive corona/C OVID-19) över tid bland personer med alkohol- och drogproblem för att identifiera riskfaktorer. Då ett samhälle strävar efter en frisk befolkning är det av vikt att behandling leder till integration och denna studie kommer att bidra med ökad kunskap och fördjupad insikt i behandlingens roll för ett stabilt liv.

Projektbeskrivning

Missbruks- och beroendevården bör möta de behov som individen har, oavsett om det gäller en kort intervention eller mer långsiktig behandling. Gruppen som dominerar det svenska vårdsystemet behöver mer djupgående behandling med ofta återkommande och olika typer av insatser. Sammantaget understryker detta vikten av långtidsuppföljningar och av att ta ett samlat grepp om vårdsystemet.

Föreliggande projekt bygger vidare på den omfattande studien Kvinnor och Män i svensk missbruksbehandling som genomfördes 2000-2004. Studien baserades på patient- och klientintervjuer (n=1865) med en ettårsuppföljning, registerdata samt en befolkningsundersökning vilken följdes upp ett år senare. Behandlingspersonal besvarade en enkät. Efter fem år genomfördes en andra uppföljning (2007-2008) med ett urval klienter/patienter. Skillnader mellan Sverige och USA samt den svenska alkohol- och drogrelaterade dödligheten undersöktes.

Nu när 20 år passerat sedan baslinjeundersökningen planerar denna studie att göra en långtidsuppföljning av de patienter/klienter som lämnat sitt medgivande. Analyserna baseras dels på registerutdrag på samtliga, dels på intervjuer med ett mindre urval (ca. 40) av dem som antingen lever ett integrerat liv eller som fortfarande är en del av vårdsystemet. Dödlighet studeras genom registerdata. Då tidigare forskning har visat på stora skillnader gällande kön och socioekonomisk bakgrund kommer dessa aspekter att vägas in i analyserna.

Studien ger kunskap om vilka faktorer som bidrar till ett integrerat liv och vilka som hindrar detta, i ett långtidsperspektiv. Upplägget ger också möjlighet att studera dödlighet (inklusive corona/C OVID-19) över tid bland personer med alkohol- och drogproblem för att identifiera riskfaktorer. Då ett samhälle strävar efter en frisk befolkning är det av vikt att behandling leder till integration och denna studie kommer att bidra med ökad kunskap och fördjupad insikt i behandlingens roll för ett stabilt liv.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Tove Marina Sohlberg

Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Tove Sohlberg

Medlemmar

Jessica Storbjörk

Docent

Institutionen för folkhälsovetenskap
 Jessica Storbjörk

Peter Wennberg

Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Peter Wennberg