Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Kvinnors hälsa i ett livsloppsperspektiv

Forskningsprojektets övergripande syfte är att studera hur social rörlighet och förhållanden under graviditet och förlossning är förknippade med hälsa senare i livet, och hur dessa effekter varierar beroende på kön.

I projektet studeras hälsans sociala bestämningsfaktorer utifrån ett livsloppsperspektiv. I projektet betraktas tiden under graviditet och förlossning som en särskilt känslig period för senare hälsa hos både föräldrar och barn. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera hur social rörlighet och förhållanden under graviditet och förlossning är förknippade med hälsa senare i livet, och hur dessa effekter varierar beroende på kön. Ett annat viktigt syfte är att studera hur sociala och andra bestämningsfaktorer för kvinnors hälsa skiljer i olika faser av livet, i vuxen ålder, vid peri-menopaus och i ålderdomen.

Projektbeskrivning

En stor, och ur ett internationellt perspektiv, unik kohort av svenska män och kvinnor som spänner över flera generationer (Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study) är en av källorna för vårt projekt. Vi planerar att använda moderna statistiska metoder (exempelvis multivariabla regressionstekniker och strukturella ekvationsmodeller) och familjebaserade studieupplägg för att stärka giltigheten i våra slutsatser kring orsakssamband. I våra jämförande studier kommer vi även att utnyttja nationella registerdata ifrån Sverige samt kohortdata ifrån en longitudinell uppföljning av kvinnors hälsa i Australien (Mothers and their Children's Health study).

Vi är övertygade om att vårt projekt kan bidra till att (i) identifiera sårbara befolkningsgrupper, (ii) upptäcka känsliga perioder under livscykeln och kombinationer av olika riskfaktorer som orsakar hälsoojämlikheter, och (iii) beskriva skillnader i effekter i olika historiska och geografiska sammanhang med skilda typer av social-, familje- och hälsopolitik. Dessa resultat kan i förlängningen förväntas leda till mer effektiva förebyggande folkhälsoinsatser, och kan dessutom stimulera till ytterligare forskning om kvinnors hälsa i ett livsloppsperspektiv.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Ilona Grünberger

Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
 Ilona Koupil

Medlemmar

Jonas Björk

Professor

Lunds universitet

Anna Goodman

Forskare

London School of Hygiene and Tropical Medicine

Gita Mishra

Professor

University of Queensland

Anna Rignell-Hydbom

Docent

Lunds universitet

Kirk Scott

Professor

Lunds universitet