Stockholms universitet

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare (2023)

I denna integritetsskyddspolicy informerar vi om hur personuppgifter som samlats in i samband med studien SLOSH behandlas hos Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Stockholms universitet (org.nr.202100-3062) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker på Stressforskningsinstitutet.

I slutet av SLOSH-enkäterna får du som deltagare en förfrågan att lämna samtycke till att SCB överlämnar dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefon och E-post) och ditt personnummer till Stressforskningsinstitutet. Behandling av dina kontaktuppgifter och ditt personnummer, och effekterna av samtycket för övriga personuppgifter, innefattas inte i denna integritetspolicy utan finns på:

www.stressforskning.su.se/slosh-samtycke

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Ändamålet med studien SLOSH är allmänt intresse (forskning) med fokus på att möjliggöra medicinsk, psykologisk och sociologisk forskning om samband mellan arbete, pensionering, sociala förhållanden, livsstil och hälsa. Mer information kring vilka projekt och resultat dina svar bidrar med hittar du på webbplatsen www.slosh.se.

Hur behandlas och skyddas din personuppgifter?

Vi som genomför undersökningen är Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Till vår hjälp har vi statistikmyndigheten SCB som bl.a. genomför utskicket av enkät och registrerar svaren.

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför. Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Stressforskningsinstitutet utför. I denna integritetsskyddspolicy informeras endast om Stockholm universitets behandling av dina personuppgifter. Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter.

Ytterligare information kring hur SCB och Stressforskningsinstitutet behandlar dina personuppgifter rörande SLOSH finns i följebrevet som skickats ut tillsammans med enkäterna. Vill du ta del av följebrevet, vänligen kontakta Stressforskningsinstitutet på e-post slosh.stress@su.se.

Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för Dataskyddsförordningen, även känd som GDPR.

När resultat redovisas från undersökningen kommer det inte framgå vad just du svarat. Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § samt 11 kap. 3§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Statistiska centralbyrån (SCB) registrerar svaren när de har kommit in.

Enkätsvaren kompletteras med uppgifter som redan finns hos SCB, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Finns uppgifter vid Stockholms universitet från tidigare SLOSH-insamling läggs de till av Stressforskningsinstitutet. Vissa uppgifter från samma myndigheter som ovan hämtas även in för dem som inte svarat på enkäten.

I nästa steg pseudonymiseras svaren (uppgifter som enkelt kan identifieras som t.ex. namn/personnummer ersätts med ett löpnummer) hos SCB innan de skickas över till Stressforskningsinstitutet som i och med detta tar över personuppgiftsansvaret från SCB. Inga obehöriga kommer kunna ta del av svaren. Svaren bearbetas av forskare endast efter att de fått forskningsetiskt godkännande och i tillämpliga fall genomgått sekretessprövning.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs enligt lag. Personuppgifter kan komma att sparas efter avslutat forskningsprojekt för att efterleva arkivlagen och i syfte att säkerställa forskningens kvalitet.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter som deltagare i SLOSH

Som deltagare i SLOSH har du ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Bland annat har du i vissa fall rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade. Du har även i vissa fall rätt att få ut och flytta dina uppgifter och invända mot behandlingen.

Om du anser att vi bryter mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att göra det till Stockholms universitets dataskyddsombud på e-post dso@su.se.

 

Äldre version av detta dokument

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare (2020)