Organisation

Institutionen för socialt arbete leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Prefekten har det högsta ansvaret för hela institutionens verksamhet. Här kan du läsa mer om hur institutionen är organiserad.

 

Prefekt

Stefan Wiklund 

Ställföreträdande prefekt

Emelie Shanks

 

Institutionsstyrelsen

Prefekten är ordförande i institutionens högsta beslutande organ – institutionsstyrelsen. Ställföreträdande prefekt är vice ordförande. Styrelsens sammansättning ska säkerställa att lärare, teknisk och administrativ personal samt studenter alla är representerade.

 

Institutionsstyrelsen beslutar i övergripande och större frågor av policykaraktär samt har det yttersta ekonomiska ansvaret vid institutionen. 

Ordinarie ledamöter
Stefan Wiklund, prefekt, ordf 
Emelie Shanks, stf prefekt, v. ordf.
Helene Brodin, lärar/forskarrepr.
Patrik Karlsson, lärar/forskarrepr.
Tine Rostgaard, lärar/forskarrepr.
Ninive von Greiff, lärar/forskarrepr.
Hans Dahlén, adm.repr.
Ylva Donning, adm. repr.
Evelina Fridell Lif, stud.repr. dokt.
Filippa Olli Johanson, stud. repr  

Suppleanter
1.    Katarina Thorén, lärar/forskarrepr.
2.    Renate Minas, lärar/forskarrepr.
3.    Hanna Linell, lärar/forskarrepr.
4.    Ulla-Karin Schön, lärar/forskarrepr.
1.    Anna Bäckman, adm. repr.
2.    Eva Marklund, adm. repr.
1.    Kristina Bromark stud. repr. dokt.

Närvaro- och yttranderätt:
Katarina Piuva
Hugo Stranz
Torbjörn Bildtgård
Annika Jemteborn

 

Institutionsrådet inrättades efter rektorsbeslut 2015 som ett lokalt råd för institutionen rörande frågor om arbetsmiljö och lika villkor. Rådet har även hand om miljöfrågor.

Medlemmar

Emelie Shanks (Ledning)
Hugo Stranz (Ledning)
Ulrika Engström (Ledning)
Sanna Tielman (Lärare/Forskare)
Maria Andersson Vogel (Lärare/Forskare)
Åsa Backlund (Lärare/Forskare)
Renate Minas (Lärare/Forskare)
Karin Heimdahl Vepsä (Lärare/Forskare)
Klara Hussenius (Doktorand)
Ingrid Tinglöf (ST)
Sandra Daum (Skyddsombud)
Thomas Öhlund (Skyddsombud)
Ekaterina Sokolova (Miljörepresentant) 

 

Vid institutionen för socialt arbete bedrivs forskning inom nedanstående områden, där det inom ramen för dessa finns olika forskningsgrupper och -program.

Barn, ungdom och familj
Kontaktperson: Marie Sallnäs

Försörjningsproblematik och socialbidragstagande
Kontaktperson: Åke Bergmark

Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete

Missbruk av alkohol och droger
Kontaktperson: Anders Bergmark

Om hedersrelaterat våld och förtryck i en svensk kontext
Kontaktperson: Astrid Schlytter

Socialpsykiatri
Kontaktperson: Alain Topor

Socialt arbete: Organisation och profession
Kontaktperson: Tommy Lundström

Substansbruk
Kontaktperson: Mats Ekendahl

Åldrande, funktionshinder, omsorg
Kontaktperson: Marta Szebehely

 
organisationsschema institution samfak 2021
 

Stockholms universitet är en myndighet. Det innebär att vi måste följa en rad lagar och förordningar när det gäller handläggning av olika ärenden. Universitetets forskning och utbildning styrs bl.a. av högskolelag och högskoleförordning, upphovsrättsliga regler, sekretesslagstiftning och avtalsrätt.

Styrdokument vid Stockholms universitet – Regelboken

 

Frågor om lika rättigheter och möjligheter hanteras av institutionsrådet. Bland annat har institutionsrådet i uppgift att arbeta fram och föreslå en plan för lika rättigheter och möjligheter.

Både studenter och anställda kan vända sig till institutionsrådet för att ta upp frågor om arbetsmiljö i vid mening.

Den ytterst ansvariga för jämställdhet på institutionen är prefekt Stefan Wiklund.

Vad är trakasserier och kränkande särbehandling?

Information till studenter

Information till anställda

Har du blivit utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling? Det är något som inte ska finnas vid Stockholms universitet. Alla anställda och studenter ska kunna verka vid universitetet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Så här kan du kontakta oss:

Prefekt
Stefan Wiklund

Ställföreträdande prefekt
Emelie Shanks

Studierektor grundutbildning
Hugo Stranz

Administrativ studierektor
Ylva Donning

Studierektor forskarutbildning
Åke Bergmark

Kontaktperson uppdragsutbildning
Ulrika Engström

Studierektor utbildning på avancerad nivå
Torbjörn Bildtgård

Studierektor psykoterapiprogrammet
Katarina Piuva

 

Stockholms universitet arbetar aktivt för en hållbar miljö. Universitetet har en gemensam miljöpolicy som ska följas av alla institutioner.

Universitetet är miljöcertifierat  och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete.

Stockholms universitets miljöpolicy

Kolla in universitetets miljöwebb

På denna sida