Ny forskningsrapport från Kriminologiska institutionen

Tove Pettersson och Maria Andersson Vogel har författat rapporten "Tvångsomhändertaganden av unga – betydelse av kön, härkomst och socioekonomisk bakgrund för bedömningar i LVU-mål".

Tove Pettersson och Maria Andersson Vogel vid Kriminologiska institutionen har författat rapporten som är finansierad av Vetenskapsrådet. Studien undersöker  tvångsomhändertaganden av unga och vilken betydelse dimensioner som genus, klass och härkomst har för dessa beslut, rapporten tittar även på utvecklingen över tid, skriver de i rapporten. 

Omslag LVU rapport.
Rapporten finns att läsa på Kriminologiska institutionens hemsida.

Utdrag ur Avslutande diskussion:  

Det mest framträdande resultatet av denna rapport är de stora könsskillnader som förekommer på så många olika områden att vi nästan kan tala om separata problembilder för flickor och pojkar. Samtidigt visar tidigare forskning hur kontroll av ungas beteenden har skiljt sig åt beroende på kön, där flickor kontrollerats för sitt sexuella beteende och brott mot femininitetsnormer medan pojkar kontrolleras för utåtagerande och brottslighet. Det bör med andra ord diskuteras i vilken utsträckning de stora könsskillnaderna handlar om ”faktiska” skillnader i problem och i vilken utsträckning det handlar om vad socialnämnd och domstol förväntar sig (eller inte förväntar sig) av flickor respektive pojkar. Ett exempel på när det sannolikt rör sig om en komplex mix av reella skillnader och genusnormer är bedömningar av de ungas sexuella riskbeteende. Bedömningarna av flickor tycks röra både allvarliga situationer där flickor far väldigt illa, och vad som snarare framträder som moraliska bedömningar av sexuell aktivitet (se Vogel & Pettersson, kommande). Samtidigt lyfts pojkars sexuella beteende i stort sett inte alls, trots att till exempel kartläggningar av unga som utför sex mot ersättning inte visar på några stora könsskillnader (Svedin et al. 2015).

Rapportens stora könsskillnader antyder således att även om flickor helt klart framstår som mycket mer utsatta, missar sannolikt myndigheterna pojkars sexuella utsatthet samtidigt som flickors ibland bedöms enligt onödigt moralistiska regler, skriver Pettersson och Andersson Vogel i rapport 2023:1.

Tove Pettersson och Maria Andersson Vogel.
Tove Pettersson och Maria Andersson Vogel.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

 

Rapporten i media 

Dagens Nyheter: Män misstänks ha våldtagit fyra barn – ska ha lockat med bilturer och sprit (2023-11-19).

Dagens Nyheter omskrev även rapporten när den släpptes och intervjuade då Maria Andersson Vogel: ”Luddiga” underlag när tonårsflickor omhändertas (2023-11-16).