Nytt forskningsprojekt ska undersöka trygghetsteknologi i relation till brottsprevention

Syftet är att förstå så kallade trygghetsteknologiers etablerande i samhället, närmare bestämt genom att fokusera på ”trygghetsappar” som riktar sig till individer.

- Framför allt är jag intresserad av hur ansvar, utsatthet och medborgardeltagande skapas genom de här teknologierna, och vilka möjligheter och spänningar som uppstår mellan nya och befintliga aktörer inom, behov och definitioner av, samt förutsättningar för trygghet. Ett långsiktigt syfte är att skapa bättre förutsättningar för att diskutera vad brottspreventiva och trygghetsskapande lösningar varit, är och kan komma att bli i en alltmer digitaliserad värld, förklarar forskaren och projektledaren Katarina Winter.

 

Sen har vi å andra sidan en förskjutning av trygghetsbegreppet. Trygghet har traditionellt förknippats med välfärdsfrågor som arbete, bostad, sjukvård och liknande. Men idag handlar trygghet mer och mer om (o)trygghet i relation till utsatthet för eller förebyggandet av brott. 

Projeket "Trygghetsteknologiers löften och konsekvenser" pågår till slutet av år 2025 och bedrivs vid Kriminologiska institutionen. Projektets ramar rymmer både en kartläggning av initiativ och ett flertal mindre studier. Syftet med dessa är att mer detaljerat tar reda på hur den här typen av trygghetsteknologier, som riktar sig till individer, initieras av utvecklare och tas emot och praktiseras av de som är tänkta att använda den.

- Det känns viktigt att kunna fokusera både på utvecklare och användare av de här trygghetsteknologierna för att bättre förstå hur förväntningar, förutsättningar och faktisk praktik av trygghetsteknologi kan förstås, både i relation till den framväxande ”trygghetsmarknad” som omger dem och till samhället i stort, berättar Katarina Winter.

Vad är syftet med en sådan här studie?

Det är viktigt av flera anledningar. Först och främst är det viktigt att nå förståelse om den här typen av teknologier för att vi vet ganska lite. Trots att de tar allt mer plats i samhället finns det få studier, och den forskning som finns är polariserad: teknologier ses ofta som antingen ett självklart framsteg eller en risk.

För det andra är trygghetsteknologier som riktar sig till individer särskilt intressanta. Det skapar förväntningar på medborgare som aktiva och ansvarsfulla. Men vilka inkluderas i att upprätthålla respektive omfattas av denna trygghet?

- För det tredje är det viktigt att studera eftersom det handlar om ny kunskap och nya lösningar, men för vilka problem? Det sker snabba förändringar på det här området som delvis har att göra med att trygghet har blivit en del av en marknad. Det gör att vi ställs inför nya frågor. Vem är ansvarig för människors trygghet? Vad händer med ansvaret för trygghet, brottsförebyggande och utsatthet när initiativ riktas mot enskilda individer och när privata aktörer tar sig an ett traditionellt statligt ansvar? Hur påverkar vinstintressen trygghet? Oavsett hur man besvarar dessa frågor är det tydligt att digitalisering skapar nya förutsättningar för nya aktörer att ta sig an ansvaret för att skapa trygghet, för att inte tala om mandatet att förklara vad trygghet är, förklarar Katarina Winter.

Läs mer om projektet på institutionens webbplats.