Stockholms universitet logo, länk till startsida

Michael Hellner utses till expert i utredning om adoptionsverksamhet

Regeringen har förordnat Michael Hellner, professor i internationell privat- och processrätt, att ingå som expert i utredningen ”Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt”. Syftet med utredningen är att kartlägga och analysera regelverk, organisering och processer inom den internationella adoptionsverksamheten.

Närbild på mamma som gosar med ett barn
Det finns omkring 60 000 internationellt adopterade i Sverige, bortsett från adopterade från de nordiska länderna. Enligt SCB skedde flest antal internationella adoptioner under 1970- och 1980 talen. Foto: Aleksandr Davydov / Mostphotos

”Utgångspunkten vid en internationell adoption är barnets bästa och barnets rättigheter. Staten måste så långt som möjligt garantera att varje adoption sker på ett lagligt och etiskt sätt och att barnets bästa och rättssäkerheten säkerställs i varje del av adoptionsprocessen”, sa socialminister Lena Hallengren i en kommentar när regeringen presenterade den nya utredningen av Sveriges internationella adoptionsverksamhet i oktober förra året. Som särskild utredare utsågs Anna Singer, professor i civilrätt vid Uppsala universitet.

Nu tillförordnas fyra sakkunniga och tio experter för att vara behjälpliga i utredningen. En av dessa är Michael Hellner, professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. 

Spänner över hela IP-rätten

Michael Hellner har anlitats som expert i flera statliga utredningar och även representerat Sverige i förhandlingar inom EU och Haagkonferensen för internationell privaträtt - bl.a. förhandlingarna om de s.k. Rom I och Rom II-förordningarna om avtalsförpliktelser och andra typer av privaträttsliga förpliktelser, men även i familjerättsliga förhandlingar ifråga om arv och underhåll.

Michael Hellner. Foto: Staffan Westerlund

Det är också till stor del - om än inte enbart - inom familjerätten som Michael tidigare har varit expert i statliga offentliga utredningar. Till det föregående uppdraget kan till exempel nämnas utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige, som publicerades så sent som i juni 2021. Sedan 2016 deltar han också i Haagkonferensens för internationell privaträtts expertgrupp om föräldraskap och internationellt surrogatmödraskap (Parentage and International Surrogacy).

Förordnandet som expert i utredningen ”Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt” gäller tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna inom utredningen är slutförda. Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2023.

Läs mer om utredningen

Läs mer om Michael Hellner