Stockholms universitet

Rapport analyserar överdödligheten i Sverige under pandemin

Sverige hade kraftigt förhöjda nivåer av dödlighet och hög sjuklighet i covid-19 under perioderna mars-juni 2020 och november 2020-januari 2021. Överdödligheten var högst bland de allra äldsta i befolkningen, särskilt för äldre personer i särskilt boende, samt bland utrikesfödda. I en underlagsrapport till Coronakommissionen som forskare från Stockholms universitet och Karolinska Institutet producerat analyseras överdödligheten.

Idag överlämnar Coronakommissionen sitt andra delbetänkande – Sverige under pandemin – till socialminister Lena Hallengren. Underlagsrapporten är författad av Gunnar Andersson, Sven Drefahl and Eleonora Mussino från Stockholms universitets demografiska avdelning vid Sociologiska institutionen samt Karin Modig och Anna Meyer på Karolinska Institutet. De har bidragit med analyser av data om dödlighet och sjukhusinläggningar som kan relateras till covid-19 under de tolv månader som Sverige drabbades som hårdast av pandemin. 

 

Högre dödlighet bland äldre på särskilt boende och bland utrikes födda

Forskarna har bland annat undersökt hur mönstren i dödlighet och allvarlig sjukdom i covid-19 sett ut för olika befolkningsgrupper. Under den aktuella tolvmånadersperioden avled 99 824 personer, vilket var 12,4 procent mer än under motsvarande tolvmånadersperiod före pandemin. I forskarnas analyser fann de en nästan 20 gånger så hög dödlighet relaterad till covid-19 bland äldre i särskilt boende under pandemiåret. Överdödligheten bland äldre i särskilt boende är dock hög även under mer normala förhållanden.

Bland det mest anmärkningsvärda var den höga dödligheten för utrikesfödda, särskilt från olika låg- och mellaninkomstländer där dödsriskerna i covid-19 var mer än dubbelt så höga som för personer födda i Sverige.

Enligt rapporten kan överdödligheten och de höga riskerna för covid-19-relaterad sjuklighet bland de utrikesfödda inte förklaras med socio-ekonomiska eller strukturella förhållanden, med skillnader i underliggande hälsa, eller med sämre behandling eller utfall inom vården. 

Läs hela rapporten här

Artikeln publicerades 2021-10-29