Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholms universitet med i internationellt utspel inför klimatmötet

Stockholms universitet har tillsammans med nationella vetenskapliga chefsrådgivare från flera länder skrivit under ett uttalande inför klimatmötet COP26.

Södra huset
Foto: Sören Andersson

Den 31 oktober inleds klimattoppmötet COP26 i Glasgow där världens länder samlas för att hitta vägar att arbeta vidare med att reducera de klimatpåverkande utsläppen. Inför klimatmötet har 38 vetenskapliga rådgivare till regeringar samt företrädare för vetenskapsakademier, forskningsinstitut och universitet skrivit under ett uttalande.

I uttalandet konstateras att de vetenskapliga bevisen för människans påverkan på klimatet är otvetydiga och att det finns brådskande behov av att agera. Här talas om behovet att utveckla lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser samt att forskning och innovationer har en central roll i detta arbete. För att klara dessa utmaningar krävs bland annat internationellt samarbete inom forskning samt utveckling av systemen för finansiering och tekniköverföring.

 

Undertecknat av vetenskapliga chefsrådgivare

Initiativet till uttalandet kommer från den brittiska regeringens vetenskapliga chefsrådgivare Sir Patrick Vallance. Dokumentet är även underskrivet av hans motsvarighet i bland annat Australien, Nya Zealand och Sydkorea. Även EU:s vetenskaplige chefsrådgivare har skrivit under.

Från svensk sida har Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna undertecknat dokumentet. Han är dessutom adjungerad professor vid Stockholms universitet och rektorsråd för hållbar utveckling – och har skrivit under uttalandet även i egenskap av representant för Stockholms universitet.

Varför väljer Stockholms universitet att skriva under uttalandet?

Astrid Söderbergh Widding
Astrid Söderbergh Widding

– COP26 innebär en betydande möjlighet att lyfta forskningens viktiga roll vad gäller att öka kunskapen om klimatförändringarnas effekter på våra samhällen men också, genom ökad samverkan, att bidra till att utveckla strategier och lösningar för omställningen till ett fossilfritt och resurseffektivt samhälle. Deklarationen trycker på just dessa båda perspektiv och presenterar konkreta förslag till åtgärder som ligger väl i linje med hur Stockholms universitet ser på och arbetar med klimatfrågan redan idag, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

Johan Kuylenstierna hoppas att forskningens roll kan få ännu större utrymme vid COP26, inte minst vad gäller att bidra med lösningar.
– Undertecknarna av uttalandet kommer från ett brett spektra av länder, från alla delar av världen, och visar därmed det starka, globala engagemang som idag finns inom forskarsamhället. Vi hoppas att detta även kan bidra till att också sätta press på politiken, att komma överens om åtgärder i linje med vad Parisavtalet kräver, säger Johan Kuylenstierna.  

Även om han inte är på plats i Glasgow följer Johan Kuylenstierna noga vad som sker vid klimatmötet.

Vad har du för förhoppningar inför klimatmötet?

Johan Kuylenstierna
Johan Kuylenstierna

– Att ländernas nationella planer (NDC:s) tydligt visar på en ökad ambitionsnivå, att utestående frågor kopplat till regelbok från Parismötet hanteras och att frågor som rör klimatanpassning och finansiering tydligare lyfts fram i den fortsatta processen, säger Johan Kuylenstierna.

Vad är viktigast i det klimatarbete Stockholms universitet bedriver?
– Universitetet har nu satt tydliga mål för att uppnå netto-0 inom hela verksamheten fram till 2040. Detta kräver ett systemperspektiv som innebär att klimatfrågan framgent genomsyrar hela verksamheten. Men än viktigare är att vi också fokuserar på hur universitetet kan bidra till hela samhällets omställning till netto-0 utsläpp. Det är där vi har vårt största bidrag till klimatarbetet, säger Astrid Söderbergh Widding.

Läs uttalandet på brittiska regeringens webbplats: Statement by International Scientific Advisers ahead of COP26 

Läs mer om Stockholms universitets arbete med hållbar utveckling.