Stockholms universitet

Två dagars firande i Blå hallen

I slutet av september hyllades bildning och kunskap i Stockholms stadshus när Stockholms universitet uppmärksammade nyblivna doktorer och nya professorer vid två installations- och promotionshögtider. Dessutom promoverades jubeldoktorer och det pedagogiska priset Årets lärare delades ut.

Juris doktor Alexandra Johansson promoveras med doktorshatt av promotor Jessika van der Sluijs, dekanus för Juridiska fakulteten, under högtiden i Blå hallen torsdagen den 29 september 2022. Foto: Rickard Kilström

2021 års högtid ägde rum på torsdagen den 29 september och samlade omkring 650 inbjuda gäster i Blå hallen i Stockholms stadshus. På grund av pandemin hade ceremonin fått flyttas fram till i år. 2022 års ordinarie högtid ägde rum dagen efter, på fredagen den 30 september, och samlade omkring 880 inbjudna gäster.
– Trots att världsläget idag inte stämmer till fest är jag tacksam över att vi varken helt ställde in eller försökte oss på en digital högtid. För om vi lärt oss något under de senaste åren, förutom att vi utvecklat vår digitala kompetens och insett att tekniken fungerar till mycket, är det samtidigt att den inte riktigt räcker till när det kommer just till festivitas, sade rektor Astrid Söderbergh Widding i sitt inledande tal på torsdagen och citerade ur inledningen till den medeltida latinska studentvisa som under många år också gav namn åt Stockholms universitets studenttidning, Gadden kallad:
– Gaudeamus igitur – låt oss alltså vara glada!

Rektor Astrid Söderbergh Widding håller tal vid promotionshögtiden under torsdagen 29 september 2022. Foto: Rickard Kilström
 

Forskningen i fokus

Under det inledande talet på fredagen lyfte rektor Astrid Söderbergh Widding fram att det är alla de närvarande nya doktorerna, professorerna, hedersdoktorerna och jubeldoktorerna som bidragit till att föra forskningen framåt:
– Idag är det forskningen som står i fokus, er forskning. Ett universitet är aldrig mer än sina lärare och forskare. Ni alla, dagens festföremål, har bidragit till att forma Stockholms universitet till vad det är.
Hon tog också upp att det nyligen har varit val i Sverige och beklagade att den forskningsbaserade kunskapen så gott som helt har lyst med sin frånvaro i den politiska debatten:
– Både klimat och pandemi har varit som bortblåsta när politikerna överträffat varandra i diverse utspel som inte sällan gått tvärt emot vetenskapligt beprövad kunskap.
Rektor påminde även om att det om två år är dags för nästa forskningspolitiska proposition och sade att det är hög tid att redan nu gemensamt formulera och börja driva de frågor som är särskilt viktiga ur lärosätenas perspektiv, som till exempel den fria grundforskningen och en säkrad basfinansiering, forskningsinfrastruktur, särskilt e-infrastruktur och fortsatt stöd i övergången till öppen vetenskap.

Under de båda högtiderna i Blå hallen deltog 252 nya doktorer. Här promoveras några doktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten under fredagen 30 september 2022. Foto: Sören Andersson
 

252 nya doktorer och 66 nya professorer deltog

Under de båda ceremonierna i Blå hallen promoverades de 252 personer som under perioden 1 juli 2020–30 juni 2022 disputerat och tagit ut sin doktorsexamen vid Stockholms universitet. Även 68 jubeldoktorer, personer som för 50 år sedan tog sin doktorsexamen vid universitetet, promoverades, varav 27 i sin frånvaro.
66 nya professorer som tillträtt sin tjänst under samma period installerades.  

Promotion av filosofie jubeldoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten fredag den 30 september, från vänster Sören Häggroth, Robert Erikson och Ulf Lundberg. Promotor Uno Fors. Marskalk Emilia Nygård. Foto: Sören Andersson
 

Forskarsamarbete vid CERN

Installationsföreläsningen under torsdagens ceremoni hölls av Sara Strandberg, professor i experimentell acceleratorbaserad partikelfysik vid Fysikum. Hon talade om jakten på universums minsta beståndsdelar och om det internationella forskarsamarbetet vid det europeiska partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz där hon själv har sin vetenskapliga hemvist.

Sara Strandberg, professor i partikelfysik, håller installationsföreläsningen under torsdagens ceremoni 29 september. Foto: Rickard Kilström

– Att få vara med i ett projekt som är så omfattande att inget land kan genomföra det på egen hand är en mäktig känsla. Men det föder också en ödmjukhet. Allt arbete jag gör är beroende av någon annans. Och mina kollegor är i sin tur beroende av att jag levererar. Tillsammans bygger vi något som är större än summan av alla ingående delar, sade Sara Strandberg.
Hon betonade också vikten av nyfikenhetsdriven forskning som en grundläggande förutsättning för teknologisk utveckling.

Lotten Gustafsson Reinius, professor i etnologi, föreläste under fredagens ceremoni, 30 september. Foto: Sören Andersson
 

Rituella passager

Under fredagens högtid föreläste Lotten Gustafsson Reinius, professor i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Hon belyste forskningsfältet om rituella processer, seder och bruk och talade om hur ritualer kan skapa hopp, bland annat med utgångspunkt i sitt arbete med utställningen ”Arktis – medan isen smälter” på Nordiska museet.
– I utställningen, som vänder sig till en bred publik, har vi försökt förmedla både allvar och hopp, sade hon.

Adam Jacobsson, Nationalekonomiska institutionen, var en av dem som fick det pedagogiska priset Årets lärare 2021 under torsdagen den 29 september. Foto: Rickard Kilström
 

Tio lärare fick pedagogiskt pris

Under torsdagens och fredagens högtid delade rektor ut det pedagogiska priset Årets lärare för att uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande. 2021 års pristagare var Matilda Baraibar, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Sören Holst, Fysikum, Adam Jacobsson, Nationalekonomiska institutionen, Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen samt Anna-Lena Ström, Institutionen för biokemi och biofysik.
2022 års pristagare var Katarina Fast Lappalainen, Juridiska institutionen, John Fitzpatrick, Zoologiska institutionen, Olov Karlsson, Institutionen för data- och systemvetenskap, Lena Sjögren, Institutionen för arkeologi och antikens kultur samt Oliver Smith, Institutionen för ämnesdidaktik.

Promotionshögtid i Blå hallen torsdag den 29 september. Foto: Rickard Kilström
 

Nio hedersdoktorer promoverades

Vid högtiden på fredagen promoverades också nio hedersdoktorer, personer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Hedersdoktorerna, som utsågs redan 2020, är Jane Gaines, filmprofessor, Lars Hörngren, ekonomie doktor och senior rådgivare, Yuto Kitamura, professor i pedagogik, Karen Kohfeld, professor i resurs- och miljöstyrning och miljövetenskap, Fernando Martín, professor vid kemiska institutionen, Universidad Autónoma de Madrid, Joanna Rose, vetenskapsjournalist och författare, och John Rubinstein, professor vid institutionerna för biokemi och medicinsk biofysik, University of Toronto, Tobias Svanelid, journalist, och Ann Åberg, förskolelärare, föreläsare och författare.

Hedersdoktorer vid Stockholms universitet 2022.

Ceremonin följdes av en bankett i Gyllene salen. För underhållningen under kvällen stod Kungl. Musikshögskolans Brassensemble, Operahögskolan och Stockholms studentsångare.
 
Stockholms universitets stora guldmedalj 2022 delades ut till förre chefsrådmannen Richard Ljungqvist.
 
Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken 2021 delades ut till Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid Institutionen för folkhälsovetenskap, och Cynthia de Wit, professor i miljövetenskap vid Institutionen för miljövetenskap. 
 

Studentmarskalkar firar vid promotionshögtiden i Stockholms stadshus på torsdagen den 29 september. Foto: Rickard Kilström