Stockholms universitet

Universitetsalliansen Stockholm trio

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har 2019 ingått universitetsalliansen Stockholm trio i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen. 

Information in English

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är framstående lärosäten inom sina respektive områden och bildar tillsammans en komplett akademisk miljö med medicin, teknik, naturvetenskap, humaniora, juridik och samhällsvetenskap. 

Stockholm trio i Bryssel

Syftet med resan är dubbelt: att ge bättre inblick i Brysselarbetet och dess möjligheter för våra universitet, men också att sätta Stockholm trio tydligare på kartan. Science Business-konferensen har dessutom gett rika möjligheter att bredda våra nätverk.

Läs rektors hela blogginlägg

 

Ett fördjupat samarbete

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bedriver drygt 30 procent av all akademisk forskning och forskarutbildning i Sverige och har 15–20 procent av alla studenter på grundnivå och avancerad nivå. Tillsammans har universiteten 5 200 doktorander och 12,4 miljarder kronor i samlade intäkter för forskning och forskarutbildning och en total budget på 17,3 miljarder kronor. Som samlad akademisk miljö tillhör Stockholm trio de starkaste i världen.

De tre universiteten samarbetar sedan länge inom en rad vetenskapliga områden och har gemensamma utbildningar. Alliansöverenskommelsen ger nya förutsättningar för fördjupat samarbete och underlättar ny universitetsövergripande forskning och utbildning.

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet spelar en avgörande roll för staden och regionen när det gäller forskning, innovation och kompetensförsörjning. Med det  sammanlagda antalet anställda och studenter är universiteten i Stockholm trio en av regionens största arbetsgivare och arbetsplatser. Universitetens verksamhet är huvudsakligen samlad på ett sammanhängande campus som attraherar många internationella studenter, doktorander, forskare och lärare. 

Fakta om Stockholm trio

61 900 studenter. Motsvarar 17 procent av Sveriges totalt 357 000 studenter (VT22)

KI: 8 100
KTH: 14 100
SU: 36 700

13,5 mdkr i samlade intäkter för forskning och forskarutbildning. Motsvarar 28 procent av Sveriges totalt 47,6 mdr.

KI: 6 339 mkr
KTH: 3 668 mkr
SU: 3 493 mkr

Knappt 17 500 anställda (individer). Motsvarar 22 procent av totalt 79 300 anställda på Sveriges lärosäten.

KI: 6 250
KTH: 4 970
SU: 6 227

Knappt 5 000 doktorander. Motsvarar 29 procent av alla 17 370 doktorander i Sverige.

KI: 2 087
KTH: 1 666
SU: 1 239

UKÄ:s statistikdatabas: Högskolan i siffror, 2021.

 

Skapandet av universitetsalliansen Stockholm trio ger Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bättre förutsättningar för närmare samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan. Genom alliansen kan universiteten bli mer konkurrenskraftiga internationellt för att främja nya internationella samarbeten, rekrytera ledande forskare och attrahera internationella studenter. Universiteten kan också bli en starkare kraft regionalt och nationell genom att tillsammans engagera beslutsfattare, myndigheter, näringsliv och industri.

Överenskommelsen  innehåller tre övergripande målsättningar:

  • Skapa nya förutsättningar för att utveckla universitetsövergripande forskning och utbildning genom att dra nytta av en komplett akademisk miljö
  • Tydliggöra den excellens och internationellt framstående akademiska miljö som parterna tillsammans utgör och stärka universitetens kapacitet att agera gemensamt, regionalt, nationellt och internationellt med allianssamarbetet som grund
  • Samordna och bygga gemensamma funktioner för verksamhetsstöd i syfte att främja långsiktiga förutsättningar, professionalisering och utvecklingsförmåga.
 

Stockholm trio för hållbara lösningar (Stockholm Trio for Sustainable Actions) är ett samarbete för att öka universitetens förmåga att bidra till att nå de 17 globala målen för en hållbar utveckling.

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet samverkar sedan tidigare inom universitetsalliansen Stockholm trio. Nu intar trion en mer aktiv roll i att hantera samhällets utmaningar på hållbarhetsområdet. 

Stockholm Trio for Sustainable Actions ska skapa förutsättningar för att öka samverkan och innovation för hållbara lösningar, gemensamt och i samverkan med andra aktörer. Satsningen sätter särskild fokus på klimat och global hälsa. Genom att kombinera de tre universitetens kunskap och kompetens kan komplexa samhällsutmaningar bemötas utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv. I samverkan kan lärosätena driva på hållbarhetsarbetet lokalt, nationellt och internationellt för den samhällsomställning som behövs.

Stockholm trio för hållbara lösningar ska:
• Stärka såväl Stockholm trios som de enskilda lärosätena inom hållbarhetsområdet.
• Stärka lärosätenas förmåga att strategiskt bidra med kunskap för snabba men samtidigt vetenskapligt grundade beslut som är nödvändiga för en hållbar samhällsomställning.
• Möjliggöra ny forskning och utbildning över fakultetsgränser i nära samarbete med stad, region, ideella organisationer och näringsliv (inter- och multidisciplinär utbildning).
• Stärka samhället när det gäller klimat, hälsa, innovationssystem och entreprenörskap.

Stockholm Trio for Sustainable Actions avser att erbjuda:
• En samlad kontaktpunkt för externa aktörer
• Vetenskapligt stöd och rådgivning
• Rapporter, policy, dialoger, konferenser
• Förbättrade förbindelser mellan personer och strukturer inom och mellan de tre universiteten
• Skräddarsydda, tvärvetenskapliga utbildningar kopplat till livslångt lärande

Resurser:
• Lärosätena satsar vardera en miljon kronor per år under en fyraårsperiod.
• Extern finansiering söks för olika uppdrag och samarbeten.
• Ytterligare interna resurser kan behöva avsättas för särskilda satsningar och aktiviteter.
• Stockholm trios grupp för hållbar utveckling ansvarar för etableringen.

Stockholm trios arbetsgrupp för hållbar utveckling:
KI: Karin Dahlman-Wright och Göran Tomson
KTH: Per Lundqvist och Kristina von Oelreich
Stockholms universitet: Magnus Breitholtz och Karin Bäckstrand

 

De tre universiteten har tillsammans forskningsinfrastruktur med stor bredd och spets inom alla de områden där universiteten har framstående forskning; allt från registerforskning inom humaniora, livsvetenskaper till hållbar materialforskning och teleskop inom astronomi som används av forskare från hela världen. 

Till största del finansieras och drivs forskningsinfrastrukturerna av det enskilda universitetet. Många är också uppbyggda som samarbeten där särskilt SciLifeLab, såsom en mycket omfattande och integrerad nationell forskningsinfrastruktur inom livsvetenskaperna, bör framhållas, med många olika laboratorier och tjänster. I SciLifeLab ingår förutom parterna i Stockholm trio även Uppsala universitet som part. 

Utöver livsvetenskaperna är materialforskningsområdets behov och tillgång av forskningsinfrastruktur särskilt framträdande inom Stockholm trio och identifierat som både en styrka och möjlighet för utvidgat samarbete. Här kan nämnas initiativen Stockholm Material Hub som leds av SU (med finansiering från Tillväxtverket) och elektronmikroskopisamarbetet CEM4MAT där SU och KTH samarbetar med UU.

Genom att i högre grad utnyttja varandras forskningsinfrastruktur, samt diskutera kring framtida samarbeten, kan universiteten inom Stockholm trio erbjuda både forskare och externa användare såväl som företag excellenta förutsättningar för forskning och utveckling. Genom detta samarbete kan användarna bidra till Stockholmsregionens ställning som en av de starkaste miljöerna i Europa inom forskning och innovation. Region Stockholm tillgängliggör aktivt forskningsinfrastruktur i sin organisation tillsammans med KI och bidrar bl.a. till forskningscentrumet MedTechLabs för medicinteknisk forskning (inkluderande laboratorium med datortomograf) i samarbete med KI och KTH.

Universiteten i Stockholm trio verkar för ett nära samarbete med Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Linköpings universitet – för att koppla samman Mälardalsregionen och utnyttja varandras styrkor. Tillsammans verkar vi för ett starkt nationellt forskningsinfrastrukturssystem.
Forskningsinfrastruktur på KI 
Forskningsinfrastruktur på KTH 
Forskningsinfrastruktur på SU

 

Stockholm trio leds av en styrgrupp bestående av universitetens rektorer och universitetsdirektörer:

  • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet (ordförande)
  • Anders Söderholm, rektor KTH
  • Annika Östman Wernerson, rektor Karolinska Institutet
  • Åsa Borin, universitetsdirektör Stockholms universitet
  • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör KTH
  • Gunnar Gustafsson Wiss t.f. universitetsdirektör, Karolinska Institutet
 

Styrgruppen för Stockholm trio har utsett ett samordningssekretariat för att bereda frågor och samordna arbetet inom universitetsalliansen. Samordningssekretariatet består av en ansvarig och medarbetare från de tre universiteten:

•    Christina Murray, internationell strateg, KTH (ansvarig)
•    Anna Riddarström, utredare, Stockholms universitet
•    Micael Stehr, senior advisor, KTH
•    Radmila Micic, coordinator, Karolinska Institutet

 

Sedan 2020 har Universitetsalliansen Stockholm trio (Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet) en gemensam representation i Bryssel.

Målet är att bidra till att stärka de tre universitetens deltagande i olika EU-finansierade forsknings-, utbildnings- och innovationsprogram, främst inom Horisont Europa, samt bidra till att ta tillvara möjligheter inom ERA/EES.

Två kollegor är baserade på Brysselkontoret. Varje universitet har i sin tur en representant i Stockholm, som har ett nära samarbete med Brysselkontoret och ansvarar för spridningen hemmavid.

Kontoret är samlokaliserat med Stockholmsregionens EU-kontor i Bryssel, på Avenue Marnix 28, och har ett nära samarbete med dessa kollegor.

Huvudnätverket i Bryssel är UnILiON, ett inofficiellt nätverk som består av mer än 50 universitetskontor, vilka representerar över 150 universitet.

 

Kontakt

Samordningssekretariatet

Christina Murray, samordnare för Samordningssekretariatet för universitetsalliansen Stockholm trio
E-post: tina@admin.kth.se

Universitetsalliansens representanter för Brysselkontoret

I Stockholm
Carolina Kristell, samordnare och rådgivare, Grants Office, Research Support Office, Karolinska institutet.
E-post: carolina.kristell@ki.se

Jenny Wanselius, gruppchef forskningsfinansiering, Avdelningen forskningsstöd, Kungliga tekniska högskolan.
E-post: jennywan@kth.se

Henrik Aspeborg, forskningssekreterare, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd, Stockholms universitet.
E-post: henrik.aspeborg@su.se

I Bryssel

Dan Andrée
Senior Advisor, University Alliance Stockholm Trio Brussels Office, Karolinska Institutet
E-post: dan.andree@ki.se

Sanna Sjöblom
EU Policy Officer, University Alliance Stockholm Trio Brussels Office, Karolinska Institutet
E-post: sanna.sjoblom@ki.se 

På denna sida