Profiles

Anja Kraus

Anja Kraus

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-120 768 79
E-post anja.kraus@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P349
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

 

Jag är professor i de estetiska ämnenas didaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Vid University of the Arts Berlin studerade jag till grundskollärare i bild (första och andra staatsexamen), vid Free University Berlin pedagogik och filosofi (magister). Jag disputerade i pedagogik och filosofi i 2000; i min doktorsavhandling utvecklade jag en modell för att förstå deprivationer och avvikande förhållningssätt hos barn med hjälp av teorier av Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan och Patrick Fuery. Konstnären Robert Smithsons konstnärliga metod Site och Non-site användes som vetenskaplig metod. Sedan 2004 arbetade jag som juniorprofessor och sen som terminerad professor vid Ludwigsburg University for Pedagogy (Tyskland). I 2013 kom jag till Linnéuniversitet, i 2018 till Stockholms universitet. 

Jag samarbetar gärna, även internationellt med forskare inom skilda ämnen så som pedagogik, filosofi, kultur- och samhällsvetenskaperna.

Mina ämnen är didaktik, antropologiska och konstnärliga studier och skolutveckling. Mitt fokus ligger på utveckling av metoder och metodologier för att beskriva praktik på det pedagogiska fältet via kvalitativt empiriskt forskningsarbete. Här arbetar jag först och främst med estetiska teorier och ansatser.

Jag har utforskat elevers erfarenheter, deras lärande, kroppsliga uttryck, konstellationer av tid och rum, konstbaserat lärande och habitus gentemot skolan etc. Jag arbetar med fenomenologiska, praxeologiska, diskursteoretiska, performance teoretiska och andra teoretiska och empiriska ansatser.

Jag har dessutom utvecklat ett utbildningskoncept för forskningsskolor. I min forskning intresserar jag mig för elevers heterogena förutsättningar för inlärning. Min tes är att det inte bara finns explicita utan också implicita (tacit) dimensioner av pedagogiska situationer. Två instrument har utvecklats för att ge barn en röst och förbättra undervisningen samt att utforska skolan, öroninstallation och sensibla tröskeln. Dessa instrument har jag introducerat i vetenskapliga diskurser. Ett tredje instrument som har utvecklats är blickande glasögon.

En bokserie om kroppslighet i skolan - aktuella diskurser om kroppslighet och dess empiri har publicerats på Athena Verlag Oberhausen. Tillsammans med andra ger jag ut serien European Research on Educational Practices på Waxmann. Där publicerade vi: Tacit Dimensions of Pedagogy i 2012, Initiating Learning i 2012, Praxeology as a Challenge i 2013 och Performativity, Materiality and Time - Modelling the Tacit Dimensions of Pedagogy i 2014. 2015 publicerades min bok "Anforderungen an eine Wissenschaft für die Lehrer(innen)bildung", på engelska 2016, och min bok om performativt akademiskt lärande ”Pädagogische Wissensformen in der Lehrer(innen)bildung”, på engelska 2016. I 2017 publicerades Scenarios of Knowledge at Universities in Change på Peter Lang.

Jag är med i olika forskningsprojekter. Jag är medlem i UNESCO International Network of Women Philosophers; European Research Association (EERA), convenor i network 27 Didactics. Teaching and Learning; Nordic Educational Research Association (NFPF): Arts Culture and Education och Poststrukturalistisk Pedagogisk Forskning; German Educational Research Society (DGfE): Pedagogisk Anthropologi och Pedagogik i Skolan och Didaktik; German Society for University Teachers (DHV).

 

Forskning

 

Min inrikting är pedagogisk antropologi som tillämpar främst kulturantropologiska metoder och teorier på uppfostran och skola samt kritisk samhällsanalys. I centrum står processer och miljöer som rymmer estetiska kvaliteter och deras bidrag till barns kunskapsbildning på ett pedagogiskt och didaktiskt sätt. 

Jag är intresserad i frågan hur process-baserat lärande och undersökande arbetsformer kan förbindas med konstnärliga arbetssätt i teori och i empirisk forskning. Här ingår konstvetenskapliga ansatser och bildämnets historia och det behövs kunskaper om de tillvägagångssätt och värderingar som är betydelsefulla för barns kunskapsutveckling. Det egna kreativa arbetssättet utvecklas genom förmågan att vidareutveckla och reflektera över kommunikativa aspekter av estetiskt uttryck och bildens roll i samhället. Min forskning fokuserar på elevernas heterogena förutsättningar för inlärning. Jag argumenterar att de blir bäst utforskade genom konstnärlig forskning. Mitt argument är att det inte bara finns explicita utan också implicita, tysta dimensioner av pedagogiska situationer som inte är tematiserade i skolundervisningen eller andra pedagogiska situationer. Jag har undersökt konstbaserat lärande, kroppsligt och informellt lärande samt habitus gentemot skolan. Min forskning har även omfattat maktutövning i skolan (t.ex. gender) och övergrepp. Jag har arbetat med fenomenologiska, dokumentariska, praxeologiska, diskursteoretiska, kameraetnografiska, performansteoretiska empiriska ansatser. Två konstnärliga forskningsinstrument, ”öroninstallationen” och ”sensibla tröskeln”, utvecklades för att ge barnen en röst, förbättra undervisningen och utforska skolan. Med ”öroninstallationen”, som ger möjlighet åt eleverna (i Svenskfinland, Tyskland, Bulgarien och Argentina) att tematisera dagdrömmar, önskningar, sorger och behov under undervisningstiden i skolan, har jag utarbetat kulturella aspekter av skolan i finlandssvenska elevers syn i kontrast till tyska elever.

 

Pågående projekt (urval):

Anja Kraus tillsamans med Christoph Wulf: The Palgrave Handbook of Embodiment and Learning. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

(in German -> Swedish) Absence as a Principle of Art (Working title)

(in German -> Swedish) Attentive Practices in School: The Correlation between Corporality, Sense-Making and Narrations. (Working title)

(in English) Quality Assurance, Competences and Pedagogy. (Working title)

Utställning MissManhattan!

 

Utvalda publikationer (på engelska, annars se: hemsida):

Anja Kraus tills. med Christoph Wulf: The Palgrave Handbook of Embodiment and Learning. Basingstoke: Palgrave Macmillan (in progress)

Anja Kraus tills. med Christoph Wulf: Introduction - Learning Bodies and Constituting Corporeality. In: Kraus, A.; Wulf, Ch.: The Palgrave Handbook of Embodiment and Learning. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (in progress)

Anja Kraus: Alterity and Emotions - Heterogeneous Learning Capabilities and Constituting Corporeality. In: Kraus, A.; Wulf, Ch.: The Palgrave Handbook of Embodiment and Learning. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (in progress)

Anja Kraus tills. med Thomas Senkbeil: The Fragility of Pedagogical Tact – Reconstruction of a Fluid Moment of the Pedagogical Relationship. In: Journal for Research in Arts and Sports Education JASED (Status quo: in review)

Anja Kraus: Antropologisk pedagogik som kulturell praxis – iscensättande didaktik och konstbaserat lärande. In: Nordic Journal of Art and Research (Status quo: in review)

Anja Kraus: `Gender´ and the `Tacit Turn´ in Pedagogy. In: Journal of Aesthetic Education (Status quo: in review).

Anja Kraus: Pedagogy, Hyperreality, and Authorship - How Can We Sound Out the Effects of Digitization? In: Educational Media International (Status quo: in review).

Anja Kraus: To Acquire Knowledge about Ways of World-Making in an Art-Based Learning Scenario. In: Berglund, J. (Hg.): Undervisning och lärande i frivilliga verksamheter och skolan. (Status quo: in Arbeit).

Anja Kraus: Transcultural Learning: Emphasizing and De-emphasizing Difference as a Pedagogical Task. In: von Carlsburg, B. (ed.): Transcultural Perspectives in Education. Baltic Studies. Kiel: Peter Lang 2019, 137-145.

Anja Kraus: A Pedagogy of Cultural Awareness - A Phenomenological Approach to Knowledge and Learning. In: von Carlsburg, B. (ed.): Transcultural Perspectives in Education. Baltic Studies. Kiel: Peter Lang 2019, 127-135.

Anja Kraus: Gender, Pedagogy and the Postmodernist Paradigm Shift: An Exploration of Bodies from a Tacit Dimension. In: Taylor, C.; Amade-Escot, Ch.; Abbas, A. (eds.): Gender in Learning and Teaching Feminist Dialogues Across International Boundaries. London, New York: Routledge 2019, 54-67

Anja Kraus: Corporeal Linkages between Ethics and Aesthetics as a Task of General Education (Didactics). In: Culture, Biography & Lifelong Learning CBLL: Body Knowledge. Eds. Hongyan Chen, Anja Kraus & Christoph Wulf. Vol.3, Apr.2018, http://www.cbll.org/index.php/cbll/article/view/82.

Kraus Anja (ed.): Scenarios of Knowledge at Universities in Change. Perspectives of the Humanities, the Educational and the Cultural Sciences. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann, 2017

Kraus Anja: Gender as a Form of Tacit Knowing in the Fields of Pedagogy. In Culture, Biography & Lifelong Learning CBLL, Vol.3, Apr.2017, http://www.cbll.org/index.php/cbll/article/view/63 

Kraus Anja: Qualities of School Education – A Comparison of Discussions and Positioning in Sweden and Germany. In: Kraus, Anja (ed.): Scenarios of Knowledge at Universities in Change. Perspectives of the Humanities, the Educational and the Cultural Sciences. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann, 2017, 69 - 86.

Kraus Anja: University as Knowledge Scenarios. Bildung and Sustainability. In: Kraus, Anja (ed.): Scenarios of Knowledge at Universities in Change. Perspectives of the Humanities, the Educational and the Cultural Sciences. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann, 2017, 49 – 60.

Kraus Anja: Introduction: Perspectives of the Humanities, the Educational and the Cultural Sciences on University. In: Kraus, Anja (ed.): Scenarios of Knowledge at Universities in Change. Perspectives of the Humanities, the Educational and the Cultural Sciences. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann, 2017, 7 – 12.

Kraus Anja: ”Sensitive Threshold” – Bringing out Aspects of the Corporeal-Auditive Reflexivity of Juveniles. In: Rodriguez Sieweke, Lara (ed.): Learning Scenarios for Social and Cultural Knowledge. «Bildung» through Academic Teaching. In the book series: Erziehungskonzeptionen und Praxis (ed. by Bodo von Carlsburg). London, New York: Peter Lang, 203 – 216.

Kraus Anja & Lara Rodriguez Sieweke: Introduction. In: Rodriguez Sieweke, Lara (ed.): Learning Scenarios for Social and Cultural Knowledge. «Bildung» through Academic Teaching. In the book series: Erziehungskonzeptionen und Praxis (ed. by Bodo von Carlsburg). London, New York: Peter Lang, 7 – 11.

Kraus Anja: Perspectives on Performativity: Pedagogical Knowledge in Teacher Education. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann 2016

Kraus Anja: What Do the Things Show us? Learning as Displacement. In: Culture, Biography & Lifelong Learning CBLL, Vol.2 Dec.2016, http://www.cbll.org/index.php/cbll/article/view/56

Kraus Anja: Scientific Pedagogy as Research on Practices - Sketching „Quality Development”, „Competences“ and „Assessment“ in Pedagogical Regards. In: Carlsburg, B. von (Ed.): Strategies for Teacher Training: Concepts for Improving Skills and Quality of Teaching. Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang. 2016, S. 285 – 296

Kraus Anja: Scholarly Principles in Teacher Education. What Kind of Science Serves a Practice-Oriented Teacher Education? Münster, New York, München, Berlin: Waxmann 2015

Kraus Anja: Applying the Phenomenological Method to Qualitative Research in Educational Sciences. In: Pfrang, A.; Hiebl, P.; Schultheis, K. (Eds.): Children´s Perspective on School, Teaching and Learning. Berlin, Münster, Wien, Zürich, London: Lit-Verlag. 2015, S. 43 – 55

Kraus Anja: & Bodo von Carlsburg & Mie Buhl: Performativity, Materiality and Time. In der Reihe “European Research on Educational Practices”. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann 2014

Kraus Anja & Anna Herbert: Praxeology as a Challenge. Modelling the Tacit Dimensions of Pedagogy. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann 2013

Kraus Anja: On the Relationship between Praxeology and Phenomenology. In: Herbert, A.; Kraus, A. (Eds.): Praxeology as a Challenge. Modelling the Tacit Dimensions of Pedagogy. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann 2013, S. 21 – 30

Kraus Anja & Anna Herbert: Initiating Learning. In der Reihe “European Research on Educational Practices”. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann 2012,

Kraus Anja & Bosse Bergstedt, Anna Herbert & Christoph Wulf: Tacit Dimensions of Pedagogy. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann 2012

Kraus Anja: Learning as Transformation. In: Herbert, A.; Kraus, A. (Eds.): Initiating Learning. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann 2012, S. 59 – 76

Kraus Anja: The Cameraethnographic Approach as Pedagogical Practice. In: Bergstedt, B.; Herbert, A.; Kraus, A.; Wulf, C. (Eds.): Tacit Dimensions of Pedagogy. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann. 2012, S. 37 – 52

Kraus Anja: German School-Related Child and Youth Research – A Report on the State of the Art. In: Hudson, Brian; Meyer, Meinert (Eds.): Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching. Opladen, Farmington Hills: Barbara Budrich. 2011, S. 379 – 392

Kraus Anja: (Doing) Art as an Interdisciplinary Didactical Principle. In: International Journal for Education through Art. (4.3) 2008, S. 275 – 284

Kraus Anja: Signifying “It” By Demonstration – To feel Processes of Signification on one‘s own Body. In: Lackner, Rudolphine (Hg.): Names are shaping up nicely! Nomenclature and Women‘s Titles. Wien: Eigenverlag der Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs (VBKÖ). 2008, S. 49 – 56

Kraus Anja: Att inöva och motivera fritt skrivande med hjälp av älvor och troll. In: Arena. Helsinki: Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. 2008, S. 19 - 21

Kraus Anja: “Performative play“ as a Didactic Track to the Corporality of Children. In: Wulf, Christoph (Hg.): Mimesis, Poiesis, Performativity in Education. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann. 2007, S. 160 – 170

Kraus Anja: A Study of Media Influences on the Learning Strategies of Students in the First Years of Secondary School by Means of "Subtexts". Forum Qualitative Sozialwissenschaft/Forum: Qualitative Social Research, 8 (3), Art.11, 2007, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article /view/286/629

 

Doktorsavhandling:

Kraus Anja: Nihilismus, Sprache und Wahrnehmung. Zur Anthropologie Lacans und Merleau-Pontys. 2002, 259 S., Berlin: Freie Universität, Dissertation 2000. Zugriff unter: http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000019380

 

Presentationer på internationella konferenser

 

05.04. – 09.04.2019

American Educational Research Association (AERA) ”Leveraging Education Research in a Post-Truth Era: Multimodal Narratives to Democratize Evidence”, in Toronto, Ontario. Together with Norm Friesen. Presentation: Learning-as-Experience: A Phenomenological Account of Educative Erlebnis

04.12. – 06.12.2018

5th ICPESS 2018 “New Direction of Physical Education and Health: From Theory to Implementation with Turkish and Global Perspective”, in Nevşehir/Turkey. Keynote: Tacit Dimensions of Pedagogy – Corporeality and Bildung

5.10. - 6.10.2018

10th Conference of the research network Implicit Konwing (FORIM) at the FH Technikum Vienna: “Dialogue In Dialogue with the Situation: Relationship Between Perceiving, Acting och Deciding“. Presentation: Learning as Responsivitäty. Tacit Knowing as Reference for a phenomenological Concept on Bildung

09.09. – 11.09.2018

German Society for Educational Science (DGfE), subdivision School Pedagogy: ”Transnational Perspectives on School and Education” European University Flensburg. Together with Prof. Norm Friesen (Boise State University/US). Presentation: Ways of Doing School in Sweden and America: Folkhem vs. the American Dream

25.01. – 26.01.2018

Symposium on ”Didactics and Curriculum a Complicated Dialogue” at the University of Southern Danmark. Panel on: Didactics and Curriculum a Complicated Conversation; submitted together with: Prof. Norm Friesen (Boise State University/USA); Prof. Heidrun Allert (University of Kiel/Germany), Prof. Feiwel Kupferberg (Aalborg University/Danmark). Presentation: The Pupil in Didactics and the Practice Theory Approach

22.08. - 25.08.2017

46th European Conference on Educational Research ECER 2017 Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent Roles of Policy and Educational Research in Copenhagen. Presentation together with Lars Palm: Displacement as a Didactical Strategy - How to use Contemporary Art Methods in School Education

23.3. – 26.3.2017

NFPF / NERA’s 45th Congress at the University of Copenhagen: Learning and Education – Material Conditions and Consequences. Presentation: Didactics and the Tacit Dimensions of Competences.

6.3. – 7.3.2017

Conference of the Commission Schulforschung und Didaktik der DGfE at the University of Frankfurt/Main. Topic Things – Items – Tasks? On the Construction and Importance of Professionalism in Teaching Research. Presentation: Specialist Competencies and Knowledge Forms. Professionalism and School in Sweden.

23.8. - 26.8.2016

45nd European Conference on Educational Research ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers in Dublin: Presentation NW 29 Research on Arts Education: To Explore the Pupil´s Thoughts and Experiences during the School Lessons - The Auricle as an Artificial Listener

Presentation NW 6 Media, Environments and Cultures: The Auricle as an Artificial Listener: A four country study on the Pupil´s Experiences During School Lessons

Presentation in the Symposium Feminist Ways of Being, Knowing and Teaching in the Academy 2: International Perspectives on Feminist-Inspired Pedagogies, organized by C. Taylor in NW 27 Didactics – Teaching and Learning: Gender, Pedagogy and the Postmodernist Paradigm Shift: An Exploration of Bodies from a Tacit Dimension

17.05. – 21.05.2016

6. Conference of the international scientific network Tacit Dimensions of Pedagogy at the Linnéuniversitetet Växjö. Topic: Education is Relation not Output? Scenes of Knowledge and Knowledge Acquisition. Workshop on: Gender as a Form of Tacit Knowing in the fields of Pedagogy

13.03.- 16.03.2016

25. Congress Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (GERA) at the Kassel University: Spaces for Education. Spaces of Education. Presentation (together with Pernilla Granklint-Enochson & Marianne Björn): On the Field of Tension of Media-Related Visual Cultures and the Demands of School – Empowering Teenage Pupils (in Sweden), and the Seeing Glasses as a Development of Camera Ethnography

9.3. – 10.3.2916

NFPF / NERA’s 44th Congress at the University of Helsinki: Social justice, equality and solidarity in education. Presentation: To Explore the Pupil´s Thoughts and Experiences during the School Lessons - The Auricle as an Artificial Listener

28.01. – 29.01.16

Praxeology & Difference in Educational Science. Conference at the Europa University Flensburg. Presentation: Zu den Phänomenologien sozialer Praktiken

27.05. – 28.05.15

Linnæus-Humboldt Research Forum on Comparative and International Education. Centre for Comparative and International Education. Presentation: Interrelations Between the Media-Related Visual Cultures of Children and the Demands of School – the Seeing Glasses as a Development of Camera Ethnography

4.3. – 6.3.2015

43rd Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA): Marketisation and Differentiation in Education at the University of Gothenburg. Presentation (NW Poststructuralist Pedagogical Research): Get Beyond Generalisations - Educational Sciences as a Research on Performative Practices

Presentation (NW Curriculum Research): Quality development, Learning, Competences and Assessment - The Individualisation of Social Responsibility

Presentation (NW Gender and Education): `Gender´ as a Tacit Dimension of Pedagogy

23.10. - 24.10.2014

Teachers Matter - But How? International Conference at Linnæus University Växjö. Presentation: The Performative Play as a Generic Competence

10.10. – 11.10.2014

5th Symposium of the International Scientific Network Tacit Dimensions of Pedagogy at the European Humanities University Vilnius, Lithuania in cooperation with Prof. Dr. Tatiana Shchyttsova (European Humanities University, Vilnius). Topic: Situated Practices of Exclusion and Inclusion. Presentation: Scientific Practices of Exclusion, Chairing

02.09. – 05.09.2014

42nd European Conference on Educational Research (ECER) The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe in Porto, Portugal. Presentation at NW 29: Research on Arts Education: Working on Gazes – An Example for Artistic Research: Reviewing

Presentation at NW 6: Media, Environments and Cultures: Seeing Glasses – Developing Video Ethnography by Digital Means; Reviewing

Presentation within the symposium on Enacting Material Change in Education: Turning Feminist Theory into Practice, organized by C. Taylor at NW 27 Didactics – Teaching and Learning: Together with Ass. Prof. Anna Lund: `Gender´ as an Analytical Tool in Pedagogy

12.03.2014

Discussant at Digital Media and Education. The Role of Media in the Daily Life of Marginalized Young People in Brazil, Russia, India, and Europe (Research Forum) DGfE-Conference Berlin Traditionen und Zukuenfte

05.03 - 07.03.2014

40th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA): Education for Sustainable Development at the University of Lillehammer. Presentation (NW Arts, Culture and Education): The Subject the Art of Sustainability, Thematic Profile of a Researching School - Example of an Official Project of the UN-Decade Education for a Sustainable Development of UNESCO 2012

Presentation (NW Poststructuralist Pedagogical Research): To Model Research on Educational Practices

11.09.2013

41st European Conference on Educational Research (ECER) Creativity and Innovation in Educational Research at the Bahçeşehir University in Istanbul. Presentation (NW Research on Arts Education): Learning as Displacement and Transformation, Reviewing

Presentation (NW Open Learning: Media, Environments and Culture): The Researching School – Exploring Tacit Dimensions of Pedagogy by Virtualisations, Reviewing

19.3.-21.3.2013

Conference of the Kommission Pädagogische Anthropologie der DGfE. Topic `Bildung´ and Violence at the University of Cologne, topic: About Discourses, Sexuality and Power in Educational Institutions

5.10.2012

Conference of the Kommission Pädagogische Anthropologie der DGfE at the Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts, Baden-Baden. Topic: Technics, topic: Techniques of Human Development: About Quality Assessment in Educational Institutions

29.09.2012

3rd Symposium of the researching network Tacit Dimensions of Teaching and Learning. Topic: Practices, Bodies and Things in Pedagogy at the University of Education Heidelberg. Topic: What is Materiality in Pedagogy?

18.9 – 21.9.2012

40th European Conference on Educational Research (ECER) The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All at the University of Cádiz/Spanien. Presentation (NW: Open Learning: Media, Environments and Culture): Initiating Learning – to Make the Primary Instant of Responding to the Other Visible by Means of Virtuality, Reviewing

Presentation: The Difference between the Implicit, the Performative, the Mimetic and the Corporeal Dimensions of Pedagogy

Presentation (NW: Didactics): Informal Learning as a Challenge for School Development – Operationalizing the Tacit Dimensions of Democracy Education

16.4.2012

3rd International Conference Design for Learning. Exploring Learning Environments at the University of Aarhus. Topic: The Sensitive Threshold – a Means for Medial Transformation of Meanings and its Reconstruction

09.3.2012

40th Congress der Nordic Educational Research Association (NERA): Everyday life, Education and their Transformation in a Nordic and Globalized Context at the University of Aarhus: Within the framework of network 23 Poststructuralist Pedagogical Research Symposium on The Tacit Turn in Pedagogy

Topic (NW Poststructuralist Pedagogical Research): The Difference between the Implicit, the Performative, the Mimetic and the Corporeal Dimensions of Pedagogy, chairing

17.09.2011

Symposium of the scientific network Tacit Dimensions of Pedagogy at the Free University Berlin on Praxeology as a Challenge in Pedagogy. Topic: Praxeology and Phenomenology – a Difficult Relationship, chairing

09.09.2011

10th Conference of the European Sociological Association on Social Relations in Turbulent Times at the University of Geneva. Topic: Not What, but How is Tacit?

26.03.2011

Symposium of the scientific network Tacit Dimensions of Pedagogy at the Free University Berlin on Tacit Dimensions of Pedagogy. Topic: Learning as Transformation, chairing

10.03.2011

39.Congress of theNordic Educational Research Association (NERA) on Rights and Education at the University of Jyväskylä/Finland. Presentation (NW Arts, Culture and Education): Performing Knowledge, chairing

25.02.2011

Conference of the scientific network Implicite Knowing (FORIM) at the University of Budapest. Topic: Learning in the Mode of Transformation

21.01.2011

Conference at the University of Hildesheim on `Was der Fall ist´ – Fallarbeit in Bildungsforschung und Lehrerbildung. Topic: Doing Reseach on Cases within Cases

26.8.2010

European Conference on Educational Research (ECER) 2010 at the University of Helsinki on Education and Cultural Change. Presentation (NW Didactics): Modelling the Relation of Compe-tence and Performance

20.5.2010

Conference of the Centre for Studies in Practical Knowledge, at the Södertörn University, Sweden Bodily Phenomenology. Topic: Pre-Predicative Aspects of Ethics

12.3.2010

38th NERA (Nordic Educational Research Association) Congress at the University of Malmö on Active Citizenship. Presentation (NW Arts, Culture and Education): The Unforeseeable in Pedagogical Situations as a Challenge for Didactics

23.2.2010

Conference at the University of Hildesheim on `Bildung´ und individuelle Förderung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. Topic: To Initiate the Development of Competences by a Performative Didactics

29.10.2009

6th Central and Eastern Europe Conference on Phenomenology at the University of Vilnius on In statu nascendi: Phenomenology, Pedagogy, Psychotherapy. Topic: The `Constitution-Phenomenologic´ Approach to Children Studies

2.10.2009

Symposium at the University of Graz, Institut für Schulpädagogik on Körpersprache im Unterricht. Leibliche Kommunikation als Dimension unterrichtlicher Praxis. Topic: The performative Play as a Mode of Perceiving and Assimilating

30.9.2009

European Conference on Educational Research (ECER) 2009 at the University of Vienna on Theory and Evidence in European Educational Research in Vienna, together with Prof. Bernd Hackl (Graz/Austria) and Prof. Dr. Anna-Lena Østern (Trondheim). Presentation (NW: Open Learning: Media, Environments and Culture): The Medial Transformation of Meanings and it’s Reconstruction

4.4.2009

Interdisciplinary Conference at the University of Hagen on Strategien der Ausgrenzung – Exkludierende Effekte staatlicher Politik und alltäglicher Praktiken in Bildung und Gesellschaft. Perspektiven der Erziehungswissenschaft und der Sozialwissenschaften auf Integration und Segregation. Topic: Experiences of Difference at the Sensitive Threshhold in the Entrance Hall of Rütli-School/Berlin. 6.3.2009

NERA (Nordic Educational Research Association) Conference at the University of Trondheim on Literacy as Worldmaking. Presentation (NW Arts Culture and Education): Corporal Linkages between Ethics and Aesthetics.

2.10.2008

Conference of the Kommission Pädagogische Anthropologie der DGfE at the University of Frankfurt am Main Die Bildung des Körpers. Topic: Learning as a Mode of Attention

10.9.2008

European Conference on Educational Research ECER 2008 on From Teaching to Learning? at the University of Gothenburg, together with Prof. Dr. Anna-Lena Østern (Trondheim). Presentation (NW: Open Learning: Media, Environments and Culture): The Interactive Installation >Sensitive Threshold< – A Study of Collaborative Art Work and Transformative Learning Processes

29.2.2008

Conference of the Sektion Jugendsoziologie der DGfE at the University of Education Ludwigsburg on Zum Verhältnis von Jugendsoziologie und Pädagogik. Topic: Pupil Research at the Interface of Youth and School Research

4.10.2007

Conference of the Kommission Pädagogische Anthropologie der DGfE et al. at the Free University of Berlin on Das Imaginäre der Geburt. Topic: Giving Birth: Constitution of Corporeality. An Art Project

20.7.2007

InSEA at the University of Heidelberg on Art Education and Development Congress. Topic: (Doing) Art as an Interdisciplinary Didactical Principle

23.3.2007

Congress at the University of Bremen on Wozu das Theater? Bundesweiter Kongress zum Stand des Darstellenden Spiels in der Schule. Specialist at Forum 1 Theater spielen bildet! Und wie?. Statement: KulturPISA – a Challenge for Profiling the Esthetical Subjects in School

30.11.2006

University of Koblenz/Landau, Primary Education. Topic: Giving the Body a Voice. The performative Play as a Didactical Path to the Corporeality of the Pupils.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa