Profiles

Anna Christiernsson

Anna Christiernsson

Forskare

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 23 58
E-post anna.christiernsson@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 960
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är forskare och lärare i miljörätt med särskilt intresse för det rättsliga skyddet av biologisk mångfald, havs- och vattenförvaltning samt viltförvaltning.

Jur.dr. i miljörätt 2011 vid Rättsvetenskapliga enheten, Luleå Tekniska Universitet.

Docent i miljörätt 2016 vid Juridiska fakulteten, Uppsala Universitet.

 

Forskning:

Min forskning har bl.a. omfattat det rättsliga skyddet av biologisk mångfald, jakt- och fiskelagstiftning, havs- och vattenförvaltning, miljökvalitetsnormer, avfallslagstiftning och miljöbeskattning i Sverige och EU. Forskningen har ofta bedrivits inom tvärvetenskapliga samarbeten och har i stor utsträckning inriktats på sambanden mellan ekologi och juridik.

Jag arbetar för närvarande med tre tvärvetenskapliga projekt. Det ena rör frågor om landskapsförvaltning av marina ekosystem, det andra miljörättsliga principers funktion vid naturskyddsdispenser och det tredje hållbar energianvändning och bevarandet av kulturhistoriska värden.

 

Undervisning:

Min undervisning har omfattat stora delar av den svenska miljörätten, EU:s miljörätt och den internationella miljörätten. Jag har även undervisat i EU-rätt, grundläggande allmän rättslära m.m. samt i nationalekonomi.

För närvarande undervisar jag på specialkursen i Miljörätt och den fristående kursen Miljöskyddsjuridik vid Juridiska institutionen samt på kurser vid Naturgeografiska Institutionen, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi och Östersjöcentrum. Jag handleder och examinerar examensarbeten i miljörätt.

 

Andra uppdrag:

 • Ledamot i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 • Vetenskaplig granskare för Nordisk Miljörättslig Tidskrift
 • Juridiska institutionens miljörepresentant

Som miljörepresentant ansvarar jag, tillsammans med Ida Söderberg Tah, för att samordna och leda det operativa miljöarbetet på Juridiska institutionen. Har du förslag på miljöförbättringsåtgärder eller vill veta mer om Juridicums miljöarbete, välkommen att kontakta mig. För mer information om Stockholms universitets miljöarbete se www.su.se/miljo.

 

Vetenskapliga publikationer (ett urval):

 • Epstein, Y., Christiernsson, A., Lopez-Bao J.V. och G. Chapron (2019). "When is it legal to hunt strictly protected species in the European Union?" Conservation science and practice 1(3).
 • Christiernsson, A. (2018). Managing strictly protected species with favourable conservation status – The case of the Swedish brown bear (Ursus arctos). Forskningsrapport till Claws and Laws – A dialogue between Law and Ecology, URL: http://clawsandlaws.eu/.
 • Christiernsson A. och G. Michanek (2016). ”Miljöbalken och fisket.” Nordisk Miljörättslig Tidskrift, 2016:1, s. 11-28.
 • Stage, J, Christiernsson, A. och P. Söderholm (2016). “The economics of the Swedish individual transferable quota system: Experiences and policy implications.” Marine Policy, 66, s. 15-20.
 • Christiernsson, A. (2015). ”God miljöstatus och fiske – Hur effektiva är miljökvalitetsnormer?” Nordisk Miljörättslig Tidskrift, 2015:2, s. 93-106.
 • Christiernsson, A. (2015). ”Åtgärdsprogrammens funktion vid länsstyrelsernas prövningar och tillsyn av vattenverksamheter.” Nordisk Miljörättslig Tidskrift, 2015:2, s. 59-75.
 • Christiernsson, A. et al. (2015). “Marine Natura 2000 and Fishery - The Case of Sweden.” Journal for European Environmental and Planning Law 12(1), s. 22-49.
 • Stage, J., Christiernsson, A. och P. Söderholm (2015). Samhällsekonomisk utvärdering av havsmiljöarbete. Exemplet överförbara fiskerättigheter. Havsmiljöinstitutets rapport 2015:5.
 • Söderholm, P. Christiernsson, A. och J. Stage (2015). Samhällsekonomiska analyser i havsmiljö- och vattenförvaltningen: kartläggning, kategorisering och utvecklingsområden. Havsmiljöinstitutets rapport 2015:4.
 • Christiernsson, A. et al. (2014). Fiske och Natura 2000. 7 kap. 28 a § miljöbalken i EU-rättslig belysning. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:7.
 • Michanek, G. och A. Christiernsson (2014). “Adaptive Management of EU Marine Ecosystems – About Time to Include Fishery.” Scandinavian Studies in Law 59, s. 228-234.
 • Christiernsson, A. (2011). Rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem - En studie om rättsliga förutsättningar för adaptiv och ekosystembaserad reglering och planering för bevarandet av biologisk mångfald vid jakt. Akademisk doktorsavhandling, LTU.
 • Söderholm, P. och A. Christiernsson (2008). “Policy Effectiveness and acceptance in the taxation of environmentally damaging chemical compounds”. Environmental Science and Policy 11, s. 240-253.
 • Söderholm, P. och A. Christiernsson (2007).Environmental Taxation of Fertilizers in Europe: Policy Design, Outcome and Future Potential.” In Critical Issues in Environmental Taxation IV. Oxford: Oxford University press, s. 515-541.

 

 

Senast uppdaterad: 21 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa