Profiles

Charlotta Seiler Brylla

Charlotta Seiler Brylla

Universitetslektor, Docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 35 20
E-post charlotta.brylla@tyska.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i tyska vid Stockholms universitet, där jag arbetat sedan 2009. 2006-2009 var jag postdoc vid Humboldt-Universität zu Berlin. Jag disputerade i Stockholm på en avhandling om den tyska romantikens nyckelord och hur dessa överfördes till svenska. Sedan dess har jag forskat om totalitärt språk i NS-Tyskland och DDR, men också om gröna partiers politiska kommunikation, populististisk diskurs och om svensk-tyska relationer.

 

Senaste publikationer:

"Nomen est omen. Statsbeteckningar för det delade Tyskland", i: Historisk tidskrift 2017:2, 228-258.

Recension av "Laddade ord. En bok om tankens makt över språket", i: Respons 2017, nr 2.

"'Ist das Demokratie?' Politikkritik bei den grünen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland und in Schweden", i: Kämper & Wengeler (red.): Protest, Parteienschelte, Politikverdrossenheit: Politikkritik in der Demokratie. Bremen: Hempen Verlag, 2017, s. 211-229.

„Kanske ändå inte riktigt som dom andra“, recension av Maggie Strömbergs Vi blev som dom andra. Miljöpartiets väg till makten. I: Respons 2016, Nr 3, s. 34-35.

"Wir sind die Alternative! Protestdiskurs in den Gründungskonzepten der grünen Parteien in Schweden und Deutschland", i: Kämper, Warnke, Schmidt-Brücken (red.), Textuelle Historizität. Interdisziplinäre Perspektiven auf das historische Apriori. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter, 2016, s. 225-246.

 

 

 

 

 

Undervisning

Jag undervisar i tyska på alla nivåer och handleder uppsatser med språkvetenskaplig inriktining på kandidat-, magister- och masternivå. De här är de kurserna som jag oftast undervisar i:

  • Språkhistoria

  • Grammatik

  • Processkrivning

  • Lingvistik

  • Språkvetenskapliga temakurser (politolingvistik, kritisk diskursanalys, metaforteori, samtalsanalys, semantik)

  • Uppsatskursen

Forskning

I min forskning intresserar jag mig framför allt för sambandet mellan språk och samhälle genom att undersöka historiska, sociala och politiska företeelser genom språkliga begrepps-/text- och diskursanalyser. Framför allt består min forskning av studier kring politiskt och totalitärt språkbruk med utgångspunkt i diskurslingvistiska teorier och metoder, så kallad politolingvistik. Svensk-tyska relationer med fokus på de båda tyska diktaturerna är ytterligare ett forskningsintresse som anknyter till ovan nämnda frågeställningar.

Pågående forskningsprojekt:

Det gröna arvet från 1968. En begreppsanalytisk studie av Miljöpartiet de gröna och Bündnis 90/Die Grünen

Den här studien ingår i projektet Arvet från 1968 som bedrivs sedan januari 2013 och finansieras av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Min undersökning anknyter till projektets huvudfråga Vad representerar kontinuitet respektive brott i idéarvet efter 1968? I form av en fallstudie i syfte att kunna besvara denna frågeställning undersöker jag de gröna partierna i Sverige och Tyskland. Relevanta frågeställningar för studien är: Vad kom 1968 års idéer att innebära för miljörörelsen, och hur mycket av det finns kvar idag? Vad har hänt med de manifest och ideal som präglade partibildningen? Kan man iaktta en ideologisk förskjutning? Tilltalas andra väljargrupper idag? Används andra kommunikationsformer? Med hjälp av en begreppsanalytisk studie avser jag att studera partiernas idéer i ett diakront perspektiv (1980-2013). Vilka kärnfrågor presenterade sig partierna med 1980-81, och i vilken politisk-ideologisk kontext kan dessa inordnas? Det svenska partiet liksom sitt tyska systerparti presenterade sig som ett anti-partiparti. Vad finns kvar av detta idag?

 

Att marknadsföra en ideologi. DDR och Sverige under Kalla kriget

Min forskning med anknytning till det tidigare projektet Kontakt och konflikt. Sverige–DDR. Politik och retorik kring Östersjön (projektledning professor Birgitta Almgren, Södertörns högskola) undersöker med vilka retoriska och diskursiva medel som DDR utformade sin utlandspropaganda gentemot Sverige 1949-1989. Även det svenska perspektivet undersöks, dvs. olika konceptualiseringar av Östtyskland i svensk offentlig diskurs. En delstudie behandlar relationerna mellan det östtyska socialistiska partiet SED och det svenska kommunistpartiet SPK/VPK, en annan undersöker bilden av det östtyska idrottsundret i svensk offentlig diskurs 1972-1989.

 

Handledning av doktorander

Hanna Acke, universitetet i Münster (disputerade 2014): Diskursiv legitimering av kristen mission i Svenska missionsförbundets publikationer kring 1900

Henrike Messer, Stockholms universitet: Parallella utvecklingar i svenska och tyska multietnolekter i en (sub)urban miljö

Barbara Wallsten, Stockholms universitet: Bildtexter i läroböcker

Gustav Westberg, Stockholms universitet (disputerade 2016): Legitimerade föräldraskap 1870 till 2010. En diskurshistorisk studie.

 

Senast uppdaterad: 2 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa