Stockholms universitet

Elisabeth AhlinderUniversitetslektor, docent

Om mig

Docent och universitetslektor i civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt. Verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Forskning och forskningsfinansiering

Bedriver forskning inom allmän och speciell fastighetsrätt (civilrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt) samt allmän förmögenhetsrätt. Tidigare och pågående forskning omfattar frågor berörande bland annat: fastighetsleasing, panträtt, formkrav, deposition vid bostadshyra, indirekt besittningsskydd vid lokalhyra, bostadsrättens användning, bostadsrättsföreningsstyrelsens behörighet och stämmans befogenhet,  expropriation, talerätt i plan- och bygglagsärenden, det kommunala planmonopolet och den växande delningsekonomin, ledningsrätt, mänskliga fri- och rättigheter, urfolksrätt, allmän avtalsrätt samt komparativ rätt.

Externfinansierade forskningsprojekt som bedrivits inom ramen för anställning som post doc och forskarstuderande:

2016/17 The University of Oxford, The Faculty of Law, Institute of European and Comparative Law, senior member vid Christ Church. Innehavare av The Stockholm Centre Oxford Fellowship (2016/2017). Finansierat av: Justitierådet Edvard Cassels stiftelse, Rektor vid Stockholms universitet samt ett antal advokat- och redovisningsbyråer. Projekt: (1) Fair Compensation for Telecom Rights in Land och (2) Security of tenure - Business tenant protection

2007-2013 Stockholms universitet. Finansierat av Mannheimer Swartling Advokatbyrå (sep 2007- dec 2013, varav 15 månader sammanlagd föräldraledighet 2010 och 2013) Projekt: Säkerhet i fast egendom - köp, pant, hyra och jordabalkens gränser.

Tillfrågas och utför regelbundet olika vetenskapliga sakkunniguppdrag, t.ex.: sakkunnig vid tillsättning av universitetslektorat, opponent vid disputation, granskare vid forskarstuderandes halvtidsseminarium, ansvarig för formulering av remissvar för juridiska fakulteten samt som double blind peer-reviewer (bl.a. för The Cambridge Law Journal, Nordic Journal of Commercial Law och Svensk Juristtidning). Under år 2018 svensk rapportör i projektet  Universal accessibility of buildings, the UNESCO Housing Institute. Projektledare Prof. Dr. Sergio Nasarre-Aznar, University Rovira i Virgii, Tarragona.

Undervisning  

Kursföreståndare för grundkursen Civilrätt D (tillsammans med Richard Hager) samt för specialkursen Central fastighetsrätt på juristprogrammet. Undervisar på kurserna Civilrätt D, Central fastighetsrätt, Kommersiell avtalsrätt och Swedish Law in Context. Handleder och examinerar studenter på kursen Examensarbete samt forskarstuderande.

Sammantagen ämnesmässig undervisningserfarenhet omfattar: Köprättsliga formkrav, fel i fastighet, tillbehör, bostadshyra, lokalhyra, arrenderätt, tomträtt, servitut, bostadsrätt, panträtt, hävd, dubbeldispositioner, godtrosförvärv, skadeståndsrätt, ledningsrätt, expropriation, exekutiv försäljning av fast egendom, markplanering och -reglering, fastighetsleasing, säkerhetsöverlåtelse, renskötselrätt, mänskliga rättigheter, strand- och landskapsskydd, naturvårdsavtal, miljöbalkens allmänna hänsynsregler, komparativ rätt, juridisk metod och klarspråk.  

Fullgjort högskolepedagogiska kurser omfattande totalt 18 ECTS: Research supervision - theory and practice (EN), Universitetslärarutbildning UL2 Juridik, samt Universitetspedagogik, 1 och 2. Samtliga vid Stockholms universitet.

Akademisk bakgrund  

Disputerade den 12 december 2013 med avhandlingen Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag - Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser, Jure AB. Har sedan disputationen varit anställd som universitetslektor i civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt (2013-2016 tf. universitetslektor och sedan år 2017 som tillsvidareanställd). Under år 2016/17 tjänstledig och anställd som post doc vid University of Oxford.

Omfattande erfarenhet av akademiskt ämnes- och kursledarskap i egenskap av ämnesföreståndare och kursföreståndare vid den juridiska institutionen. Ämnesföreståndare i fastighetsrätt 2014-16 och 2017-19, kursföreståndare för grundkursen civilrätt D samt specialkursen Central fastighetsrätt, 2014- (med undantag bland annat för perioden 2016/17).

Forskningsvistelser/gästforskare  

Gästforskare vid Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg (2017)

Gästforskare vid the Center for Real Estate Studies, New York Law School, New York (2010) 

Akademiska förtroendeuppdrag  

Ledamot i Juridiska fakultetens utbildningsutskott (2018-2020)

Vice ordförande Stiftelsen av den 28 oktober (2018-)

Suppleant, Axel Ax:son Johnsons Institute of Maritime Law and Transportation Law (2017-)

Ledamot, Hyresrättsliga diskussionsklubben (2016-)

Ledamot Juridiska fakultetsnämnden (2009-2010)    

Ledamot Jurdiska fakultetens forskningsutskott (2008-2009)

Ordförande Juridiska institutionens doktorandråd (2009-2010)

Ledamot Juridiska institutionens doktorandråd (2008-2009)

Medverkan vid konferenser och seminarier

Anordnar och medverkar regelbundet vid nationella och internationella konferenser och seminarier. Några konferenser under senaste tre åren i urval: 

Användning av bostadslägenhet för bedrivande av verksamhet - enligt svensk rätt, Nordisk netværk vedrørende overdragelse af brugsrettigheder over fast ejendom, 6-7 februari 2020, Syddansk Universitet, Universitetet i Odense.

Home Sharing in Multi-owned Properties, International Research Forum on Multi-Owned Properties, University of Stellenbosch, 17-18 January 2019.

An Examination of Eminent Domain: Past, Present, and Future, The Association for Law, Property, and Society (ALPS) 9th Annual Meeting, Maastricht University, 1 June 2018.

Samverkan  

Initiativtagare till tvärdisciplinära forskningsnätverket Forum för Bostadsforskning Stockholm. FBS bedriver verksamhet i samverkan med Fastighetsägarna Sverige och Sveriges allmännytta. År 2019 huvudsökande till samverkan uppstartsbidrag. Beviljat 100 000 SEK. Medsökande Professor Peter Ekbäck, KTH, och Dr Ida Borg, Stockholms universitet.

Ordinarie ledamot i Hyresrättsliga diskussionsklubben, HDK. HDK bedriver seminarieverksamhet inom ämnesområdena hyra, bostadsrätt och arrende. HDK:s syfte är att styrelse är att utgöra ett öppet forum för rättsliga samtal. I Styrelsen sitter representanter från bland annat intresseorganisationerna Fastighetsägarna (Sverige och Stockholm) och Hyresgästföreningen, Sveriges allmännytta, Stockholms universitet, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.     

Media   

Länkar och filer

http://www.sccl.se/forskare/elisabeth-ahlinder/

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Fair Compensation for Telecom Rights in Land in Sweden and the UK

  2018. Elisabeth Ahlinder.

  Artikel

  This article explores how the ever-increasing demand for and rapid development of high-speed broadband have influenced the policy for compensation for compulsory grants of telecom rights in land in Sweden and the UK. The article assesses whether the compensation in Sweden and the UK is fair in relation to compensation for other necessary social infrastructures such as water and electricity, consideration for equivalent voluntary rights in land, general principles of expropriation law and the right to peaceful enjoyment of property according to Article 1 in the first Protocol of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR).

  Läs mer om Fair Compensation for Telecom Rights in Land in Sweden and the UK
 • Förskottshyra och deposition – Om skälighet och giltighet av vanligt förekommande villkor

  2018. Elisabeth Ahlinder. Juridisk Tidskrift (2), 372-395

  Artikel

  Säkerhetsvillkor i form av exempelvis deposition och bankgarantier är vanligt förekommande vid hyra och fyller en viktig funktion för såväl hyresvärdar som hyresgäster. För hyresvärdar utgör möjligheten att uppställa säkerhetsvillkor ett skydd för hyresvärdens ekonomiska intressen. För hyresgäster kan möjligheten för hyresvärdar att ställa krav på säkerhet vara en avgörande förutsättning för att hyresgästen ska accepteras som avtalspart och ges möjlighet att hyra en lägenhet. Möjligheten att begära säkerhet för hyra eller eventuella kostnader som kan uppkomma på grund av hyresavtalet kan i vissa fall vara avgörande för hyresvärdens vilja att ingå avtal med en viss hyresgäst. Utan möjlighet att begära säkerhet skulle det exempelvis bli svårare för hyresgäster med osäker inkomst eller betalningsanmärkningar att få teckna hyresavtal.

  Även om krav på deposition, förskottshyra eller annan form av säkerhet för betalning av hyra eller andra kostnader som kan uppkomma på grund av ett hyresavtal är vanligt förekommande och fyller en viktig funktion på hyresmarknaden, är den rättsliga effekten i flera avseenden är oklar. I artikeln diskuteras och klargörs vissa grundläggande frågor om rättslig verkan av villkor om säkerhet i hyresavtal. Artikeln behandlar bland annat grundläggande likheter och skillnader mellan vanligt förekommande former av säkerhetsvillkor, grundläggande utgångspunkter och regler avseende villkor om förskottshyra, tolkning av oklara eller ofullständiga villkor om förskottshyra,  under vilka förutsättningar villkor om pant eller deposition kan anses skäliga samt vilka rättsliga konsekvenser som kan följa av en försämring av säkerheten samt risken för att hög deposition eller förskottshyra kan anses utgöra villkor om särskild ersättning.

  Läs mer om Förskottshyra och deposition – Om skälighet och giltighet av vanligt förekommande villkor
 • Business tenant protection - For whom? For what? How? Security of tenure within UK, Swedish and Australian law

  2017. Elisabeth Ahlinder.

  Artikel

  Business tenants in many countries are seen to be in need of tenant protection with respect to unfair lease terms and other exploitations by landlords. Small business tenants are particularly vulnerable at the end of a lease term. Harsh and oppressive behaviour by unscrupulous landlords demanding excessive rent increases or substantial one-off fee payments as conditions for renewing business leases has historically forced many tenants to submit to landlord demands even at the risk of business failure. The purpose of providing tenants with statutory protection at the end of a lease term primarily is to balance the bargaining powers of the parties. Providing tenants with such protection reduces their risks for economic losses, affecting the balance of the parties’ bargaining powers throughout the entire lease term. A comparative perspective is used here to explore the different legal approaches and solutions to business tenant protection at the end of a lease term as found in the United Kingdom (‘UK’), Sweden and Australia. The complexity of regulating and balancing the parties’ interests, rights and responsibilities at the end of a lease term in the diverse business tenancy market is examined and analysed. Whether it is possible, feasible or even desirable to legislate tenant protection that fits all interests and purposes is a main theme in this work. A form of tenant protection is sought that at the same time is efficient and flexible. It must be efficient enough to provide protection for tenants, such as the small barber shop on the street corner, and also flexible enough to allow tenants to negotiate at arm’s-length to create and formulate the lease that they want, for example, an international retail company holding a tenancy of large prime location premises.

  Läs mer om Business tenant protection - For whom? For what? How? Security of tenure within UK, Swedish and Australian law
 • Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag

  2013. Elisabeth Ahlinder (et al.).

  Avhandling (Dok)

  This doctoral dissertation examines the extent to which the actual use of commercial premises as security is consistent with how such premises theoretically are to be used for such purposes. The objective is to examine the functionality of the Swedish Land Code (LC)(1970:994) in relationship to the use of alternative financing forms and techniques.

  The theoretical approach for the use of real estate as a security object is that such is achieved by the assignment of a pledge in real estate. With the commercial use of real estate, the real estate pledge is not the only, nor in certain cases even the primary, form of use of real estate for the purposes of security. Financing occurs to a great extent, for example, using real estate leasing, real estate bonds, Mezzanine loans, pledges in shares of a real estate holding company and through ringfencing structures.

  This doctoral dissertation posits that the differences between the actual and theoretical uses of real estate parcels as security can entail that uncertainties and incompatibilities in relationship to LC arise. These problems can be seen to arise as a consequence of internationalization, the categorization of real and personal property, the intent to circumvent rules, the fact that common law based contract structures are applied in a Swedish system, the use of standard agreements, and the requirements of credit ratings.  

  The different uses with respect to real estate and security as discussed in this dissertation are not completely compatible with each other. The use of alternatives and complements to real estate pledges affects the fulfillment of the legal objectives of real estate law and constitutes a problem in relationship to the function of legitimacy. In addition, the intended functions of the alternative financing forms and techniques to a certain degree are impeded by the mandatory regulations, form requirements and debtor creditor legal principles in LC.

  Läs mer om Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag

Visa alla publikationer av Elisabeth Ahlinder vid Stockholms universitet