Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hillevi Lenz TaguchiProfessor

Om mig

Professor i barn och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Jag disputerade 2001 i pedagogik vid Stockholms universitet på en avhandling om förskollärares förändringsarbete med pedagogisk dokumentation med ett feministisk poststrukturalistiskt perspektiv: Emancipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa lärprocesser i förskolan. År 2011 blev jag befordrad professor i pedagogik och år 2013 rekryterades jag som professor i barn och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan.

Nyckelord
Förskola, barn, utveckling, lärande, kön-genus, kontinental filosofi, feministisk teori/metod, neo-materialism, posthumanism, interdisciplinär forskning med multi-epistemologisk och metodologisk inriktning.

Undervisning

Jag undervisar främst inom forskarutbildningenoch masterprogrammet i förskoledidaktik och då i första hand i vetenskapsteori, metod och analys. Handledning av examensarbeten, magister- och mastersuppsatser ingår också i mina arbetsuppgifter. Doktorandkursen i postperspektiv (posthumanism och feministisk nymaterialism) ges vid behov. För närvarande handleder jag fyra doktorander. Jag har hittills lett 13 doktorander (varav 2 lic) till disputation som huvudhandledare eller handledare.

Forskning

Mina forskningsinriktningar har tre spår: 1) förskoledidaktik med fokus på strategier för det individuella barnets utveckling och lärande inom ramen för den svenska förskolas gruppbaserade arbetssätt 2) feministisk teori och metodutveckling med fokus på den kontinentala filosofin i forskning om utbildning, barn och kvinnor 3) interdisciplinär forskning med multipla epistemologier och metoder.

Forskningsprojekt

Projektet Ojämlik tillgång till förskola i Sverige pågick under åren 2020-2021 med finansering av FORTE med 910 000 SEK. Projektet är ett pilotprojekt med 31 djupintervjuer med vårdnadshavare som valt att sköta omsorgen om sina barn själva och därmed inte utnytta sin rätt till förskola. Projektet undersöker vilka eventuella hinder - personliga eller samhälleliga - som spelar in i beslutet att inte skriva in sitt/sina barn i förskolan. Projektet är rapporterat 2022-09-30 i en rapport som finns publicerad på denna hemsida: Varför går barnen inte i förskolan?

Under åren 2014-2018 var jag ansvarig projektledare för projektet ”Hjärnvägar i förskolan” vars testdelar genomfördes med ledning av Tove Gerholm på lingvistiken. Projektet Enhancing preschool children´s attention, language and communication skills: An interdisciplinary study of socio-emotional learning and computerized attention training var finansierat av Vetenskapsrådet 2014-2018 med 13 944 000 SEK (Dnr 721-2014-11786)och involverade 432 barn, deras vårdnadshavare, 98 pedagoger på 29 förskoleavdelningar. Syftet var att undersöka effekterna av två pedagogiska metoder: en gruppbaserad och en individinriktad i en randomiserad kontroll studie (RCT) som även involverade flera olika forskningsmetoder och datainsamlingar. Projektet finns rapporterat i flera artiklar (se publikationslistan).

Projekt som jag deltar i ledda av andra forskare

"Att vara barn i forskning. Förskolebarns upplevelser av att delta i randomiserade interventionsstudier" Linnea Bodén (PI) med medel från Vetenskapsrådet SEK 5 800 000. 

Measuring Effects of Interactional Quality in Early Childhood Education with the Early Childhood Scaffolding Scale. Sofia Frankenberg (PI) medel från IFAU SEK 875 000.

Tidigare forskningsprojekt

2010-2012: Delegation for Gender Equality in Higher Education, “The Gender Lab” 1,5 million granted with Cecilia Åsberg (PI) Linköping University.                    

2007-2009: Swedish National Research Council, granting SEK 5,9 million:“Genderequality in the area of early childhood education 1970-2003.” (PI, projektledare)

2006-2008: Swedish National Research Council granting SEK 4,2 million during the years 2006-2008: To become a ”Maths-person” – Identity, Gender and Mathematics. With Prof. Inge Johansson as PI.

2003-2006: Swedish National Research Council granting SEK 4,5 million during  2003-2006:Gender perspectives in practice-oriented research in university education”. With Prof. Gunilla Härnsten as PI.

2002-2003: Council for Higher Education (HSV) (2002-2003) granting SEK 450 000 to the project ”Visual Culture and Aesthetic Learning Strategies” in Collaboration with University College of Arts Crafts and Design. with Prof. Karin Becker as PI.

Föreläsningar

SEMLA - ett arbetssätt för förskolan (med Anna Palmer)

UR Samtiden - Förskolesummit 2017

Manchester Summer Institute in Qualitative Research: Hillevi Lenz Taguchi and Lena Aronsson Key-note address (Gendered trouble in the interdisciplinary bakery and the possbility of rethinking "a shift from paideia to humanitas").

Urval av publikationer

Peer reviewed article

Lenz Taguchi, H. (forthcoming Nov 2022). Lyssnandets pedagogik. Ett trauma, en upplysning? Nordisk Barnehageforskning. Original research article.

Tesar, M., Duhn, I., Nordstrom, S. N., Koro, M., Sparrman, A., Orrmalm, A., Lenz Taguchi, H., ... & Malone, K. (2021). Infantmethodologies. Educational Philosophy and Theory, 1-18.

Frankenberg, S. J., Lenz Taguchi, H., Gerholm, T., Bodén, L., Kallioinen, P., Kjällander, S., ... & Tonér, S. (2019). Bidirectional collaborations in an intervention randomized controlled trial performed in the Swedish early childhood education context. Journal of Cognition and Development20(2), 182-202.

Gerholm, T., Kallioinen, P., Tonér, S., Frankenberg, S., Kjällander, S., Palmer, A., & Lenz-Taguchi, H. (2019). A randomized controlled trial to examine the effect of two teaching methods on preschool children’s language and communication, executive functions, socioemotional comprehension, and early math skills. BMC psychology7(1), 59.

Bodén, L., Lenz Taguchi, H., Moberg, E., & Taylor, C. (2019). Relational materialism. In Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press. doi: http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.789

Aronsson, L. & Lenz Taguchi, H. (2018). Mapping a Collaborative Cartography of the Encounters between the Neurosciences and Early Childhood Education Practices. Discourse 39(2), 242-257.

Lenz Taguchi, H. (2017) “This is not a photograph of a fetus”: a feminist reconfiguration of the concept of posthumanism as the ultrasoundfetusimage, i Qualitative Inquiry. 23(9): pp. 699-710. 

Lenz Taguchi, H.  & St. Pierre, Elizabeth A. (2017) Using Concept as Method in Educational and Social Science Inquiry. Editorial for special issue on Concept as Method, I Qualitative Inquiry. 23(9)

Lenz Taguchi, H. (2016) “The Concept as Method”: Tracing-and-Mapping the Problem of the Neuro(n) in the Field of Education, Cultural Studies <=> Critical Methodologies. Vol. 6(2) 2013-223.

Lenz Taguchi, H., Palmer, A. & Gustafsson, L. (2015) Individuating “Sparks” and “Flickers” of “A Life” in Dance Practices with Preschoolers: The ‘Monstrous Child’ of Colebrook’s Queer Vitalism, Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education. http://dx.doi.org/10.1080/01596306.2015.1075710 .

Lenz Taguchi, H. and Palmer, A. (2014) Reading a Deleuzio-Guattarian cartography of young girls’ “schoolrelated” ill-/wellbeing. Qualitative Inquiry. Vol. 20(6) 764–771.

Lenz Taguchi, H. and Palmer, A. (2013) A diffractive methodology to ‘disclose’ possible realities of girls’ material-discursive health/’wellbeing’ in school-settings. Invited article to Gender and Education. 25:6, 671-687.

Lenz Taguchi, H. (2013) Images of Thinking in Feminist Materialisms: Ontological divergences and the production of researcher subjectivities. International Journal of Qualitative Studies in Education. 26(6): 706-716.

Lenz Taguchi, H. (2013) ‘Becoming molecular girl’: transforming subjectivities in collaborative doctoral research studies as micro-politics in the academy. International Journal of Qualitative Studies in Education. 26:9, 1101-1116.

Lenz Taguchi, H. (2012) A diffractive and Deleuzian approach to analysing interview data. Feminist Theory. Vol 13(3) 265-281.

Edited book volumes

Andersen, C., Aronsson, L. & Lenz Taguchi, H. (eds.) (forthcoming) En lyssnandets pedagogik för samtiden och framtiden. Gleerups. (12 bidrag från Sverige och Norge.)

Garvis, S., & Lenz Taguchi, H. (eds.) (2021). Quality Improvement in Early Childhood Education. Palgrave MacMillan, Springer International Publishing.

Book-chapter

Elkin Postila, T. & Lenz Taguchi, H. (forthcoming). Multiple Storying of Crisis and Hope: Feminist New Materialisms as an emergent ethico-onto-epistemology of different messmates at different scales. In eds. Alecia Youngblood Jackson & Lisa Mazzei, Postfoundational approaches to inquiry. Routledge.

Lenz Taguchi, H. (forthcoming 2022/23) Att möta en lyssnandets pedagogik. (eds.) Camilla Andersen, Lena Aronsson & Hillevi Lenz Taguchi. En lyssnandets pedagogik för samtiden och framtiden. Gleerups.

Lenz Taguchi, H., & Eriksson, C. (2021). Posthumanism/new materialism: The child, childhood, and education. (eds). Marek, Tesar, Nicola Yelland, Nikki Fairchild, Lacey Peters and Michelle Salazar Perez The Sage handbook of global childhoods, 165. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/the-sage-handbook-of-global-childhoods/book270591

Lenz Taguchi, H. (2021). Posthumanistisk och Neo-materialistisk teori och intra-aktiv pedagogik: natur och kultur som samkonstituerade. I reds. Margareta Serder och Anna Jobér. Vetenskapliga Teorier för lärare. Natur & Kultur.

https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi2/vetenskapliga-teorier-for-larare/

Lenz Taguchi, H. Semenec, P & Diaz-Diaz (2020) Interview with Hillevi Lenz Taguchi, in Diaz-Diaz, C., & Semenec, P. Posthumanist and New Materialist Methodologies: Research After the Child, 1st ed. Springer, pp 33-47. (Skriftlig intervju som tog en evighet att färdigställa! :))

Lenz Taguchi, H. (2019). Preface: A Situated Reading of Feminists Researching Gendered Childhoods. In Gendered Childhoods. Generative Entanglements, eds. Jayne Osgood & Kerry. H. Robinson. Bloomsbury.

Palmer, A., Kjällander, S., Lenz Taguchi, H. &  Frankenberg, S. (2019) En relationell etik i arbetet med digitala verktyg: exempel från två arbetssätt i forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan. In. eds. Kjällander S. & Riddersporre, B. Digitalisering i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & Kultur.

Lenz Taguchi, H. (2018) The Fabrication of a New Materialisms Researcher Subjectivity, in (eds.) Cecilia Asberg & Rosi Braidotti A Feminist Companion to the Posthumanities. Springer Books.

Frankenberg, S., Engdahl, I., Eidevald C., Lenz Taguchi, H., Palmer, A. (2017) Omsorgsfull och lekfull utbildning och undervisning i förskolan. Stödmaterial till förskolans läroplan. Skolverket.

Lenz Taguchi, H. & Palmer, A. (2017). Dokumentation för lärande. SEMLA: Socioemotionellt och materiellt lärande i förskolan. I: A. Lindgren, N. Pramling & R. Säljö (red.), Förskolan och barns utveckling. Malmö: Gleerups. (s. 245–259).

Lenz Taguchi, H. (2017) Ultraljudsfosterbilden: en feministisk omkonfigurering av begreppet posthumanism i pedagogisk forskning. I red. Bosse Bergstedt, Posthumanistisk pedagogik, Gleerups.

Lenz Taguchi, H. (2016) Feministiska teorier och pedagogiska strategier. Nyckelbegrepp i Genusvetenskapen, Nationella Genussekretariatets skriftserie.

Lenz Taguchi, H. (2016) Deleuzio-Guattarian Rhizomatics: Mapping the Desiring Forces and Connections between Educational practices and the Neurosciences, in (eds.) Carol. A. Taylor and Christina Hughes Posthuman Research Practices in Education, Palgrave MacMillan.

Lenz Taguchi, H. (2015) Betydelsen av materialitet i barns lärande och subjektsskapande: Neomaterialism – en ny transdisciplinär forskningsfåra [The Importance of Mateteriality in Children’s Learning and Constructions of Subjectivity: Neo-materialism – a new transdisciplinary research strand], i (eds.) Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér, Att bli förskollärare. Mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber.

Lenz Taguchi, H. & Palmer, A. (2014) En hållbar och livskraftig skola? En diffraktiv analys av produktionen av flickors (o)hälsa i skolans materiellt-diskursiva miljöer. I Metodefest og øyeblikksrealisme. Minnesskrift för Jeanette Rhedding-Jones. Oslo: Fagbokforlaget.

Lenz Taguchi, H. (2014) Making room for the material. In SAGE handbook for play and learning. London & NY: SAGE, s. 70-90.

Monographs/books

Lenz Taguchi, H. & Palmer, A. (forthcoming) SEMLA i förskolan med pedagogisk dokumentation som stöd. Malmö: Gleerups.

Lenz Taguchi, H. (2004/2013) In på bara benet. Introduktion till feministisk poststrukturalism [Down to bare bown. Introduction to feminist poststructuralism], 2nd edition. Malmö: Gleerups. (Reviderad 2013. Överstatt till norska på Universitetsförlaget 2015)

Lenz Taguchi, H. (1997/2013) Varför pedagogisk dokumentation?[Why pedagogical documentation?], 2nd edition. Malmö: Gleerups. (Reviderad och delvis omskriven 2013. Translated to Norwegian and Danish.)

Dahlberg, G. & Lenz Taguchi, H. (1994/2013) Förskola och skola och om visionen om en mötesplats, [Preschool and school and the vision of a meeting-place], 2nd edition. Stockholm: Liber. (Translated into English.)

Lenz Taguchi, H (2012) Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion av intra-aktiv pedagogik. Malmö: Gleerups. (Translated into Norwegian.)

Lenz Taguchi, H, Bodén, L. & Ohrlander, K. (2011) En rosa pedagogik. Jämställdhetspedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber.

Lenz Taguchi, H. (2010) Going Beyond the Theory/Practice Divide in Early Childhood Education: Introducing an intra-active pedagogy. London and New York: Routledge. (Translated into Norwegian 2010 and Swedish 2012.)

Åberg, A. and Lenz Taguchi, H. (2005/2018) Lyssnandets pedagogik. Demokrati och etik i förskolans arbete [Pedagogy of Listening. Democracy and ethics in early childhood education], Stockholm: Liber. (Translated into Norwegian and Danish.)

Lenz Taguchi, H. (2000) Emancipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan [Emancipation and Resistance. Documentation practices and co-operative learning-processes in early childhood eduation.] Stockholm. HLS Förlag. Published PhD dissertation.

 

Forskningsprojekt