Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Jenny Säve-SöderberghForskare

Om mig

Min forskning utgår huvudsakligen från beteendeekonomi med ett fokus på könsskillnader i ekonomiskt beslutsfattande. Förutom att bedriva forskning på Institutet för social forskning är jag även forskare och utredare vid Inspektionen för socialförsäkringen (50 procent).

Nedan är en översiktlig beskrivning av utvalda delar av min forskning:

 • Könsskillnader i förhandlingar   

Min forskning visar att män och kvinnors beteende skiljer sig åt i löneförhandlingar. Trots likvärdig utbildningsinriktning, ålder, erfarenhet, jobb man söker, söktid mm. begär kvinnor lägre lön än män när de förhandlar sin första lön som nyutexaminerad från universitetet. Kvinnor får också lägre ingångslön än män, men givet samma lönekrav är ingångslönen nästan densamma. Baserat på forskningen innebär det att ett sätt att minska löneskillnader mellan män och kvinnor är att få kvinnor att begära lön på samma sätt som män. Fältdata på lönekrav är ovanligt i den internationella forskningen varför studien är unik i sitt slag. Studien är publicerad i Journal of Economic Behavior and Organization 2019. 

I ett pågående forskningssamarbete (finansierat av Vetenskapsrådet i projektet ”Reducing the Gender Pay Gap by Nudging Negotiations: Identifying Causal Mechanisms and Interventions”) undersöker vi orsaker till könsskillnader i förhandlingsbeteende, dels utifrån experimentell metod, dels utifrån enkätundersökningar. I den enkätbaserade delen av forskningen finner vi, baserat på en pre-registrerad design, att en signifikant orsak till att kvinnor begär lägre ingångslön än män är för att de även tror att en ideal kandidat för det jobb de söker begär lägre än vad män tror om den ideala kandidaten. Detta förklarar en stor del av variationen i de begärda lönerna. Andra förklaringar, såsom olika sociala aspekter kring att begära lön, fick däremot inte stöd av forskningen. Studien är publicerad som ett SSRN working paper 2020. Den experimentella delen av forskningen baserad på svensk data visar liknande resultat: kvinnor tror att andra förhandlar annorlunda än män, en skillnad som leder till en könsskillnad i beteendet i förhandlingar. Forskningsprojektet är pågående och kommer under 2021 samla in data från förhandlingsexperiment i labb som vidare undersöker bland annat hur tron om andras förhandlingsbeteende kan förklara könsskillnader i förhandlingar. 

 • Könsskillnader i risktagande

Genom att studera beteende och risktagande i de identiska tv-spelen Jeopardy och Junior-Jeopardy där vuxna och barn tar beslut om stora ekonomiska belopp och där spelarna slumpmässigt delas in i olika könsgrupperingar, visar vi att den könsskillnad i risktagande som finns bland vuxna spelare inte finns bland barnspelare (10-11 år). Framförallt tar pojkar lägst risk av alla och pojkar tar signifikant lägre risk än män. Kvinnors och flickors risktagande skiljer sig däremot inte mycket åt. Ett förvånande resultat är dock att flickors beteende (men ej pojkars) påverkas negativt av att spela i en mer mansdominerad miljö (att spela mot fler pojkar) jämfört med de flickor som slumpmässigt spelar mot färre pojkar eller bara flickor. Flickor som spelar mot pojkar presterar sämre genom att svara fel och satsa för mycket, trots att det inte finns någon strategisk eller spelteknisk anledning (publicerat i Economic Journal och Economics Letters). 

En annan forskningsinriktning jag har haft visar att könsskillnader i risktagande kan vara mindre än vad tidigare forskning visat. Genom att studera risktagande i en kontext av ett naturligt experiment som uppstått i och med införandet av det svenska premiepensionssystemet kan man dra tillförlitliga slutsatser om könsskillnader eftersom det baseras på ett icke-selekterat urval (man har inte själv valt att vara med i premiepensionssystemet). Studien finner att män och kvinnor som ställs inför samma riskbeslut, och med hänsyn taget till andra faktorer såsom egen förmögenhet, utbildning och inkomst som kan påverka risktagandet, inte skiljer sig mycket åt i sin villighet att ta risk. Det finns en liten genomsnittsskillnad i risktagandet, men det drivs  framförallt bara av de som tagit de högsta riskerna (publicerad i Scandinavian Journal of Economics).   

 • Financial Literacy – finansiell förmåga och attityd till/normer kring skuldsättning

I ett större internationellt forskningssamarbete om finansiell förmåga och ekonomiska beslut visade vi 2011 att, i likhet med andra länder, saknar många svenskar grundläggande kunskap om enklare ekonomiska koncept något som benämns i den internationella litteraturen som att man har låg finansiell förmåga (financial literacy). Vidare påvisade forskningen att det fanns ett negativt samband mellan låg finansiell förmåga och sannolikheten att man planerar, eller sparar, inför sin pension (publicerad i Journal of Pension Economics and Finance). I ett annat forskningssamarbete, nyligen publicerat som en IFAU-rapport (2020:24), visar vi att en liknande relation även gäller mellan specifika kunskaper om pensionssystemet och pensionsplanering baserat på ny svensk data från 2018. De med låga kunskaper om t.ex olika regler inom pensionssystemet planerar/sparar mindre för sina framtida pensionstillgångar. Samtidigt återfinns dessa i de grupper som i störst utsträckning skulle behöva planera inför sin pension eftersom de är i gruppen med lägst förväntad pension.   

I ett annat forskningssamarbete har vi etablerat ett nytt mått som relaterar till normer och kultur för hur man kan förklara olika grader av skuldsättning hos individer med samma ekonomiska förutsättningar för skuldsättning: de som är obekväma med att vara skuldsatta var signifikant mindre skuldsatta (och hade lägre konsumtion) än individer som hade en mer bekväm inställning till skuldsättning. Vi visar även att denna norm till skuldsättning överförs mellan generationer och varierar med bakgrund. Forskningen är under utgivning i Scandinavian Journal of Economics

 • Policy-rapporter kring jämställda pensioner och förenklade läkarintyg

Utöver forskning har jag även författat policyrapporter. Bland annat har jag skrivit en rapport om jämställda pensioner i "Makar som delar på kakan- En ESO rapport om jämställda pensioner" (2017) som behandlar hur makars val av pensionsöverföringar och efterlevandeskydd inom premiepensionen bidrar till mer jämställda pensioner. Inom detta område har jag även belyst könsskillnader i risktagande inom avtalspensionsområdet för JA-delegationens utredningsarbeten om betydelsen av könsskillnader (SOU 2014:74).   

 • Begränsat ekonomiskt beslutsfattande

Min forskning inom detta område har belyst individers förutsättningar för ekonomiska beslut från ett beteendeekonomiskt perspektiv. Bland annat har den visat på individers begränsade rationalitet i ekonomiska beslut, men även vilka som väljer en etisk profil för sina investeringar.  

 


 

Undervisning

Undervisning under VT 2018: 

Gender Differences: Origins and Consequences 

tillsammans med Anne Boschini, Ian Burn, Johanna Rickne, Jan Sauerman och Emma von Essen.

 

 

Kurs för forskarprogrammet, Stockholms unviersietet

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Children Do Not Behave Like Adults

  2017. Jenny Säve-Söderbergh, Gabriella Sjögren Lindquist. Economic Journal 127 (603), 1665-1692

  Artikel

  Using unique panel data, we compare the cognitive performance and wagering behaviour of children (10-11 years) with that of adults playing the Swedish version of the TV shows Jeopardy and Junior Jeopardy. Although facing the same well known high-stakes game, and controlling for performance differences, there is no gender gap in risk taking between girls and boys in contrast to adults; while girls assume more risk than women, boys assume less risk than men. We also find that female behaviour is differently sensitive to social context. Whereas women wager less, girls perform worse and employ inferior wagering strategies when randomly assigned to male opponents.

  Läs mer om Children Do Not Behave Like Adults
 • Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda pensioner

  2017. Jenny Säve-Söderbergh.

  Rapport

  Pensionssystemet är neutralt i bemärkelsen att systemet inte gör skillnad på kvinnor och män, samtidigt som det bygger på livsinkomstprincipen. Men det betyder också att inkomstskillnader i yrkeslivet leder till att kvinnor får lägre pension än män. Inom pensionssystemet finns även vissa möjligheter att jämna ut pensionsinkomsterna mellan makar, varav två finns inom premiepensionen: att överlåta pensionsrätter till sin maka/make respektive att teckna efterlevandeskydd. I båda fallen krävs ett aktivt val och de är också förknippade med kostnader. I denna rapport till ESO beskriver Jenny Säve-Söderbergh i vilken utsträckning dessa möjligheter utnyttjas och av vem. Det framgår att det är ytterst få personer som väljer att överlåta pensionsrätter, medan det är vanligare att teckna efterlevandeskydd. Mot denna bakgrund diskuterar författaren avslutningsvis policyförslag rörande förvalsdesign och informationsinsatser. De ojämställda pensionerna har sin grund i de löneskillnader som finns mellan män och kvinnor i yrkeslivet. Olika orsaker till dessa löneskillnader diskuteras i ESO-rapporten ”Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden” (ESO 2017:5).

  Läs mer om Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda pensioner
 • Self-Directed Pensions

  2012. Jenny Säve-Söderbergh. Scandinavian Journal of Economics 114 (3), 705-728

  Artikel

  In this paper, I investigate gender differences in financial risk-taking from a new perspective, and I show that gender plays a different role across the risk distribution. To evaluate risk-taking, I exploit portfolio choices following a reform that entitles almost the entire Swedish workforce to choose a risk profile for a part of their public-pension contributions. The novel finding is that portfolio risk does not differ much between the men and women who choose less risky portfolios, while the men who choose risky portfolios take on significantly more risk than do the women who choose risky portfolios. The findings are robust to investors choosing the default alternative, chasing past returns, rebalancing, and different measures of risk-taking.

  Läs mer om Self-Directed Pensions
 • Securing victory or not? Surrendering optimal play when facing simple calculations

  2012. Gabriella Sjögren Lindquist, Jenny Säve-Söderbergh. Applied Economics 44 (6), 777-783

  Artikel

  This article empirically investigates the common assumption of economicagents' capabilities to process complex mathematical problems to findoptimal strategies applied in economic modelling. By exploiting a designdifference in the game show Jeopardy between the US and Sweden, weobtain a natural experiment of individuals facing an optimization decisioneither having explicit information or deriving it by noncomplex adding andsubtracting. Given the assumption that individuals compute optimally,there should be no difference in the strategies used. Yet, the results showthat even a small change in informational pre-conditions for obtaining anoptimal strategy strongly alters economic-decision making.

  Läs mer om Securing victory or not? Surrendering optimal play when facing simple calculations
 • Girls will be Girls - Especially among Boys

  2011. Gabriella Sjögren Lindquist, Jenny Säve-Söderbergh. Economics Letters 112 (2), 158-160

  Artikel

  Exploiting a natural experiment in Jeopardy we find that, despite no strategic gain, females switch to a more conservative wagering if playing against men only. Our findings complement experimental findings highlighting how gender differences in risk-taking can be socially driven.

  Läs mer om Girls will be Girls - Especially among Boys
 • Testing the rationality assumption using a design difference in the TV Game-show Jeopardy

  2006. Gabriella Sjögren Lindquist, Jenny Säve-Söderbergh.

  Rapport

  Abstract This paper empirically investigates the rationality assumption commonly applied in economic modeling by exploiting a design difference in the game-show Jeopardy between the US and Sweden. In particular we address the assumption of individuals’ capabilities to process complex mathematical problems to find optimal strategies. The vital difference is that US contestants are given explicit information before they act, while Swedish contestants individually need to calculate the same information. Given a rationality assumption of individuals computing optimally, there should be no difference in the strategies used. However, in contrast to the rational and focal bidding behaviors found in the US, the Swedish players display no optimal behavior. Hence, when facing too complex decisions, individuals abandon optimal strategies.

  Läs mer om Testing the rationality assumption using a design difference in the TV Game-show Jeopardy
 • Who is Willing to Let Ethics Guide His Economic Decision-Making? Evidence from Individual Investments in Ethical Funds

  2005. Jenny Säve-Söderbergh.

  Rapport

  Recent economics literature has devoted attention towards motives beyond the typical selfish norm for economic decision-making. Yet, it still remains a puzzle who allows such considerations to govern their behavior. This paper contributes by empirically identifying some features which differentiate individuals who choose to bear the cost of ethically guided economic decision-making from others. Using unique Swedish data on individual pension portfolio choices, we find that education, the choice of an occupation that is committed to taking care of others, actively joining a group working for a common cause, clearly predict the choice of an ethical screen for individual investments. In contrast to previous findings on altruism, income, financial wealth and age do not govern the decision. The results therefore suggest that investing ethically is typically a choice of principles.

  Läs mer om Who is Willing to Let Ethics Guide His Economic Decision-Making? Evidence from Individual Investments in Ethical Funds
 • Financial Literacy and Retirement Planning in Sweden

  2011. Johan Almenberg, Jenny Säve-Söderbergh. Journal of Pension Economics and Finance 10 (4), 585-598

  Artikel

  We use data from the Swedish Financial Supervisory 2010 consumer survey to look at levels of financial literacy and retirement planning in the Swedish population. The results indicate that many adults have low financial literacy. In general, financial literacy levels are lower among the young, the old, women and those with low income or low educational attainment. People who report having tried to plan for retirement have higher levels of financial literacy. In particular, an understanding of risk diversification is strongly correlated with planning for retirement. We relate our findings to features of the Swedish pension system. 

  Läs mer om Financial Literacy and Retirement Planning in Sweden

Visa alla publikationer av Jenny Säve-Söderbergh vid Stockholms universitet