Stockholms universitet

Jan Gunnar RosénProfessor emeritus

Om mig

Jan Rosén är kursföreståndare för två 15-poängskurser: Medierätt och European Intellectual Property Law (EIPL). Medierätten ges en gång per termin under A-perioden. EIPL ges under höstterminens B-period.

Kärnområdena för professor Roséns forskning och undervisning utgörs av immaterialrätt, medie- och marknadsrätt.

Inom immaterialrätten ligger företrädesvis upphovsrätten och känneteckensrätten i fokus och dessas kopplingar till medier, IT-rätt och ny informationsteknologi, liksom mediemarknadens såväl obligationsrättsliga som sakrättsliga fenomen. Medierätten ansluter nära till immaterialrätten, såsom rörande kontroll över medieinnehåll, informationsfrihet och integritetsskydd och normer för informationsflöden på marknaden, däribland reklamjuridiken och annan konkurrensorienterad normgivning. Också samtidens radio-och TV-lagstiftning liksom reglementen för massmedieföretag bildar naturliga intresseområden.

Ordförande i juridiska fakultetens forskningsutskott, prodekanus
Ordförande i styrelsen för SFU, Svenska Föreningen för Upphovsrätt
Vice President i ALAI, Association Littéraire et Artistique International
President elect i ATRIP, Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property
Regeringens särskilde utredare för översyn av upphovsrättslagen, Upphovsrättsutredningen Ju 2008:07
Ordförande i Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt, IFIM
Ledamot av styrelsen för Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL

Ledamot av regeringens IT-råd.