Profiles

Susanne

Susanne Kreitz-Sandberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 43
E-post susanne.kreitz-sandberg@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Internationell och jämförande pedagogik

Susanne Kreitz-Sandberg har sedan 1990-talet arbetat med internationell jämförande pedagogisk forskning både i och om Sverige, Tyskland, Japan.

Jag disputerade med en avhandling om gymnasieelever i Japan. Ungdomsforskning, bildning och utbildningsreform har fångat min uppmärksamhet, och då framförallt med hänsyn till det japanspecifika forskningsfältet. Andra områden i min tidigare forskning är t.ex. ungdomssuicid i ett jämförande perspektiv mellan Tyskland och Japan, interkulturell kompetens, IT och distansutbildningar, genuspedagogik, social integration och inkludering.

Internationellt jämförande forskningsprojekt som jag har haft möjlighet att driva under de senaste åren handlar om matematikundervisning i japanska grundskolor i jämförelse till svenska klassrum (2014-15, tillsammans med Margareta Engvall) och om mångprofessionellt samarbete i ett lärarperspektiv (Linköpings universitet, 2009-10, tillsammans med Gunilla Jedeskog). Båda projekten är del av min internationellt jämförande forskning som rör pedagogiska processer i olika moderna samhällen.

Gender and Education

Teori och forskning kring genus i utbildningen är viktiga utgångspunkter när vi vill uppnå jämställdhet i skolan och samhället. Normkritiska förhållningssätt och intersektionella analyser kan bidra till universitetsutbildningar där studenterna får verktyg för en pedagogisk verksamhet där alla känner sig välkomna.

Genus, jämställdhet och mångfald har genomgående varit perspektiv inom min forskning och mitt utbildningsuppdrag. Från 2009-2017 har jag haft ett uppdrag som genuslektor vid den utbildningsvetenskapliga fakulteten, Linköpings universitet för att arbeta med genusinkludering av lärarutbildningarna. Forskning visar att pedagogisk verksamhet från förskolan upp till universitetet även idag är präglad av genusbundna mönster. Att ta del av kunskap inom området, att fundera över våra förhållningssätt och att utmana normer och värderingar kring genus blir därmed ett självklart innehåll för all utbildning och särskilt för lärarutbildningarna. I ett intersektionellt perspektiv kan vi fånga många aspekter som rör mångfald och icke-diskriminering. För mig är det viktigt att samarbeta med aktörer med liknande uppdrag i skolor, kommuner och universitet lokalt och internationellt och många av mina publikationer hör till området Gender & Education.

Universitetspedagogiskt utvecklingsarbete

Susanne Kreitz-Sandberg beviljades kvalitetsutvecklingsmedel av rektorn och driver tillsammans med kollegor i Masterprogrammet för internationell och jämförande pedagogik ett mentorsprojekt för utveckling av vetenskapligt skrivandet (SU FV-1.1.9-0314-15; 2018-2020).

Tidigare har jag drivit ett universitets pedagogisktutvecklingsprojekt ”Recycling knowledge” tillsammans med Anders Hallqvist (2016-17). Projektets syfte var att beskriva och förstå hur återkoppling kan organiseras och utformas för att främja vetenskapligt skrivande inom ramen för påbyggnadsutbildningar på det utbildningsvetenskapliga området. Projektet handlar om hur studenter lär sig akademiskt skrivande genom återkoppling från medstuderande och universitetslärare. Projektet bygger på en idé om att kunskap i vetenskapligt skrivande kan stärkas genom specifika arrangemang för återkoppling. Kursen som vi tog avstamp i är utformad så att studenterna återvänder till och återanvänder tidigare i kursen skrivna uppgifter. Därför kallade vi projektet “Recycling knowledge”.

En slutrapport finns här

Publications/Publikationer

Some of my publications are available via SwePub:

http://swepub.kb.se/hitlist?d=swepub&q=Susanne+Kreitz-Sandberg&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Undervisning

Susanne Kreitz-Sandberg undervisar framförallt inom Masterprogrammet för internationell och jämförande pedagogik. Hon är också ansvarig för en kurs ”Education in Multicultural Society”. Hon undervisar inom forskarutbildningskursen ”Hypothesis, Action and Design” (med Max Scheja och Marianne Teräs)

Susanne har handlett Anette Nord om HLR-undervisning i idrottsundervisningen (Linköpings universitet, bihandledare, PhD 2017: “Bystander CPR: New aspects of CPR training among students and the importance of bystander education level on survival”). Kreitz-Sandberg är huvudhandledare för Maria Sparf som forskar om att undervisa programmering för grundskoleelever (”Programing in Science Centers”, LiU sedan 2016); hon är även bihandledare till Carlos Adrian Reyes Sarmiento här vid IPD.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa