Profiles

Susanne

Susanne Kreitz-Sandberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Telefon 08-120 763 43
E-post susanne.kreitz-sandberg@edu.su.se
Besöksadress Frescativägen 54
Postadress Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Internationell och jämförande pedagogik

Susanne Kreitz-Sandberg har sedan 1990-talet arbetat med internationell jämförande pedagogisk forskning både i och om Sverige, Tyskland, Japan.

Aktuell arbetar jag med VR-projekt "Internationellt jämförande perspektiv på problem med skolnärvaro: Analys av statistik, riskgrupper och prevention i fyra länder" (2020-2023). Syftet med studien är att undersöka nationella, organisatoriska och individuella dimensioner relaterade till 15 - 17-åriga ungdomars skolfrånvaro i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan. Mera information om projektet finns här.

Internationellt jämförande forskningsprojekt som jag har tidigare haft möjlighet att driva handlar t.ex. om matematikundervisning i japanska grundskolor i jämförelse till svenska klassrum (2014-15, tillsammans med Margareta Engvall) och om mångprofessionellt samarbete i ett lärarperspektiv (Linköpings universitet, 2009-10, tillsammans med Gunilla Jedeskog). Båda projekten är del av min internationellt jämförande forskning som rör pedagogiska processer i olika moderna samhällen.

Jag disputerade med en avhandling om gymnasieelever i Japan. Ungdomsforskning, bildning och utbildningsreform har fångat min uppmärksamhet, och då framförallt med hänsyn till det japanspecifika forskningsfältet. Andra områden i min tidigare forskning är t.ex. ungdomssuicid i ett jämförande perspektiv mellan Tyskland och Japan, interkulturell kompetens, IT och distansutbildningar, genuspedagogik, social integration och inkludering.

Gender and Education

Teori och forskning kring genus i utbildningen är viktiga utgångspunkter när vi vill uppnå jämställdhet i skolan och samhället. Normkritiska förhållningssätt och intersektionella analyser kan bidra till universitetsutbildningar där studenterna får verktyg för en pedagogisk verksamhet där alla känner sig välkomna.

Genus, jämställdhet och mångfald har genomgående varit perspektiv inom min forskning och mitt utbildningsuppdrag. Från 2009-2017 har jag haft ett uppdrag som genuslektor vid den utbildningsvetenskapliga fakulteten, Linköpings universitet för att arbeta med genusinkludering av lärarutbildningarna. Forskning visar att pedagogisk verksamhet från förskolan upp till universitetet även idag är präglad av genusbundna mönster. Att ta del av kunskap inom området, att fundera över våra förhållningssätt och att utmana normer och värderingar kring genus blir därmed ett självklart innehåll för all utbildning och särskilt för lärarutbildningarna. I ett intersektionellt perspektiv kan vi fånga många aspekter som rör mångfald och icke-diskriminering. För mig är det viktigt att samarbeta med aktörer med liknande uppdrag i skolor, kommuner och universitet lokalt och internationellt och många av mina publikationer hör till området Gender & Education.

Universitetspedagogiskt utvecklingsarbete

Susanne Kreitz-Sandberg beviljades kvalitetsutvecklingsmedel av rektorn och driver tillsammans med kollegor i Masterprogrammet för internationell och jämförande pedagogik ett mentorsprojekt för utveckling av vetenskapligt skrivandet (SU FV-1.1.9-0314-15; 2018-2020).

Tidigare har jag drivit ett universitets pedagogisktutvecklingsprojekt ”Recycling knowledge” tillsammans med Anders Hallqvist (2016-17). Projektets syfte var att beskriva och förstå hur återkoppling kan organiseras och utformas för att främja vetenskapligt skrivande inom ramen för påbyggnadsutbildningar på det utbildningsvetenskapliga området. Projektet handlar om hur studenter lär sig akademiskt skrivande genom återkoppling från medstuderande och universitetslärare. Projektet bygger på en idé om att kunskap i vetenskapligt skrivande kan stärkas genom specifika arrangemang för återkoppling. Kursen som vi tog avstamp i är utformad så att studenterna återvänder till och återanvänder tidigare i kursen skrivna uppgifter. Därför kallade vi projektet “Recycling knowledge”.

En slutrapport finns här

Publications/Publikationer

Some of my publications are available via SwePub:

http://swepub.kb.se/hitlist?d=swepub&q=Susanne+Kreitz-Sandberg&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Undervisning

Susanne Kreitz-Sandberg undervisar framförallt inom Masterprogrammet för internationell och jämförande pedagogik. Hon är också ansvarig för en kurs ”Education in Multicultural Society”. Hon undervisar inom forskarutbildningskursen ”Hypothesis, Action and Design” (med Max Scheja och Marianne Teräs)

Susanne har handlett Anette Nord om HLR-undervisning i idrottsundervisningen (Linköpings universitet, bihandledare, PhD 2017: “Bystander CPR: New aspects of CPR training among students and the importance of bystander education level on survival”). Kreitz-Sandberg är huvudhandledare för Maria Sparf som forskar om att undervisa programmering för grundskoleelever (”Programing in Science Centers”, LiU sedan 2016); hon är även bihandledare till Carlos Adrian Reyes Sarmiento här vid IPD.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2019. Susanne Kreitz-Sandberg. Gender – Diversity – Intersectionality, 175-190

  The purpose of this paper is to discuss possibilities for working systematically with gender inclusion in adult education. The paper describes programme development in a Swedish folk-high-school teacher-education programme. The paper investigates how gender inclusion can be part of adult education and especially teacher training for educators in this field. As an example, the paper investigates a folk-highschoolteacher-education programme at a Swedish university where norm-critical perspectives are being introduced into university teaching. This is a relevant field for the European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) and, specifically, the Network on Gender and Adult Learning as it touches on gender in adult educationand on how we can train adult educators in higher education with regards to gender and diversity.

 • 2018. Susanne Kreitz-Sandberg.

  This presentation will conceptualise on the issue of sustainability more generally and particularly in relation to its social role for providing equity in and through education. The paper frames the discussion within the UN Sustainable Development Goals and their accomplishment in and for educational practice. The purpose is to explore how teacher education can address the role of equity and equality in educational institutions in the context of social sustainable pedagogical processes.

  The paper takes an international comparative perspective and presents some Swedish cases in the light of Nordic discussions gender and equity in the field of education and it will specifically touch on the role teacher education can play in this context. Equity, diversity and equality are framed in an intersectional perspective, where gender is understood within the scope of other parameters of inequality as ethnicity, sexual identity, which are also important dimensions of identity.

  The paper will analyse specific examples that will be chosen from three teacher education programmes in Sweden, one for pre-school teachers, one for teachers in leisure time centres and one for teachers in adult education. The study builds on ethnographic observations and document analyses of programme curriculums, course of studies, study guidelines and other documents at a Swedish university. These cases are being discussed in the light of other Nordic studies and in with inspirations from a norm-critical theoretical perspective.

  The results can elucidate that working with gender and equity can be organised systematically within programme studies at university. The results are re-examined in relation to their importance for building social sustainable structures in institutions for education within the education system.

 • 2018. Susanne Kreitz-Sandberg, Maja Johansson Gaimer.
Visa alla publikationer av Susanne Kreitz-Sandberg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 15 december 2020

Bokmärk och dela Tipsa