Profiles

Sonya Petersson

Sonya Petersson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 19 24
E-post sonya.petersson@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum B 349
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Forskare och vik. universitetslektor i Konstvetenskap. Jag har sedan 2007 fungerat som lärare och handledare i första hand på grundnivå, d.v.s. Konstvetenskap I, II och Kandidat. Jag disputerade 2014 och arbetar för närvarande med ett postdoktorsprojekt.

Forskning

Mina vetenskapliga intressen faller inom tre områden: 1) Konst- och illustrationsbegreppens teori och historiografi, 2) intermedialitet som ett både estetiskt och mediehistoriskt forskningsområde och 3) 1700- och 1800-talens grafiska bildproduktion och bildreproduktionspraktiker.

I min avhandling, Konst i omlopp: Mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft, undersökte jag det sätt på vilket konst utanför akademier och motsvarande specialiserade platser för teoriproduktion begreppsliggjordes och tillskrevs värde. Undersökningen gäller spridning och innehållslig förskjutning av konstteori i press- och pamflettlitteratur samt konstvärde genererat i samband med Konstakademiens offentliga utställningar satta i relation till Auktionskammarens lika offentliga försäljningar/visningar och på grafikmarknaden. En viktig aspekt i denna undersökning är att i förhållande till historieskrivningen om uppkomsten av begreppet ”sköna konster”, också känt som det moderna eller autonoma konstbegreppet, studera alternativa meningsskapande processer.

Mitt nuvarande projekt har titeln Grafisk illustration: Bild, begrepp och kombinerad medialitet ur den mekaniska reproduktionens perspektiv och syftar till att utifrån det senare 1800-talets illustrerade litteratur och grafikteori analysera den grafiska illustrationen som bild i kombination med text, som begrepp och som grafisk reproduktion i cirkulation på den moderna kulturmarknaden. Mer specifikt gäller projektets frågeställningar, för det första, hur illustrationen som bild i kraft av sin grafiska materialitet, massmedialitet samt textuella och visuella komponenter kommunicerar någonting om sig själv så som illustration? Denna fråga är ställd ur ett medialt perspektiv som både tar hänsyn till den enskilda illustrationens materiella, modala och semantiska aspekter och genrens cirkulation i ett större mediehistoriskt definierat landskap. För det andra, hur förhåller sig illustrationsbegreppet till de under 1800-talet upprättade kategorierna ”original”- och reproduktionsgrafik? Här är perspektivet historiografiskt och handlar om hur bildgenren har begreppsliggjorts. Ambitionen är att synliggöra illustrationsbegreppet liksom teorin om original- och reproduktionsgrafik med utgångspunkt i ett åsidosättande av den – både under 1800-talet och i senare forskning – erkända separationen mellan konst- och reproduktionsgrafik.

Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa