Stockholms universitet

Susanne AnderssonUniversitetslektor

Om mig

Fil. dr i Pedagogik, inriktning organisationspedagogik.

2003 disputerade jag inom pedagogik på en avhandling som var en etnografisk studie av två närpolisorganisationer ur ett genusperspektiv. I avhandlingen fokuserades ålderns betydelse för konstruktioner av olika manlighetsideal samt för maktrelationerna mellan män inom polisen.

Efter disputationen engagerades jag som forskare i ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom den statliga myndigheten VINNOVA. Projektet, som såväl bedrevs som finansierades av myndigheten, var ett pilotprojekt som syftade till att pröva ut metoder och modeller för hur man kan arbeta aktionsorienterat med att förändra en organisation till att bli mer genus­medveten. I delar av min fortsatta forskning har jag sedan kunnat tillämpa samt bygga vidare på viktiga lärdomar från det projektet.

En av de viktiga lärdomarna som jag tagit fasta på är den centrala roll som mellanchefer generellt spelar för att uppnå en hållbar förändring, vilket även är fallet vid ett förändrings­arbete med fokus på genus. Mellancheferna är en av de aktörer i en organisation som har makt att förändra. En annan viktig lärdom från pilotprojektet vara är betydelsen av att organisera för ett lärande mellan dem som ska driva förändringen där processledning är betydelsefullt.

Aktionsorienterad genusforskning

Inom ramen för efterföljande FoU-projekt har ansatsen Aktionsorienterad genusforskning utvecklats. Grunden inom ansatsen är att skapa ett utvecklingsinriktat lärande i kollektiva former på genusvetenskaplig grund i grupper av framförallt mellanchefer med personal­ansvar. Teoretiskt är ansatsen en sammanflätning av genusforskningens ”doing gender” perspektiv och den pedagogiska forskningens aktionsorienterade gren som fokuserar på lärande och framförallt transformativt lärande som bidrar till utveckling av genusmedvetna organisationer. Idag är ansatsen väl beprövad inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor. På senare år har jag även bedrivit FoU-projekt inom akademin. Ett projekt, som var finansierat av Delegationen för jämställdhet i högskolan, bedrevs vid Stockholms universitet (SU) och benämndes ”Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet”. Idag är jag engagerad i ett FoU-projekt som genomförs vid Malmö högskola som i likhet med SU projektet har som syfte att specifikt arbeta med en grupp chefer för att öka deras medvetenhet om hur de bidrar till skapandet av genus i förhållande till medarbetare. Mer precist avser projektet att skapa kunskap om och utveckla nya handlingsmönster kring de vardagliga och begränsande konstruktioner av genus som bidrar till att skilda villkor uppkommer för kvinnor och mäns möjligheter till utveckling och karriär inom akademin.

Genus och innovation

De sociala konstruktionerna av genus begränsar inte bara människors möjlighet till att få jämställda villkor för utveckling och karriär, konstruktionerna begränsar även möjligheten till utvecklandet av innovationer. Eller om vi vänder på resonemanget med en ökad medvetenhet om genus kan innovationsförmågan i organisationer stärkas.  Och vad som utmärker en organisation med god förmåga att utifrån en genusförståelse kunna arbeta för utvecklandet av innovationer har fokuserats under ett senare projekt. Detta projekt finansierades av Vinnova och benämndes Jämställdhetsintegrering som innovationskraft i offentlig verksamhet. En modell som utvecklades i projektet Organisatorisk mottaglighet för innovation. I modellen lyfts betydelsen av såväl ledarskapet och medarbetarskapet som strukturer och kultur vid utvecklandet av innovativa praktiker. Vid dessa processer är lärandet en ständig följeslagare.

Modellen om organisatorisk mottaglighet (NORM-OM) kommer tillämpas i ett nytt projekt som bedrivs vid Volvo i Göteborg. Projektet har titeln ”Lastbilar för alla: Utveckling av normkritisk innovation på Volvo”. Projektets mål är att skapa former för ökad normmedvetenhet i Volvos innovationsprocesser och därmed förbättra förutsättningarna för en mer inkluderande transportbransch.

Länk till publikationen Promoting innovation: Policies, practices and procedures, Vinnova, 2012.

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Susanne Andersson vid Stockholms universitet