Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vendela BlomströmUniversitetsadjunkt

Om mig

Universitetsadjunkt och ämnesföreträdare med verksamhetsansvar för avdelningen Svenska som främmande språk.
 

Forskningsintressen

Svenska som andraspråk, akademisk språkfärdighet, muntlig interaktion och skrivande inför akademiska studier,  bedömning av språkfärdighet, retorik, responssamtal, kollaborativ undervisning och kollegialt lärande i högre utbildning.

 

Undervisning

Jag undervisar på färdighetstränande kurser i svenska som andraspråk och i retorik på förberedande/behörighetsgivande nivå, grundnivå och inom lärarutbildningen. Jag undervisar också på olika uppdragsutbildningar och inom den kompletterande lärarutbildningen ULV. Förteckning över min undervisningserfarenhet: Undervisning Vendela Blomström (362 Kb)

 

Föredrag och konferensbidrag

Jag föreläser om svenska som andraspråk,  retorik och presentationsteknik, språkutvecklande arbetssätt, akademisk litteracitet m.m. Förteckning av genomförda föredrag och konferensbidrag: Föredrag och konferensbidrag Vendela Blomström (498 Kb)

 

Ledningsuppdrag

Övriga uppdrag

Kursansvar

Bedömare vid språktest

 • Inplaceringsprov i Svenska som främmande språk.
 • Muntligt delprov inom Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier).
 • Skriftligt delprov inom Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier).

 

Pedagogiska utvecklingsprojekt

ASK-projektet: Kollegialt utvecklingsprogram för universitetslärare - Auskultationer, samundervisning och kollegiala samtal (projektledare)

Utformar och genomför i samarbete med Eva Nobel och Jeanna Wennerberg ett kollegialt utvecklingsprogram där lärare vid institutionen ges möjlighet att genomföra auskultationer och samundervisning med efterföljande återkoppling samt kollegiala samtal för att skapa möjligheter att utveckla, diskutera och reflektera kring lärarrollen, undervisningen och studenternas lärande. (2018-pågående)

Läs mer här: Undervisning i par utvecklar pedagogik

AKSVA-projektet (projektledare)

Under 2015 beviljades jag och Jeanna Wennerberg rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning inom AKSVA-projektet (Akademisk svenska för andraspråkstalare). Syftet med projektet var att göra inspelningar av autentisk muntlig interaktion i högskolemiljö samt att skapa tillhörande interaktiva uppgifter att använda dels i lärplattformen Mondo, dels under seminarietid. Projektet resulterade i ett antal filmer med tillhörade uppgifter som nu används i undervisningen. Materialet var i första hand avsett att användas på delkursen Det talade språket i akademiska sammanhang (7,5 hp) inom kursen Akademisk svenska för andraspråkstalare, 30 hp, men kom även att användas på fler kurser. I projektet medverkade även Eva Nobel och Mårten Michanek (2015-2018)

Behörighet i svenska - och sen då? (projektledare)

För att få en bredare bild av hur Behörighetsgivande kurs i svenska (30 hp) skulle kunna utvecklas gjordes i samband med ett större kursutvecklingsarbete även en enkätundersökning med tidigare studenter som respondenter. Syftet med enkäten var bland annat att ta reda på vad de tidigare studenterna har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs, om de anser att kursen har varit till nytta för dem i fortsatta studier och/eller i arbetslivet samt att få idéer om hur kursen skulle kunna utvecklas. Utvecklingsarbetet resulterade i att kursen riktades tydligare mot att förbereda språkligt inför akademiska studier. (2013-2014)
Behörighet i svenska - och sen då? Blomström & Wennerberg 2014 (583 Kb)

 

Samverkansprojekt

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, Steg 2 Litteracitet. Skolverket. (projektdeltagare)

På uppdrag av Skolverket har institutionen utvecklat och översatt ett material för kartläggning av nyanlända elevers litteracitet på deras starkaste språk. Kartläggningsmaterial, steg 2 Litteracitet. Skolverket. (2014-2015)

 

Samarbete

Jag samarbetar med andra institutioner och lärosäten kring kurser, undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete, både nationellt och internationellt.

Nationellt samarbete:

 • Göteborgs, Linköpings, Lunds, Malmö, Stockholms, Umeå och Uppsala universitet. Samarbete kring de förberedande och behörighetsgivande kurserna i svenska.
 • Samarbete kring utprovning av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk samt kring nätverk för universitetslärare som undervisar i svenska för andraspråkstalare/svenska som främmande språk.
 • Kungliga Tekniska högskolan, Språk och kommunikation. Samarbete kring kurser i svenska som främmande språk/svenska för utbytesstudenter och utländska forskare.
 • Södertörns högskola. Samarbete med Maria Eklund Heinonen kring muntlig interaktion och andraspråkssamtal i högskolemiljö.
 • Kammarkollegiet. Samarbete kring språktest i svenska (auktorisationsprov för tolkar).

Internationellt samarbete:

 

Nätverk

UBSAM-nätverket. Initiativtagare och ansvarig för UBSAM-nätverket som är ett samarbete mellan SU och Helsingfors universitet. UBSAM står för undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Det vänder sig till lärare (både nationellt och internationellt) som undervisar i främmande språk/andraspråk på universitet och högskola. Läs mer här: UBSAM-nätverket

SVAN-nätverket. Initiativtagare till SVAN-nätverket och leder det tillsammans med Eva Nobel. Det är ett nätverk om kurser i svenska för internationella anställda vid lärosäten i Sverige. Läs mer här om kurserna för anställda: Swedish Language Courses for International Employees at Stockholm University.

 

Publikationer

Omslagslayout: Jens Martin/Signalera. Omslagsbild: Mikael Dubois/Johnér                                                              

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Ett utvecklingsprogram som arena för kollegialt lärande

  2020. Vendela Blomström, Eva Nobel, Jeanna Wennerberg. Lisetten (2), 24-27

  Artikel

  Kollegialt lärande har kommit att bli en viktig del av arbetet inom lärarkollegiet som undervisar i svenska som främmande språk på Stockholms universitet. Genom ett nyskapat kollegialt utvecklingsprogram med auskultationer, samundervisning och kollegiala samtal har kollegiet och ledningen skapat nya sätt att mötas kring olika undervisningsrelaterade frågor. Även om det finns vissa hinder att ta sig förbi, som exempelvis tidsåtgång och ekonomiska aspekter, så överväger de positiva effekterna av det kollegiala lärandet.

  Läs mer om Ett utvecklingsprogram som arena för kollegialt lärande
 • Kollegial stöttning genom auskultation - ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap

  2019. Jeanna Wennerberg, Vendela Blomström, Eva Nobel. Högre Utbildning 9 (1), 78-84

  Artikel

  Auskultation kolleger emellan beskrivs ofta i högskolepedagogisk litteratur som en lämplig metod för kollegial utveckling av lärarroll och undervisningspraktik. Formerna för auskultationerna varierar och själva genomförandet kan vara förknippat med vissa problem som t.ex. tidsåtgång, olika förväntningar och osäkerhet gällande återkoppling. I den här artikeln presenterar vi ett kollegialt utvecklingsprogram med en modell för auskultationer som vi har skapat och genomfört i ett lärarlag på en språkinstitution vid Stockholms universitet. Vi presenterar dels själva modellen med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal, dels diskuterar vi styrkor och svagheter med modellen. Erfarenheten av genomförandet visar att auskultationer med stöd av mallar fungerar bra och kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnad, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt vid framförandet av återkoppling på kollegernas undervisning några inverkande faktorer på hur väl ett program av detta slag fungerar.

  Läs mer om Kollegial stöttning genom auskultation - ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap
 • Akademiskt läsande och skrivande

  2015. Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg.

  Bok

  Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna som ska läsas uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna man ställs inför som nervpressande. Så hur gör man då för att ta sig an de högt ställda förväntningarna och planera studierna på ett effektivt sätt? Hur utvecklar man lässtrategier som leder till att man på djupet förstår innehållet i en vetenskaplig text? Och hur gör man för att förbättra sitt eget skrivande i riktning mot ökad anpassning till den akademiska genren och stilnivån?Genom sina resonerande textavsnitt och praktiska övningar ger boken tydlig vägledning i hur man kan utveckla läs- och skrivförmågan i akademiska sammanhang. Författarna beskriver bland annat högskolan som studiemiljö, ger konkreta råd om studieteknik, förklarar hur man utvecklar sitt skrivande genom respons från andra samt lyfter fram utmärkande drag i den vetenskapliga texten och i det akademiska språket.

  Läs mer om Akademiskt läsande och skrivande

Visa alla publikationer av Vendela Blomström vid Stockholms universitet