LNU är en återkommande surveyundersökning där ett riksrepresentativt urval av Sveriges vuxna befolkning (6-8000 svarande i åldrarna 18-75 år) intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden, t.ex. familj och sociala relationer, hälsa, utbildning, sysselsättning/arbetsförhållanden, ekonomi, boende, politiskt deltagande och fritidsaktiviteter. Undersökningarna har genomförts sex gånger under 1968-2010. Frågorna har de olika åren till stor del ställts till samma personer, vilket innebär att en betydande panel på drygt 1000 individer har intervjuats vid samtliga sex tillfällen (och betydligt fler individer har intervjuats vid minst två tillfällen).

 

Projektledare:
Professor Carina Mood
Professor Michael Tåhlin
Institutet för social forskning (SOFI)
Stockholms universitet

Kontakt: 
Michael Tåhlin 
michael.tahlin@sofi.su.se