Go to this page on our english site

Kriminologi II

 • 30 hp

Kriminologi II bygger vidare på de grundläggande kunskaperna som förvärvats i samband med Kriminologi I. Kursen ger dig vidgade och fördjupade kunskaper inom flera kriminologiska områden samt tar upp olika teorier och metoder.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser:

  Teoretiska perspektiv, 10 hp
  Teoretiska perspektiv fokuserar på teorier om och reaktioner på brottslighet. Den är fördjupande i relation till den mer övergripande kunskap om teori som ges i Kriminologi I. Kursen är indelad i tre teman med efterföljande seminarium där samtlig litteratur ventileras och diskuteras. I det första temat läggs fokus vid en fördjupning av vissa teoretiska inriktningar med syfte att synliggöra skillnaderna mellan att förklara och förstå brottlighet på individnivå i relation till strukturnivå. I det andra temat belyser kursen betydelsen av forskarens teoretiska utgångspunkter i relation till vad som studeras. Syftet är att förstå vikten av perspektivval vid studiet av brott, avvikelse och dess reaktioner. I det tredje och sista temat fokuseras de genusteoretiska aspekterna i studiet av brott. Blocket ger grundläggande kunskaper i allmän genusteori som sedan utvecklas i relation till hur genusteori kan användas inom kriminologisk forskning.

  Metod II, 10 hp
  Metod II har som mål att ge studenten en introduktion till den kvantitativa forskningsprocessens olika delar, där särskild vikt läggs vid problemformulering, grundläggande statistisk teori, databearbetning och analys med hjälp av statistikprogrammet SPSS samt författandet av vetenskapliga rapporter/uppsatser. Kursen syftar dels till att ge studenten metodkunskaper för att kunna bedöma och förhålla sig kritisk till kvantitativa forskningsrapporter och dels till att själv ska kunna utföra de grundläggande stegen i kvantitativ forskning. 

  Viktimologi, 10 hp
  Delkursen i viktimologi omfattar frågor om brottsoffer och utsatthet samt bemötande och behandling av brottsoffer. Viktimologins utveckling, dess teorier och metoder för offerstudier, fokus på samt konstruktioner av olika brottsoffergrupper diskuteras på kursen. En övergripande ambition med kursen är att studera vilka olika brottsofferdiskurser som är rådande samt att diskutera konsekvenserna av dessa. Här är det också av intresse att jämföra politikers, myndigheters och organisationers teoretiska och praktiska utgångspunkter i brottsofferfrågor.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminairer, gruppövningar, quiz och individuella inlämningar. 

  Examination

  Examinationsformerna varierar beroende på delkurs.

 • Kontakt

  studentexpeditionen@criminology.su.se

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen