Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kriminologi (Distans) II

Är du intresserad av brott och straff? Vill du arbeta med att kartlägga och analysera brott, utsatthet för brott eller samhällets reaktioner på brott? Hos oss får du kunskap om sociala problem, kontroll, brottslighetens struktur, kriminalpolitik och många andra samhällsfenomen som är relaterade till brott.

Kriminologi II  bygger vidare på kursen Kriminologi I. Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom kriminologisk teori, kvantitativ metod samt viktimologi - läran om brottsoffer.

Kursen går på halvfart och löper över ett år.

All undervisning sker via internet och en så kallad lärandeplattform (Athena). Undervisningen sker huvudsakligen genom studiebloggar och lärandedialoger. Stora delar av kursen handlar om egenstudier, men det förekommer även uppgifter som ska lösas i grupp (via nätet). Uppgifter kommer dock att sträcka sig under flera dagar och det kommer inte krävas att alla arbetar samma tider.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser:


  Teoretiska perspektiv, 10 hp
  Teoretiska perspektiv fokuserar på teorier om och reaktioner på brottslighet. Den är fördjupande i relation till den mer övergripande kunskap om teori som ges i Kriminologi I. Kursen är indelad i tre teman. I det första temat läggs fokus vid en fördjupning av vissa teoretiska inriktningar med syfte att synliggöra skillnaderna mellan att förklara och förstå brottlighet på individnivå i relation till strukturnivå. I det andra temat belyser kursen betydelsen av forskarens teoretiska utgångspunkter i relation till vad som studeras. Syftet är att förstå vikten av perspektivval vid studiet av brott, avvikelse och dess reaktioner. I det tredje och sista temat fokuseras de genusteoretiska aspekterna i studiet av brott. Blocket ger grundläggande kunskaper i allmän genusteori som sedan utvecklas i relation till hur genusteori kan användas inom kriminologisk forskning.

  Metod II, 10 hp
  Metod II har som mål att ge studenten en introduktion till den kvantitativa forskningsprocessens olika delar, där särskild vikt läggs vid problemformulering, grundläggande statistisk teori, databearbetning och analys med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Kursen syftar dels till att ge studenten metodkunskaper för att kunna bedöma och förhålla sig kritisk till kvantitativa forskningsrapporter och dels till att själv ska kunna utföra de grundläggande stegen i kvantitativ forskning. 

  Viktimologi, 10 hp
  Här får du lära dig om brottsoffer och utsatthet för brott. Delkursen tar upp teorier och metoder för offerstudier, hur olika brottsoffer beskrivs i samhället och vad det får för konsekvenser för brottsoffer. Här är det också av intresse att jämföra politikers, myndigheters och organisationers utgångspunkter i brottsofferfrågor. Kursen tar även upp kontroverser inom brottsofferområdet. Du får både en bred överblick av forskningen om brottsoffer, och har möjlighet att fördjupa dig i det du tycker är mest intressant.

  Undervisning

  Detta är en distans och all undervisning bedrivs via en internetbaserad lärandeplattform. Inga fysiska möten görs. Undervisningen, som är obligatorisk, består av studiebloggar, lärandedialoger samt individuella inlämningsuppgifter och flervalsfrågetest. Aktivt deltagande krävs vid alla moment. All undervisning är asynkron så det finns ett stort individuellt utrymme för att bestämma när uppgifterna ska genomföras. Om studenten ändå missar obligatoriska inlämningstider finns möjlighet för komplettering genom individuella skriftliga uppgifter som tilldelas av examinator.

  Examination

  Examinationerna varierar beroende på delkurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema för kursen publiceras på Athena i samband med kursstart.
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  studentexpeditionen@criminology.su.se